DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 258 —


Šumarsko tehničko osoblje političke uprave u Cislajtaniji.


Pitanje položaja šumarsko tehničkog osoblja političke uprave i djelokruga
mu, počelo se u najnovije doba i u nas razglabati,"^" neupličući se za sada u
odnosne razpre, držimo ipak, da će biti u interesu stvari, ako na ovom mjestu
spomenemo, naredbu ministarstva poljoprivrede u, Beču, od 27. srpnja 1888.,
kojom bje označen zadatak šumarsko-tehničkog osoblja, političke uprave onkraj
Leithe, koje osoblje pogledom na svrhu i zvanje po prilici položaj naših t. z.
kr. županijskih nadšumara zauzimlje. Spomenuta naredba glasi :^´^*


§ 1. Zadaća šumarsko-tehničkog osoblja političke uprave jest:


}. Pomagati političke oblasti, kod vršenja državnog šumarskog nadzora i
provađjanja šuraai´stva se tičućih zakona i naredaba u obće, a naročito i strukovnjačkim
savjetom, bezprestanim motrenjem i uočivanjem šumarskih odnošaja,
ter prijavljivanjem pri tom opaženih protupravnostih;


2. Pospješivanje šumskog uzgoja poukom takovih šumovlastnika, kojim jest
takova poduka i uputa potrebita, ter preporučivanjem onih mjera i napremica,
koje bi mogle služiti za podignuće šumarstva i šumai´skih odnošaja;
3. U slučajevih § 7. rukovoditi ili upravljati šumama stanovite vrste;
4. Izpunjavati sve one zadatke, koji se tora osoblju budu u buduće posebnimi
zakoni ili naredbama naročito dopitali;
5. Šumarsko se tehničkom osoblju po političkih oblastih može nadalje
povjeriti, takodjer i samostalno vodjenje povjerenstvenih mjestnih iztraživanja,
u poslovih tičućih se njihovog službovnog djelokruga.
Potanji propisi, u pogledu načina i slučajeva, po kojih bude šumarsko
tehničko osoblje političke uprave, toli u administrativnom, koli tehničkom pogledu,
kod.izpunjavanja svojih dužnostih postupati imalo, izdati će se obzirom
na postojeće različnosti šumarskih odnošaja, u pojedinih upravnih područjih, u
za ta područja naposeb izdati se imajućih službovnih naputcih i tehničkih službo
vnih propisih.


§ 2. Političke oblasti, nisu vlastne dodieljeno jim šumarsko-tehničko osoblje
upotrebljivati u druge svrhe, van u svrhe u § L spomenutih službovanja, odnosno
u poslovih i razprava, koji sa šumarstvom ili u s onima u § 1. br. 4
spomenutima dnžnostima u savezu stoje.


U svih poslovih, odnosećih se na službeni djelokrug tog osoblja, imade se
šumskom tehniku pružiti zgoda, da svoje strukovno stanovište označiti može.


Osobito se pako imadu, u svojstvu zemaljskih šumarskih nadzornika služeći
šumarski tehnici, svim u takovih poslovih kod političkih zemaljskih oblastih
obdržavajućih se kolegialnim vječanjem prizivati kao votanti.


"^ Vidi: „MjeseCnik pravničkoga družtva;," svez. L g. 1884. — „Sloboda" br.
116 od s. 1884.


-X-*


Vidi: Zeiifcralbiait; f. cl. g. Forstwestm g. 1883. str. 553,
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 2M — ^
§ 3. Šumarsko tehničko osoblje političke uprave se sastoji:


1. od zvaničnih šumarskih tehnika i nadlugara političke uprave, polag
ustanova priloga 1.;
2. od onih šumarskih tehnika državne šumarske uprave, koji če se podjedno
političkim oblastim dodieliti;
3. od privatnih šumarskih tehnika, kojim će se na temelju dragovoljnog
preuzeća, najmanje u § 1. br. 1 i 2 si)om6nuta poslovanja u začastnom svojstvu
povjeriti, te koji će vršenje te službe po najboljem zvanju i savjesti
obećati.
Pod brojem 2 i 3 označeni šumski tehnici, služe se prigodom svojih funkcija
u šumarsko-tehničkoj službi kod političke uprave naslovom c. k. delegirani
šumsko nadzorni povjerenik, dobivajuć sa tim poslovanjem skopčane izdatke,
stanovitu, razmjerno povjerenom jim nadzornom okružju i ostalim mjerodavnim
odnošajem, ustavljenu paušalnu nagradu.


