DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 255 ~
Občinski šumar marljiv i sviestan u službi, hoteći izpunjavati §§. 38. i
39, rečene naredbe, propisane mu dužnosti, (uz današnje šumsko - gospodarske
odnošaje urbarno občinskih šuma i ogromnog podčinjenog mu područja), sjegurno
će u tom radu nalaziti tolikog i tako raznoliko poslovanje, da mu neće
doteći vremena inakim radnjam, ponajmanje pako onakovim, kakove no mu se
danas na račun naslova „kotarski" prečesto dodieljuju. A baš zaotojersu nam
sve te okolnosti poznate, te što znamo, da se jedino od te rieći „kotarski"
izvadjaju konsequencije, koje ne mogu imati druge svrhe, van da i onako jur
dosta poremećene odnošaje urbarsko-občinske šumarske uprave, još i večraa
pomute, uzesmo tuj zgodu spomenuto razpraviti.


Občinski su šumari nuždni, oni su nadalje i naravna konseguencija postojeće
občinske autonomije u našoj domovini, a baš zato im treba osjegurati
obstanak i bit, toli u materijalnom, koli u moralnom pogledu, treba li pako
van tib občinskih šamara zemlji osim jur u tu svrhu namještenih sedam t. z.
kr. žup. nadšumara, još i drugih političkih (kotarskih, podžupanijskih) šumarskih
vještaka, a ono neka se takovi i namjeste, nu ne na trošak pojedinaca
(obćina) već na trošak zemlje. Dokle pako obćinc same svoje šumare plaćati
imadu, dotle ih ovi imadu takodjer i izključivo služiti. Ponajmanje pako dužne
su obćine plaćati njekakve t, z. kotarske šumare, koji u istinu kod njekih
podžupanija jedino zaostatke stanovitih organa rešavati imadu. Toliko na uvaženje
onim, koji bi radi jedno — na najveći uštrb dragog. —ć.


Nov zakon o neposrednom porezu u kr. Srbiji i poljska
privreda.^


Po jednom starom zakonu o porezu, koji je izdan od 2. Oktobra 1864.
u Srbiji je sve do sada postojao razrez danka po „imovnom stanju." To
imovno stanje ocenjivali su opštinski odbori, koji su ujedno sve gradjanstvo što
pripada dotičnoj opštini, podelili u klase po imućnosti. Država je tražila od
opštine na svaku „poresku glavu´* polugodišnje po 15—16 dinara; i ova osnovna
stopa danka zvala se: glavnica. Svi gradjani, koji su po oceni odborskoj po
imućnosti dolazili u sredini, plaćali su ovu glavnicu; oni pak, koji su se računali
medju imućnije, bogatije, plaćali su porez „nad glavnicom" , a oni, koji
su se računali medju siromašnije, plaćali su „izpod glavnice." Glavnica sačinjavala
je za sebe samo jednu klasu; a one druge dve podele delile su se na
više kias´^, po kojima je plaćanje srazmerno sve više ili sve manje od glavnice
bilo, tako da su dakle imućniji obterećivani i onim manjkom, koji sirotinje do
glavnice nisu mogli da plaćaju. No ipak bilo je i ograničenja, do koje stope
mogu se bogataši porezom obteretiti. Tako u Beogradu, gde ima polumilionara
i milionara, nije se mogao gradjanin obteretiti većim godišnjim dankom (ma


* Opazka »ireduičtvM. Ovaj članak priraismo od vrlo štovanog prijatelja družtva
u Beogradu, a iznimno pridi-žasino i prvotni pravopis.


ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 256 —


ximum) od 303.12 din.! A po selima bilo je opet poreskih glava, koje sn plaćale
državi danka po 8 din. godišnje!


Već po odavna je u žurnalistici pa i u Narodnoj skupštini podizan gias
protivu ovog koliko nepravičnog, toliko nesavremenog sistema poreza. Nepravičnost
bila je poglavito u tome, što su imućni gradjani maximumom plaćanja
zaštićeni i što je u obšte razrezivanje išlo vrlo površno i od oka, te je mnogima
iisled toga učinjena nepravda, a drugi su opet manje obterećivani no što
bi trebalo po njihovom imovnom stanju. Nesavremen bio je s toga, što su državni
razhođi naglo rasli, dok uvećavanje prihoda od poreza išlo je vrlo sporo,
sa uvećanjem naselja, te je država za bilansovanje budgeta pribegavala različnim
posrednim porezima, koji se opet u narodu vrlo nepovoljno primaju.


Vodeći 0 svemu ovom računa, današnja vlada kraljevine pregla je bila da
pitanje o neposrednom porezu, koje je najvećma interessovalo svu zemlju i sve
političke partije, uzme u rešenje. Projekt novog zakona o neposrednom porezu
bio je jedan od najvažnijih predmeta rada ovogodišnje sesije narodne skupštine,
koja je nastojala bila da nov sistem poreza odgovori i boljoj pravici i suvremenim
državnim potrebama, a i da bude u suglasu sa privrednom snagom narodnom.
Predjašnji sistem u osnovi je izmenjen; i u mesto jednog poreza „na
glavu", po novom „zakonu o neposrednom porezu", plaćat ce se pet vrsti poreza,
i to: na zem 1 jište, na zgrade, na prinos od kapita 1 a, na prih od
od rada i na ličnost. Zakon ovaj poćet će da važi od iduće računske godine


(1. Novem. po st. k.), a donde iraaće naročite komisije da izvrše popis (bonitiranje)
imanja u ljudstva.


