DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 253 —


prije i korienito poduzme, kako i na koji način pako, da se radi, pokazuju
nam mnogobrojni primjeri inih država, a naročito i oni francezke.


Ograničiti sjeću još postojećih šuma, pospješiti i osjegurati pomlađ i uzgoj
obćinskih šuma i pašnika, i stati na put razdiobi, silnoj otimačini, kradji i hara.
Senju šuma po žiteljstvu, to imade po našem mnenju biti prva cilj — svijuh — kojim
budućnost i dobrobit zemlje na srcu leži. Napose pako treba jošte i spoznanje
stvari, eneržije i sustavnosti u radnji. Dosadanja pasivnost i nerad — valja, da
ustupe djelatnosti i učinom — jer svaki izgubljeni trenutak u tom smjeru, donaša
nam iieprocjenivu štetu — a da je u istinu tako tko nevjeruje neka gleda — pa će
naći, kako nam diljem Hrvatske^ u mjesto ubave gore, kamenje raste — koje nam
narodu u svojih prodorih i kršu i stimi skopčanimi posliedicami — prolomi oblaka,
bujicami, tučom i poplavami — pripravlja azil siromaštva, biede i neopisive pustoši.


Imade li u Hrvatskoj t z. kotarskih šumara?


Upita me nedavno prijatelj, koji li naslov ide šumare, služeće u starom
provincijalu, kod t. zv. urbarnih šumsko imovnih obćina, da li naslov obćinski
ili kotarski šumar.


Poznato je, da se u praksi rabe, sad jedan, onda opet i drugi naslov


— jer se i u tom, kao što i u obće u t. zv. šumarsko obćinske uprave urbarskih
obćina, radi, bez sustava i načela. — Toli u službenih odpisih i odluka
koii i inaće, njekako se voli to osoblje nazivati kotarskim! šumari no obćinskimi,
a naročito to čine rado one oblasti, koje pod njekakvim nazivom kotarskih
šumara, te obćinske šumare, upotrebljuju za pisarske poslove svojih
ureda, odtudjujuć ga tako zvanju i zadaći. Obćinskog bo šumara je djelatnost
poglavito vanjska — njegovo je mjesto riedkimi iznimkami vani — u šumi,
pođnipošto pako u podžupanijskoj pisarni. — Piskaranjem niti se šume nadziru,
nit čuvaju, niti goje — obćinski šumar koji barem dvie trećine doba
godine, neproboravi po svojih šuma, pođnipošto neodgovara svome zadatku, niti
je kadar vršiti svoje dužnosii. — Pitati će tkogod — u kojemu li je to savezu,
sa gori iztaknutim pitanjem — pa ipak jest. — Jer se naziv kotarski
šumar — ponajglavnije danas žali bože samo za to uporab-
Ijuje, da se obćinski šumari ^ uzmognu po stanovitih oblastih
uporabljivati u svrhe — koje nipošto u njihov propisani
djelokrug nespadaju.
Ili zar je taj naziv — možda odmogao ma i kojoj tegobi tog osoblja ? —
Zar se naši obćinski šumari, možda tamo gdje ih zovu, ili gdje se sami nazivlju
kotarskimi šumari, redovito plaćaju ? Zar im je zato osjegurana mirovina?


— Mi toga bar neznamo. Nesretnik naš obćinski šumar, ne samo, da uz postojeće
ođnošaje, još uvjek nezna danas, od česa će sutra on i obitelj mu živiti,
već on kako gori iztaknusmo, nezna u istinu često ni čij je, ni kako da se zove.
Fa ipak u koliko znamo postojeći zakoni i naredbe tičuće
se urbarno obćinske šumarske uprave, nepoznaju nigdje ko
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 20     <-- 20 -->        PDF

^ 2:54 —


tarskih šumara, a dosljedno tome nepripada nijednomu kod


urbarnih obćina služećem gumaru, drugi naslov, van„obćin


ski šumar."


Naziv kotarski šumar, u tom je slučaju nekorektan a i neumjestan.


Uprava i gospodarenje sa obćiaskiini sumarni u t. zv, staroju provincijalu
Hrvatske i Slavonije, temelji se na ustanova poznate privremene naredbe kr.
hrvat. slav. đalm. zemaljske vlade od 4. ožujka 1871- br. 2144.


U § 2. te naredbe pako nalazimo, sliedeću ustanovu:
„Nadzor nad upravom i gospodarenjem po obćinskih šuraah, vrši kr. zemaljska
vlada, preko županija kroz organe postavljene za upravu občinskih šuma.
Takovi organi jesu:


1. Sedam županijskih nadšumara,
2. obćinski šumari,
3. obćinski lugari.
U § 6. iste naredbe pako stoji: Svaka obćina koja znatniji posied imade
dužna je postaviti posebnog obćinskog šumara.
Isto tako glasi §24.; obćinske šamare izbiraju obćine, u sjednici
zakonitog svog zastupstva, većinom glasova, a potvrdjuju ih veliki župani, WA
opređielenje sjedišta im u upravnom kotaru.


U § 26. opet se kaže: Plače i ine ožitke obćinskih šumara i lugara
ustanovljuju obćine.
U § 27. — Županjjskim nadšumarom i obćinskim šumarom može
samo onaj biti, koji je iz šumarskih znanostih položio državni izpit.


U § 29. pako veli se, ako obćine u roku po političkoj oblasti ustanovljenom
šumare i lugare neizabei^u, a ni plače i ine užitke istih ne ustanove, to
čeju tad političke oblasti (podžupanijske) obćinske lugare imenovati, a na predlog
podžupanija, imenovat će obćinske šumare veliki župani, županijske skupštine
pako, opredieliti će plaće i ine užitke kao obćinskih šumara tako
i lugara.


Istim se načinom nadalje u §§ 38. i 39. iste naredbe nabrajaju i dužnosti
tih obćinskih šumara.


Vidimo dakle, da u istinu kotarskih šumara, urbarno obćinska
šumarska uprava nepoznaje, i da onim šumarom, kojim je
u smislu naredbe od 4. ožujka 1871. br. 2144. povjereno nepo-,
sredno gospodarenje sa obćinskimi sumarni, pripada jedino
naslov „obćinskih šumara."


Konačno pako budi nam reći, da je po našemu uvjerenju zaludo, nazivati
obćinske šumare, kotarskim!, dok to nejma ine svrhe, van da se Isti odtudjuju
onim koji ih namještaju, plaćaju a sjegurno i potrebuju, a to su obćine.


Občinskim je šumarom točno označen djelokrug, medju koji pako sjegurno
nespada sve ono što se istim danas, na račun naslova njekakovih kotarskih
šumara naprtjuje^ na uštrb bivanju i zadatku kao i uspjeha službovanja jim.