§ 4. Dodielivanjezvauičnih šumarskih tehnika i nadlugara političkim oblastim
pojedinih upravnih okružja označeno je u prilogu II uz pridržanje onih svojevremenih
promiena, kojih se potreba možebit kasnije uzpostavila bude, ter koje
će ministar poljoprivrede onda upravnim putem odrediti.


Sjedišta šumarskih tehnika i lugara, koji će imat službovati u okružjib,
kao i njihov obseg, ustanoviti će po predlogu namjestnika ministar poijoprivrede.


Kad se koje mjesto popuniti imade, to se natječaj za popunjenja, ako li
ministar poljoprivi^ede za pojedine slučajeve nebi drugačije odredio, po namjestničtvu,
vazda za najniži dnevni razred t. j . kod popunjenja mjesta zemaljskog
šumskog nadzornika za osmi, kod ostalih šumarsko-tehničkih činovničkih mjesta
pako za lo dnevni razred, a kod nadlugara za treći razred razpisati imade.


Šumarske tehnike sa šestim dnevnim razredom, imenuje Njegovo Veličanstvo,
ostale šumske tehnike pako ministarstvo poljoprivrede.


Nadlugare imenuje namjestnik uz naknadnu prijavit ministarstvu; promaknuće
nadlugara u višji platežni razred sliedi putem namjestničtva, u kojeg
području služi, po ministru poljoprivrede.


§ 5 Počamši od 1. siečnja 1885. morat će svi oni, koji će htieti stupiti
u službu činovnika šumarsko tehničkog, kod političke uprave, izuzam one koji,
prigodom proglašenja te naredbe jur službuju, dokazati, da su osposoblenje za
šumarsko-tehničku službu u državnih šuma, stekli tomu propisanim načinom,
te da su najmanje kroz pet godina sproveli gospodareć u državnih šuma ili
pako kod večih privatnih šumskih gospodarstva.


Do 1. siečnja 1885. pako, dovoljno je, da se kandidat izkaže svjedočbom
da je stekao osposobljenje za samostalnu šumarsku upravu, u smislu ministerialne
naredbe od 16. siečnja 1856., te da je osim toga bar kroz pet godina
bio u praksi.


Želeći polučiti mjesto nadlugara, imadu dokazati svoje osposobljenje za
čuvarsku i tekničku pomoćnu službu, u smislu rainisterialne naredbe od 16.
siečnja 1850, Lugarske službe spadaju medju oaakove, koje su glasom naredbe
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 260 ~
ministarstva za zemaljsku obranu od 19. travnja 1872, pričuvane za izslužene
podčastnike.


§ 6. namještenje u § 3. br. 2 i 3 spomenutih šumarskih tehnika za delegirane
šumarsko nadzorne povjerenike za stanovito njeko okružje, sliedi na
predlog uamjestnika po ministru poljoprivrede, u koliko se pako pri tom radi
ob uporabi šumarskih tehnika državne šumarske uprave, imat će se prije postići
sporazumak sa odnosnim šumarskim ravnateljstvom.


Istim načinom ustanovit će se tim šumarskim tehnikom, pripadajuće
paušalne odštete, unutar u tu svrhu razpoloživih sredstva.


U slučajevih, kada se radi o bud privatnih ili erarskih šumah povjerenih
gospodarenju delegiranog šamarsko-nadzornog povjerenika, imati će se politička
oblast, u svrhu potrebne šumarsko tehničke podpore, obratiti na najbližjeg
stalnog šumarskog tehnika političke uprave.


§ 7. U šumarsko tehničkoj službi političke uprave stojećim državnim kao
i privatnim šumarom, može se, nu posliednjim samo uz privolu ministra za poljoprivredu,
povjeriti takodjer i gospodarenje obćinskih, zadružnih i inih šumah,
ako je u obće takov prenos rukovodjenja šumsko gospodarske uprave, od šumovlastnika
inim osobam, zakonom opravdano, te ako li takov prenos djelovanja
moguć bez uštrba po ino u § 1. tim šumarskim tehnikom dopitanih
dužnostih.