Specialno za poljsku privredu i šumarstvo ovaj zakon sadržava ove odredbe:


Zemljišta, na koja se plaća porez po ovom zakonu dele se u pet redova
(razreda):


a) u prvi red dolaze zemljišta po varošima (gradovima) i varošicama
(tržištima); pa onda bašte i baštovandžinice (povrtnjaci), i na ova zemljišta ima
se plaćati na godinu 8 dinara od hektara;


. b) u drugi red spadaju sva ona zemljišta, na kojima se seje ili se može
uspehom sejati kukuruz i ozimo žito, ili se gaji vinograd, bez obzira da li su
i čime ove zemlje zasejane ili zasadjene ili ne, i za njih ima se plaćati na
godinu 4 dinara od hekt.;


-c) u treći red dolaze sva zemljišta, na kojima se seje ili može da seje
kukuruz i jara žita. Zemljišta ovog reda postoje na visinama, stranama, bregovima
i podnožjama planinskim, i na njih ima se plaćati po 3 din. od hekt.;


d) u četvrti red dolaze sva zemljišta, na kojima se seju samo jare strmnine,
pa i od ovih pšenica sa nesigurnošću, i na njih ima se platiti godišnje
po 2 din. od hekt.;


e) u peti red dolaze sva ostala zemljišta, i na njih ima se plaćati godišnje
po 1 din. od hekt.
Zemljišta pod ŠHmoiu dolaze u onaj red, u koji dolaze zemljišta na kojima
su one rasle i postoje; a ima se plaćati na godinu u hektar:
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 257 —


na zemljište drugog reda po 3 din.


j, „ ti y^\.Aj^ „ „ ^ „


na zemljište četvrtog reda po 1 din.
„ „ , petog „ . „ 0´60 ,,
No na absolutno šumska zemljišta, ako se održavaju pod šumom ne
plaća se ništa.
Utiine i javni ispusti dele se a četiri vrste; i na njih se ima plaćati u
ime poreza na godinu i hetar:


po 2 din. na one, koji su na zemljištima drugog reda;


po 1´50 din. na one, koji su na zemljištima trećega reda;


po 1 din. na one, koji su na zemljištima četvrtog reda, i


po 0´50 din. na one, koji su na zemljištima petog reda.
Ovaj porez plaćat će opštine, pa će ga one razporedjivati i naplaćivati od
onih, koji stoku na opštinskim utrinama i ispustima pasu i to prema broju 1
vrsti stoke.


Delovi od hektara, ako sn manji od ara ne uzimaju se pri obterećivanju
a oni što su ar ili veći od toga, obterecivat će se po srazmerici veličine,


A od plaćanja poreza oslobodjena su sa svim zemljišta: državna, osim
onih, koja privatni bez naknade upotrebljuju za ispašu stoke; dalje, — urvine,
potoci, putovi i reke, neupotrebljive baruštine, nepristupni i ni za što neupotrebljivi
krševi; zemljišta doseljenika iz inostranstva za prve dve godine i dr.


Jedna vrlo značajna odredba ovog zakona jeste i ta, da je ministar financije
ovlašćen, da može ^zemljišta, sa kojih su usevi stradali od elementarnih
nepogoda spustiti za onu godinu u prvu nižu poresku klasu, a zemljišta poslednje
klase osloboditi do polovine poreza.


Poljoprivredne zgrade, ako se ne izdaju pod kiriju, oslobodjene su od svakog
poreza. Isto tako i sušnice za voće, a imeno šljive.


Na posletku zakonodavac nije predvideo da i seoskim zadrugama, tim
najčvršćim čuvarima narodnosti i odgojivačima vrlina narodnih pod Turcima,
toj osnovici narodnog privrednog stanja u ona doba, da takodje neke povlastice,
te da bi se zadržale od raspadanja, jer je za ekonomno stanje naŠe za poljoprivredni
napredak naš i danas zadruga preko potrebna. Ta povlastica stavljena
je kod „poreza na ličnost"; a na ime, u čL 60. zakona stoji odredba, da ngde
je imanje zadružno, pa s toga plaćanje neposrednih poreza pada samo na starešine
zadruge, tu će lični porez plaćati članovi zadruge u pola onoliko, koliko
dolazi na starešinu da plaća u ime ovog poreza."


Sad je prvo na redu, da se popis izvrši. No kako zemljišta u Srbiji nisu
katastrirana, to će bonitiranje ići poteže i izvesno je da se zamislena pravica
ne može u prvi mah da postigne. Svakojako biće opet bolje no dojako.


Referisao — P. T. T.