DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 257 —


na zemljište drugog reda po 3 din.


j, „ ti y^\.Aj^ „ „ ^ „


na zemljište četvrtog reda po 1 din.
„ „ , petog „ . „ 0´60 ,,
No na absolutno šumska zemljišta, ako se održavaju pod šumom ne
plaća se ništa.
Utiine i javni ispusti dele se a četiri vrste; i na njih se ima plaćati u
ime poreza na godinu i hetar:


po 2 din. na one, koji su na zemljištima drugog reda;


po 1´50 din. na one, koji su na zemljištima trećega reda;


po 1 din. na one, koji su na zemljištima četvrtog reda, i


po 0´50 din. na one, koji su na zemljištima petog reda.
Ovaj porez plaćat će opštine, pa će ga one razporedjivati i naplaćivati od
onih, koji stoku na opštinskim utrinama i ispustima pasu i to prema broju 1
vrsti stoke.


Delovi od hektara, ako sn manji od ara ne uzimaju se pri obterećivanju
a oni što su ar ili veći od toga, obterecivat će se po srazmerici veličine,


A od plaćanja poreza oslobodjena su sa svim zemljišta: državna, osim
onih, koja privatni bez naknade upotrebljuju za ispašu stoke; dalje, — urvine,
potoci, putovi i reke, neupotrebljive baruštine, nepristupni i ni za što neupotrebljivi
krševi; zemljišta doseljenika iz inostranstva za prve dve godine i dr.


Jedna vrlo značajna odredba ovog zakona jeste i ta, da je ministar financije
ovlašćen, da može ^zemljišta, sa kojih su usevi stradali od elementarnih
nepogoda spustiti za onu godinu u prvu nižu poresku klasu, a zemljišta poslednje
klase osloboditi do polovine poreza.


Poljoprivredne zgrade, ako se ne izdaju pod kiriju, oslobodjene su od svakog
poreza. Isto tako i sušnice za voće, a imeno šljive.


Na posletku zakonodavac nije predvideo da i seoskim zadrugama, tim
najčvršćim čuvarima narodnosti i odgojivačima vrlina narodnih pod Turcima,
toj osnovici narodnog privrednog stanja u ona doba, da takodje neke povlastice,
te da bi se zadržale od raspadanja, jer je za ekonomno stanje naŠe za poljoprivredni
napredak naš i danas zadruga preko potrebna. Ta povlastica stavljena
je kod „poreza na ličnost"; a na ime, u čL 60. zakona stoji odredba, da ngde
je imanje zadružno, pa s toga plaćanje neposrednih poreza pada samo na starešine
zadruge, tu će lični porez plaćati članovi zadruge u pola onoliko, koliko
dolazi na starešinu da plaća u ime ovog poreza."


Sad je prvo na redu, da se popis izvrši. No kako zemljišta u Srbiji nisu
katastrirana, to će bonitiranje ići poteže i izvesno je da se zamislena pravica
ne može u prvi mah da postigne. Svakojako biće opet bolje no dojako.


Referisao — P. T. T.