DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 244 — ´
11. Upravljajući odbor predstavlja na visoku vladu, kako bi bilo zgodno
da se onoj sedmorici cislaitanskih šumara koju je avistiijsko ministarstvo odredilo
da prouči kulturne radnje na i´ran.cezkom Krasu, pi´idruži.. dotično da vis.
vlada u istu svrhu izašalje domaćega strukovnjaka da tamo zajedno sa cislaitanskimi
šumari prouči krasko pitanje.
12. Upravljajući odbor ubaviesti Nj- prejasnost kneza Maria Lamoral
Turn-Taxisa kao pokrovitelja našega družtva o promjeni družtvenih pravila,
0 odobrenju istih po visokoj kr. zeiii. vladi, te priloži pravdam njemački prevod.
13. Visoka kr. zem. vlada rješava pod točkom II. gore navedeni podnesak
pod 16. lipnjem t. g. br. 22876 time, da za putne troškove neima pokrića.
14. Upravljajući odbor zaključuje predstavka na visoku vladu, kojom razlaže
korist i potrebu izdati „lugarski poučnik" kao prilog k šumarskomu
listu i pod naša proračun za to poduzeće.
15. Upravljajući odbor odredi ovogodišnju po broju VIII. glavnu skupštinu
u Novu Gradišku te poprinu u tu svrhu shodne odredbe.
16. Upi´avljajući odbor zaključi da će družtveni časopis „Šumarski iisf´
novom godinom svaki : mjesec izaći; buduć se često dogadjn da ima za družtveni
organ izobilja gradiva, koje znattu) na svojoj vriednosti gubi iii posve
zastari ako se list istom svaki drugi mjesec kao do sad izdava, to se mjesečno
izdavauje tim više preporučuje, što su se tinancijalni odnošaji našega di´užtva
na toliko na bolje okrenuli da se u tu svrhu potrebiti veći troškovi kod uredničtva
i kod tiskare, namiriti mogu.
17. Upravljajući odbor škontrovao je družtveuu blagajnu dne 19. srpnja
naime: tekuće prinose, utemeljiteljne prinose i pripomoćnu zakladu, zatim
novčani ostatak iz prošlih godinah , te je čitavo blagajničko rukovodstvo predsjedničtva
u redu pronašao.
Slavna glavna ovdje sabrana skupština suditi će po ovom izviešću na
koliko je znao upravljajući odbor interese hrv.-slav. šunuu´skoga družtva zastupati,
a u smislu svoga zaključka iz odborske sjednice držane 2L siečnja t. g.
polaže isti, s obzirom na ustanove § 13. novih po vis. kr. zem. vladi odobrenih
družtvenih pravilih, solidarno u oči ovdje sabrane VIII. glavne skupštine svoju
čast i predlaže, poslije izpitivaiija zaključnoga računa za 1883. ustanovljenja dražtveuoga
proračuna za 1885. i škontrovanje blagajne i družtvenih zaklada naime, zaklade
utemeljiteljne i zaklade pripomoćue, u suuslu napomenutoga § U., predje na
izbor novoga upravljajućega odbora-


U Zagrebn, 31. kolovoza 1884.
Dr. V. K6r6škenyi,


´ dražtvoni tajnik.