Kod dođieljivanja takovih posala, šumarskim tehnikom političke uprave,
treba paziti;


1. da se primjereno gospodarenju šuma, odgovarejući broj (gospodarskog
i lugarskog) osoblja, namjesti načinom takovim, da bude isto neodvisno od samih
šumovlastnika t. j . da se bad iz zemaljskih, bud pako inih sredstva uzdržavalo
bude, a isto tako da bude šumskim upraviteljem neposredno podčinjeno.
2. Šumsko gospodarske osnove imat će se takodjer, u koliko takove nebi
mogli prije spomenuti šumski tehnici, kao šumski upravitelji sastaviti, bez uštrba
po svoje inake, poslove, unutar od slučaja do slučaja utanačenog razdobja, iz
zemaljskih ili inih sredstva dati sastaviti. , .,
Tim se šumarskim tehnikom može nadalje po ministru poljoprivrede povjeriti
takodjer i uprava, u njihovom području nalazečih se erarskih šumskih
čestica.


§ 8. Zvanični šumarski tehnici političke uprave, podčinjeni su toli u službovnom
koli i disciplinarnom pogledu nepusredno predstojniku one političke
oblasti, u čiji status osoblja spadaju, a u posliednjein redu ministarstvu poljoprivrede.


Što se pako onih tiče, koji u status osoblja političkih kotarskih oblastih
spadaju, to pripada dotičnom zemaljskom šumskom nadzorniku, da sudjeljuje
kod nadzora i razsudjivanja njihove službene djelatnosti, kao i da kod rješavanja
osobnih pitanja svoju rekne, te je podjeđno dužan i zvan, da se nastoji
prigodom svojih službenih putovanja upoznati s delatnošću tih šumarskih telinika,
kao što i ob temeljitosti eventualnih prijava, mnenja i predloga njihovih,
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 261 —


ter ob poduzetih odnosnih mjera po kotarskih oblastih, odnosna izvješća u tom
pogledu poduaša ziemaljski šumski nadzornik namjestniku.
Posliednja se ustanova odnosi takodjer; na djelatnost delegiranih šumskonadzornih
povjerenika, odnosno kotarskih oblastih, kojom se takovi pridieljuju.


Pogledom na one šumske tehnike, koji pripadaju državnoj šumskoj upravi,
imade u slučajevih možebitnih disciplinarnih odredaba, istim predpostavijeno
šumarsko ravnateljstvo uredovati, tiče li se takov slučaj pako privatnih šumskih
tehnika, to se imade eventualno u ministra poljoprivrede zatražiti, dignuće
njihovo od službe delegiranog šumsko-nadzornog povjerenika, a u osobito prešnih
slučajevih može takovo dignuće, uz naknadno odobrenje ministra, odrediti
i sam namjestnik.


Lugari podčinjeni su šumskim tehnikom, kojim su pridieljeni, a u disciplinarnom
pogledu podpadaju predstojniku nadležne kotarske oblasti.


§ 9. Dok se neizda, na koncu § 1. spomenuti službeni naputak, odnosno
do svrsi shodne revizije za šumske tehnike političke uprave jur postojećih službenih
naputaka, ostaju takovi u krieposti.


Dodatak!


A. Šumarski tehnici kao zemaljsko-šumarski nadzornici kod političkih zemaljskih
oblastih i kod c. kr. dvorskog savjetnika u Trientu.
2 Šumarska nadsavjetnika VI. dnevnoga razreda.
5 Šumarskih savjetnika VII. „ „
7 Šumarskih nadpovjerenika VITI. „ n


B. Šumarski tehnici dodieljeni neposredno zemaljskim šumarskim nadzornikom,
kao i po vani:
50 šumarsko-nadzornih povjerenika IX. dnevnoga razreda.
55 šumarsko-nadzornih pristava X. dnevnoga razreda,.


C. Lugari (spadajući medju sluge);
10 nadlugara I. razreda sa 500 for. plaće,
20 lugara II. „ sa 400 „ „
22 lugara HL „ sa 300 „ „
Opazka: Ad A i B aktivni doplatci odmjereni su prema dnevnome razredu,
u smislu ustanovah zakona od 15. travnja 1873. (D. v. I. br. 47). Osim
toga pripada tim šumarskim tehnikom paušal, za preduzimati imajuća službena
putovanja, u smislu naputka i u obsegu podčinjenog im okružja, nadalje paušal
za pisarničke i uredske prostorije, pobližje o tih paušalih ustanovit se medjutim
upmvnim putem.


Ad G. Aktivni doplatci imadu se izplaćivati u smislu ustanovah zakona
od 15. travnja 1873. Lugarsko osoblje dobivat će osim toga posebni paušal, u
svrhu pokrića troškova vožnje i obilaženja kotarom, u smislu naputka, isto tako
i za uredske i pisarničke potrebštine, kao nabavu monture, što se medjutim
takodjer bude pobližje još upravnim putem odredilo.