DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 14     <-- 14 -->        PDF

~ 300 ~


Hrast moramo tako uzgajati, da mu rast bude uspiešan, i da nam što
više pred i nuzužitaka daje. Sa bukvom koja tlo veoma popravlja i tim mu
uzrast pospiešuje, može se on valjano za istu svrhu uzgojiti: Glavna nam ima
biti skrb i pravilo: da uzrast hrasta u smjesi sa bukvom najviše pospiešimo
ranim i onda Češće opetujućim proredjivanjem.


Hrast bo treba da ima uviek (?) čim više slobodna stanja, a da mu nuz
to bukva tlo zaštićuje, radi toga mora se on već u mladosti tako uzgojiti, da
bude uvjek nad bukvom donekle vladajućim, da ga ona neuzmogne nikako podrediti,
— jerbo bi u suprotnom slučaju bukva svojim gustim granjem hrast
nadkrilila.


Znademo nadalje iz izkustva da s nijednom vrsću drva nemože hrast tako
bujno uspievati, kao u smjesi sa bukvom uz potrebnu njegu. A i bukva uspieva
veoma dobro, jer joj riedka hrastova krošnja ništa neprieči.


Navedosmo pako već; da, gdje hrast pojedince i istodobno sa bukvom
uzrašćuje bude od iste nadkriljen. Dočim se opet izkusilo, da je hrast možno
lahko hrpimice u bukovih sastojina odgojiti. Ovdje će k tomu dobro poslužiti
što je veći diel imovnoobćinskih bukovih šuma do sieče i pomladbe došao. U
ovakove prediele koji u sječu dolaze treba, da odmah hrast nasadimo, gdjegod
prostora ili praznine medju stabaljem ima ili si takove umjetno napravimo.
Naplođbu možemo dvojakim načinom izvesti, tako, ili da usadimo hrastov žir
pod motiku ili da si odgojimo posebne hrastove presadnice. Najbolje su dvogodišnje.
U hrpah izvedena napiodba medju bukvami najbolja je. Naravno je
da možemo gdje nam okolnosti dopuštaju i u redovih mjestimice saditi.


U sječinah pako, gdje već od naravi ima naplodjena hrastova podmladka
ili makar panjevnih izboja, treba mu pi´iskočiti u pomoć lišiv ga čim ranije
starog drveća ili drugih zasjenujućih ga vrstih, a i onda kad nam je napiodba
već i osiegurana, neprekrstimo ruke, već i nadalje posvećujmo osobitu pozornost
hrastu: njegujmo ga i proredjujmo primjerno sve do polumuževne dobe.


Hajka.


Hajka, jest najobljubljenija vrst lova u naših krajevih, a s toga držimo,
da neće bit s gorega, ako saobćimo u sliedećem članak, što no ga poznati šumar
i lovac, velepoštovani g. kr. katastralni nadzornik Josip Ettinger, još g. 1859.,
na njemačkom jeziku, objelodanio, u svojem djelcu: \,Forst unđ Jagd Kalender
fiir die Militargrenze", znajući, da će bezdvojbeno osobito mladje naše drugove
zanimati, poduke tog veterana hrvatskih šumara i hrvatske šumarske knjige.
„Hajka, upriličuje se kod nas ponajpače na kurjake, i njim sličnu grabežljivu
zvjerad. Nerazumnog ponamještanja lovaca kao i hajkača radi, medjutim riedko
kada, da je lov okrunjen žudjenim uspjehom, pa s toga držim, da ću mnogom
lovcu, a naročito i šumaru, kojemu obično pripada i arangiranje takovih hajka,
ugoditi, ako li u kratko tuj iztaknem ponajglavnije obzirom na vučje hjake,