DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 236 —


pravila osiguran; a mi rada vjerujemo da su navedeni prigovori potekli samo
od priatelja družtva i u najboljoj nakani da si đružtvo stekne što veći upliv i ugled.


A tko je izmedju nas koj to nebi vrućom željom zaželio? Pa ako poglednemo
na pobratimska, a bez iznimke i mnogo starija družtva, tad zaista niti
ral nezaostajemo za njimi sa našim uplivom; ovakova bo družtva imaju po
svojih pravilih, pa i nemogu imati druge povlasti od informativnih, reprezentativnih
i konsultativnih; odlučivanje leži u drugih rukuh, a cesto uplivaju na
takove odluke i domaći narodno-gospodarstveni ođnošaji ine koje struke, koje se
takodjer u obzir uzeti i od odlučujućih faktora šnjimi u potrebiti sklad dovesti imaju.


Nu da se svratimo na razvitak našega družtva.


Upravljajući odbor, opaziv da si družtvo svetoviše priatelja i privrženika stiče,
te uvidiv, da su prvobitna đružtvena pravila iz godine 1876. družtvu jur pretiesna,
izradio je osnovu novih pravila pritidesiv ih potrebam družtva, te ih predloži VII.
glavnoj skupštini držane prošle godine u Ogulinu; glavna skupština uze tu osnovu
u pretres, a visoka kr. zemaljska vlada udostojila je ta, po upravljajućem odboru
podnesena pravila svojim rješenjem od 5. siečnja 1884. broj 47.781 ex 1883.
na temelju §. 18. e, družtvenih pravila od godine 1877. i odobriti.


Bitne i na dalnji razvitak družtva što više uplivajuće razlike novih od
predidućih pravila jesu u kratko ove:


1. Članom družtva može biti svaki "koj želi svrhe družtva podupirati, dočim
je prije samo strukovnjaku bio pristup u družtvo moguć.
2. Uzpostavili su se utemeljiteljni članovi, kojih prije nije bilo.
3. Uvrstili su se uz prave članove I. razreda jošte članovi II. razreda
uz obaljenu članarinu; ovo je učinjeno zbog toga da se pomoćnom šumarskom
osoblju što više ulahkoti pristup u družtvo,
4. Podigla se je članarina članovah I. razreda za 1 for.
5. Uzpostavio se je još jedan podpredsjednik.
6. Napustila se je institucija delegata, pa je na mjesto njih odredjeuo 5
ođborskih zamienika; po intencijah glavne skupštine mogu se dvojica od tih
odborskih zamienika bii^ati za Slavoniju, dvojica za Hrvatsku i jedan sa sjedištem
u Zagrebu; ovi zamienici imali bi se takodjer pozvati u odborske sjednice,
a zaključci upravljajućega odbora putem zapisnika jim priobćiti
7. Utemeljena je istimi pravili humanitarna naime pripomoćna zaklada,
za potrebne udove i sirote bivših družtvenih članova sa svotom od 5000 for.
a glavna skupština položi s mjesta u tu svrhu 1000 for, a. v.
Nebi pristalo u okvir ovoga izviešća da se domašaj ovih ustanova, kojimi
se nova pravila razlikuju od starih pravila, ovdje razlaže, nu, uspjesi za kratko
vrieme od V^ godine, od kad naime stojimo na ovom temelju, opravdali bi jur
podpunoraa učinjene promjene, a biti će i sgode o tom u našem družtvenom
organu u svoje vrieme razpravljati.


Upravljajući odbor kako do sad, tako i ove godine podnas.a po prodsjednictvu
Rastavljeni zaključni račun o blagajničkom rukovanju naše^^^a družtva
za upravnu godinu 1883. kako siiedi: