DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 1     <-- 1 -->        PDF

V lamaiilil Ilil.


Br. 5. u Zag^rebu, 1. rujna 1884/ God


Svu gosp. članove našega družtva koji do sada svoj
đružtveni godišnji prinos za godinu 1884. jošte namirili
nisu, umoljava podpisano predsjedništvo što učtivije đa
to izvole tečajem ovoga mjeseca učiniti,


U Zagretou, L rujna 1884.


Predsjednik, Tajnik,


Milan Dursi Dr. V. K6r6škenyL


fzviešće družtvenoga tajnika na ime upravljajućega odbora
hrv.-siav. šumarskoga družtva za VHl. glavnu skupštinu za
godinu 1884


Slavna skupštino!


Prošle godine u Ogulinu dne 13. i sliedećih dana mjeseca kolovoza obdržavana,
po broju Vll. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva, spada
medju najvažnije glavne skupštine našega družtva.


Prispodobimo li izvieštaje o družtvenom radu od kad nam družtvo obstoji,
to nam je radošću konstatovati, da se družtvo postepeno razvija, a primjereno
odnošajem i okolnostim svoju zadaću i vrši. .


Iznesla su se đodnše i mnienja na javnost, kao da družtvo stagnira; nu
tko uzporedjuje kronologićkim redom godišnja izviešća upravljajućega odbora
za´ kratko vrieme družtvenoga obstanka i djelovanja, osvjedočiti će se lahko, da
tomu nije tako; pojmljivo je da će bitipriatelja družtva, koji nestrpljivim pregnućem
žele družtvu što veći napredak, i što veći ,upliv u svih pitanjih zasiecajućih
u našu struku, nu ali ovakova institucija kavova je naše družtvo razvija
se samo postepeno ali i tim sigurnije i stalnije, a si. skupština osvjedočit ,će
se tečajem ovoga izviešća da upravljajući odbor i ove godine po svojoj dužnosti
nije propustio interesa družtva promicati, te uticati u dnevna pitanja u onom
djelokrugu, koji je družtvu uslied svojih pu vistdujj kr. zem. vladi odobrenih


16
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 236 —


pravila osiguran; a mi rada vjerujemo da su navedeni prigovori potekli samo
od priatelja družtva i u najboljoj nakani da si đružtvo stekne što veći upliv i ugled.


A tko je izmedju nas koj to nebi vrućom željom zaželio? Pa ako poglednemo
na pobratimska, a bez iznimke i mnogo starija družtva, tad zaista niti
ral nezaostajemo za njimi sa našim uplivom; ovakova bo družtva imaju po
svojih pravilih, pa i nemogu imati druge povlasti od informativnih, reprezentativnih
i konsultativnih; odlučivanje leži u drugih rukuh, a cesto uplivaju na
takove odluke i domaći narodno-gospodarstveni ođnošaji ine koje struke, koje se
takodjer u obzir uzeti i od odlučujućih faktora šnjimi u potrebiti sklad dovesti imaju.


Nu da se svratimo na razvitak našega družtva.


Upravljajući odbor, opaziv da si družtvo svetoviše priatelja i privrženika stiče,
te uvidiv, da su prvobitna đružtvena pravila iz godine 1876. družtvu jur pretiesna,
izradio je osnovu novih pravila pritidesiv ih potrebam družtva, te ih predloži VII.
glavnoj skupštini držane prošle godine u Ogulinu; glavna skupština uze tu osnovu
u pretres, a visoka kr. zemaljska vlada udostojila je ta, po upravljajućem odboru
podnesena pravila svojim rješenjem od 5. siečnja 1884. broj 47.781 ex 1883.
na temelju §. 18. e, družtvenih pravila od godine 1877. i odobriti.


Bitne i na dalnji razvitak družtva što više uplivajuće razlike novih od
predidućih pravila jesu u kratko ove:


1. Članom družtva može biti svaki "koj želi svrhe družtva podupirati, dočim
je prije samo strukovnjaku bio pristup u družtvo moguć.
2. Uzpostavili su se utemeljiteljni članovi, kojih prije nije bilo.
3. Uvrstili su se uz prave članove I. razreda jošte članovi II. razreda
uz obaljenu članarinu; ovo je učinjeno zbog toga da se pomoćnom šumarskom
osoblju što više ulahkoti pristup u družtvo,
4. Podigla se je članarina članovah I. razreda za 1 for.
5. Uzpostavio se je još jedan podpredsjednik.
6. Napustila se je institucija delegata, pa je na mjesto njih odredjeuo 5
ođborskih zamienika; po intencijah glavne skupštine mogu se dvojica od tih
odborskih zamienika bii^ati za Slavoniju, dvojica za Hrvatsku i jedan sa sjedištem
u Zagrebu; ovi zamienici imali bi se takodjer pozvati u odborske sjednice,
a zaključci upravljajućega odbora putem zapisnika jim priobćiti
7. Utemeljena je istimi pravili humanitarna naime pripomoćna zaklada,
za potrebne udove i sirote bivših družtvenih članova sa svotom od 5000 for.
a glavna skupština položi s mjesta u tu svrhu 1000 for, a. v.
Nebi pristalo u okvir ovoga izviešća da se domašaj ovih ustanova, kojimi
se nova pravila razlikuju od starih pravila, ovdje razlaže, nu, uspjesi za kratko
vrieme od V^ godine, od kad naime stojimo na ovom temelju, opravdali bi jur
podpunoraa učinjene promjene, a biti će i sgode o tom u našem družtvenom
organu u svoje vrieme razpravljati.


Upravljajući odbor kako do sad, tako i ove godine podnas.a po prodsjednictvu
Rastavljeni zaključni račun o blagajničkom rukovanju naše^^^a družtva
za upravnu godinu 1883. kako siiedi:
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Zaključni račun


bla^ajiiickoin rukovanju lirvatsko-siavouskoga šumarskoga družtva


za upravnu godinu 1883«,
kako (´;(^ ga piMMlsjeduiotvo IjetoJnoj po broju Vin„
glavnoj skupštini, iiredlo/iti.
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 238
Prihod


o
o


Prema tomu
o M s unišlo je


^ s


Poimence


p4 Yiše manje
for. for nč. for. nč. for. Inč.


Glasom proračuna preliminirano bje
3631 for.


Družtveni prihod od podupirajućih
članova * 500 457 43
Družtveni prinos od pravih članova


po 4 i 3 for 1088 857 231
3 Prinos od predbrojnika po 2 for.... 106 112
4 Za đružtvene diplome 15 19
5 Na pristupnini novih članova....... 15 12
6 Za uvrstbu oglasah u „Šum. list" .. 25 23
7 Gotovina u blagajni koncem g. 1882. 266 759 56 493 56
8 Kamati od uložaka u prvu hrvatsku


štedionu 32 61 29


9 Ubrani zaostatci od minulih godina . 1534 648 51
10 Poklon 15 15
11 Vanredni prihod 50 8 42


12


Povraćena poštarina 17 — 17
13


Svota, 3631 2989


Sravniv sa ovim prihodom izkazani
razhod sa 1811 1708 25 102 75


Pokazuje se koncem g. 1883. blagajnički
ostatak sa 1280 82


Zagreb , 31. prosinca 1884.


Predsjednik:


Milan Durst,
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 5     <-- 5 -->        PDF

239 —


Razhod


^ cd Prema torau


,S 2


izdano je
0 1 m n c e


vise manje


for-for. nč.


for. inč. for. inč.


Gla.sont proračuna dozvoljeno
bje ISil for.
Za tisak driižtvenoga časopisa 700 H35 95 64 5
Za odpremu časopisa i vez 90 51 38 38 62
Nagrada uredniku i odšteta za poštarinu
180 196 66 16 66
Nagrada tajniku 180 186 66 6 66
Nagrada poslužniku 36 46 10
Stanarina, razsvieta i ogriev 200 200
Poštarina, biljege, tovarni listovi i
tiskanice .. 55 74 52 19 52
Pisaće stvari i prepisivanje 30 33 59 59
Podpora slušatelju šumarstva A. Kriš-3
koviću, 2a poučno putovanje .... . 40
10 Za strukovne knjige sbirke, časopise 40
i vezanje 60 98
11 Nagrada suradnikom „Šum. lista" . . 200 28 61 38 171 39
12 Trošak prigodom glavne skupštine.. 60 68


8


13 Ini troškovi: listonošam, šum. slušat, u
Križevcih za ples, nadgrobni vienac 20 48


28


Svota.... 1811 1708 25


©"O.ina.rsls.og´a, dr-U-žt^ra:


Tajnik:


Dr. V. KoroškenjL
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 6     <-- 6 -->        PDF

240


Ovom sgodom izviešćuje se, da je od zaostataka koji su se tečajem predidućih
godinah nabrali, i uslied tajnikova izviešća na strani 246. šum. lista
svežčić V-. god/1882. sa 1854. for. izkazani, sve ubrano do 64 for.; ubrano
je dakle od tih đružtvenih tražbina na članarini 1790 for. Od gore navedenih
tražbina sa 64 for.´morati će se odpisati kao neutjerivo 39 for. dočim će se
zaostatak od 25 for. po´ svoj prilici jošt efektuirati moći.


: Iz toga zaključnoga računa vidi se, da je bio koncem godine 1883.. blagajnički
ostatak 1280 for. 82 nč. a. vr. Od toga ostatka položeno je u smislu
skupštinskoga zaključka u Ogulinu, 1000 for, sa odnosnimi kamatami ukupno
dakle 1128 for. 13 nč. u pripomoćnu glavnicu; ova svota uložena je na knjižicu
prve hrvatske štedione br. 24628; u gotovini ima dakle još 152 for. 69 n. koja se
svota, po intencijah iste glavne skupštine, takođjer za povišenje te zaklade tim
prije upotrehiti može, što su ovogodišnji tekući novčani troškovi družtva podpunoma
pokriti.


Zatim predlaže upravljajući odbor si. glavnoj skupštini, po dosadanjem izkustvu
sastavljeni proračun za buduću upravnu godinu naime za godinu 1885.
na shodno razpravljanje pa će k pojedinim stavkam, svoje ustmeno obrazloženje
pridonjeti.


0 potriebi i pokriću potriebe hrv.-slav. šum. družtva za upravnu godinu 1885.
kako će ga upravljajući odbor predložiti VIII. glavnoj skupštini obdržavat se
imajućoj tečajem rujna 1884. u Novoj Gradiški.


Opazka


Predmet


L Potrieba,


Družtveuoniu tajniku a) nagrada za tajnikovanje 200


bj dokle isti obarlja sve blagajničke poslove 80
IJredniku; liata uagrada za drnžtvcni mjesečnik S-20
Stanarina za klnbske prostorije, za razsTietn i ogriev 500
Nagrada isuradnikom lista mo
Za tisak dnižtvenoga mjesečnika, po prilici 30 štainp. araka 1000
Za "broširanje i poštovnu odpremu lista (75 fr. -|- 75 fr.) 150
Nagradu družtvenomu poslušniku S6
Poštarina, biljege, tovanii listovi za diplome, tiskanice 50
Za pisaće stvari i prepisivanje . /


oO
Troškovi prigodom glavne skupštine -^


100
Nova godina podvoraiku i 2 listonoaam


15


Za nabavn poknćtva *
Selitbeni troškovi
Nepredvidljivi troškovibO
1^
10
Ukupno ^720
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 7     <-- 7 -->        PDF

241


Predmet Opazka


IL Pokriće,


1 Ckuiarina na temelju ovogodišnjega broja uteineljiteljnih, podupii-
ajućih, prvoga i drugoga razreda člano?a kako ga ovogo-.
1800
2 Od 50 novih utemoljiteljnih članova, kamati od položene glav


250
3 50
-[ 100
5


m


(i


60
7 Podpora od viaoke kr. y.e0jaljske vlade


400
^720


Sravniv ovaj proračun potriebe i pokrića za upravnu godinu 1885. sa
efektivnim razhodoni u godini 1883. koji je u ovom izviešću sa 1708 for.
izka^an, jest potrieba za 1012 for. veća, a od proračima za tekuć u godin u
gdje je potrieba ua 2000 for. preiiminirana, jest ta potrieba za buduću godinu
za 720 for. veća.


Odkud ta veća potrieba iztiće, razložit ćemo kod razprave toga proračuna,
a vidi se po sastavljenom, na vrlo umjerenih kombinacijah zavsnovanom izkaz u
pokrić a da ima ta potrieba. i zbilja podpuno pokriće.


U družtvo pristupilo je prvim siečnjem ove godine 28 članova prvoga razreda,
i 02 člana drugoga razreda; ukupno 120 članova kako je to u broju 2.,
3., 4., 5. bum. lista priobćeno; 7 se je članova pomaklo na utemeljitelje;


Odbiv početkom ove godine izstupivše članove broji naše dnižtvo:


9 začastnih čl anova, prema lan jskim 9
7 utemeljiteljnih » n n 0
1 člana po lUU for. ] » 53 1


1 . 50 ´-0 1
n 7?


25 3) 2
20 JI 0


1


"i


14 članova n 10 ´-u 9


.) J)
H člana « G J5 » S) 7


193 „ » 5 n 168 po 4 for.


) j JJ


107 ,, 2 .. 137 po 3 i po 2 fr.


^) T) 11


430 članova s>ega uku})no naprani 334 člana u prošloj godini
družtvo ima dakle od prošle godine ll2 članova više.
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 8     <-- 8 -->        PDF

´ — 242 —


Dočim je bila sveukupna aanariua prošle godine 1367 for. iznosi ljetos
sva članarina l804 for. a. vr. Od ove članarine unišlo je do danas 1488 for. a na
dugu imade jošte 316 for. Svega skupa unišlo je u družtv. blagajnu do 1. rujna 2100 fr.


Kao utemeljitelji pvistupiše: P. N. gg. Adolf I)anhelovsky sa svotom od
150 for.; — Milan Durst sa 100 for.; — Antun Zoretić sa 100 for-; — Mio
Vrbanić sa 100 for.; — Edo Rosipal sa 100 for.; — Franjo Eosipal sa 100 for.;


— dr. Vjekoslav Koroškenji sa 100 for.
Nemila smrt nam pokosi člana Antuna Zelinku kr. šumarnika u Otočcu,
Aleksandra Peklića šurnara imovne obćine u Sincu, Vatroslava Germana kr.
šumara u Požegi. — Slava im!


Pripomoćnoj zakladi pristupiše gg.: družtveni predsjednik Milan Durst kr.
šum. ravnatelj sa 10 for., Ivan Madjarević kr. šumarnik sa lO for., Ivan Antoš
kotarski Šumar sa 5 for., Stiasnj kot. šumar sa 5 for., dr. V. Koroškenji sa
10 for. i Aleksander Pere kotarski šumar sa 5 for. a. vr.


Družtveni organ „Šumarski list" kojemu je jur prošle godine zadan obiljniji
vanjski oblik i koj ove godine zadobi ukusni omot, štampa se u 500 primjeraka
i razpača se:


na
0 začastna člana
„ 3 šumarska strukovna zavoda
j, 7 utemeljitelja


,,, 8 časopisa
„ 2 djačka družtva
,j 21 podupirajućega člana
„19 6 člana L razreda 5j
193 člana II. razreda
„ 10 predbojnike
449 "
List razpača se u Njemačku u 4 primjerka
» n ), 1, Serbiju „ 16 ,,
,j „ ,j „ Cislajtaniju „ 24 „ (od toga ima 10 članovah)
„ „ „ „ Bosnu w 1 primjerku
„ „ „ „ Hrvatskoj i Slavoniji 4o4 primjerka
ukupno 449 primjeraka


Buduć da je potreba nastala nove diplome nabaviti, jer su prijašnje već
razpaćane, upravljajući odbor nastojao je da budu nove diplome što ukusnije.


Časopisa držalo je družtvo što uz zaniienu što uz gotov novac: Svietio.
Gospodarski list i seljak. Pčela. Ailgem. Forst- und Jagdzeitung. Zeitschrift
der deutscben Forstboamten. Deutsche Jagdzeitung. Handelsblatt flir Jagderzeugnisse.
Oesterr. Forstzoitung. Tharandter forstliches Jahrbuch. Oesterreichische
Monatschrift ftir Forstwesen. Centralblatt des gesammtea Forstvvesens.
Mittheilungen doj´ krainerisch-kiistenlandischen Forstvereins. Težak. Gospodarski
poučnik. Slavonski gospodar
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 243 —


Upravljajući odbor držao je od prošle glavne skupštine 11 odborskih
sjednicah i to:


3. listopada 1883,, 10. prosinca 1883., 21. siečnja 1884., 16. veljače 1884,
26, ožujka 1884,, 27. ožujka 1884., 16. travnja 1884., 26. travnja 1884-,
24. svibnja 1884., 19. srpnja 1884., 31. kolovoza 1884.
Od važnijih dogodjaja i agenda upravljajućega odbora tečajem ove godine
imamo napomenuti.


1. Upravljajući odbor pozdravi novo izabranoga predsjednika velemožnoga
gospodina kr. šum. ravnatelja Milana Dursta, te se zahvali dosadanjemu svojemu
predsjedniku gospođinu kr. šum. nadzorniku Miji Vrbaniću za svoje revno
i uspješno i požrtvovano dielovanje kroz punih 6 godina.
2. Predstavka izradjena po upravljajućemu odboru o reorganizaciji šumarske
uprave u Hrvatskoj i Slavoniji koja bje na ime upravljajućega odbora
predana od gg, šumarnika F. Eosipalai V. Malina, za onda banu preuzvišenomu
g. L. grofu Pejačeviću, odpremljena bje u 120 odtisaka vis. predsjednićtvu hrvatskoga
sabora sa molbom, da se medju članove visoke kuće podieli.
3. Visoka kr. zem. vlada odobrila je svojim rješenjem od 5. siečnja L g.
broj 47.781 nova družtvena pravila; ova pravila su tiskana u 1000 primjeraka,
a 600 komada ih je razpačano.
4. Upravljajući odbor razlažuć potrebu i važnost šumarskoga družtva zamoli
od visoke kr. zem. vlade godišnju podporu da uzmogne što bolje svoju
kulturnu misiju vršiti.
5. Visoka kv. zem. vlada podieli družtvu, uvaživ tu predstavku, svojim
odpisom od 14. ožujka t. g. br. 408, za tekuću godinu novčanu podporu sa
400 for. te odredi, da se ta podpora i u buduće u izvidnost stavi.
6. Visoka kr. zemaljska vlada poziva svojim odpisom od 2. veljače t. g.
br. 1584 upravljajući odbor, da izabere jednoga člana kao zastupnika u centralni
zemaljski odbor za budapeštansku g. 1885. obdržavati se imajuću zemaljsku
izložbu, kojemu odboru će biti predsjednikom Josip grof Drašković iz Bisaga.
7. Visoka kr. zem. vlada svojim odpisom od 2. travnja broj 1354 obnašla
je staviti izvan krieposti gore navedenu odredbu, te razpustiti centralni zemaljski
odbor za budapeštamsku izložbu.
8. Visoka kr. zem. vlada svojim odpisom od 5. svibnja br. 1930 obnašla
je šum. družtvu povjeriti posredovanje s izložitelji, i u obće izložbene poslove
šumarske struke na budapeštanskoj izložbi da svojim izkustvom i znanjem podpomaže
ovozemne izložitelje.
9. Visoka kr. zem. vlada dostavlja svojim odpisom od 4. lipnja t. g.
br. 9970 dva primjerka „izvieštaj o djelovanju kr. zem. vlade u promicanju
narodnoga gospodarstva od 1879. do uključivo 1883."
10. Upravljajući odbor laća se konačne redakcije osnove šumskoga zakona
kako to bje VI. glavna skupština držana 1882. u Zagrebu zaključila; odbor
dovršio je svoj rad te će se podnjeti uz shodnu predstavku visokoj kr. ze,maijskoj
vladi i predsjednićtvu hrvatskoga sabora.


ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 244 — ´
11. Upravljajući odbor predstavlja na visoku vladu, kako bi bilo zgodno
da se onoj sedmorici cislaitanskih šumara koju je avistiijsko ministarstvo odredilo
da prouči kulturne radnje na i´ran.cezkom Krasu, pi´idruži.. dotično da vis.
vlada u istu svrhu izašalje domaćega strukovnjaka da tamo zajedno sa cislaitanskimi
šumari prouči krasko pitanje.
12. Upravljajući odbor ubaviesti Nj- prejasnost kneza Maria Lamoral
Turn-Taxisa kao pokrovitelja našega družtva o promjeni družtvenih pravila,
0 odobrenju istih po visokoj kr. zeiii. vladi, te priloži pravdam njemački prevod.
13. Visoka kr. zem. vlada rješava pod točkom II. gore navedeni podnesak
pod 16. lipnjem t. g. br. 22876 time, da za putne troškove neima pokrića.
14. Upravljajući odbor zaključuje predstavka na visoku vladu, kojom razlaže
korist i potrebu izdati „lugarski poučnik" kao prilog k šumarskomu
listu i pod naša proračun za to poduzeće.
15. Upravljajući odbor odredi ovogodišnju po broju VIII. glavnu skupštinu
u Novu Gradišku te poprinu u tu svrhu shodne odredbe.
16. Upi´avljajući odbor zaključi da će družtveni časopis „Šumarski iisf´
novom godinom svaki : mjesec izaći; buduć se često dogadjn da ima za družtveni
organ izobilja gradiva, koje znattu) na svojoj vriednosti gubi iii posve
zastari ako se list istom svaki drugi mjesec kao do sad izdava, to se mjesečno
izdavauje tim više preporučuje, što su se tinancijalni odnošaji našega di´užtva
na toliko na bolje okrenuli da se u tu svrhu potrebiti veći troškovi kod uredničtva
i kod tiskare, namiriti mogu.
17. Upravljajući odbor škontrovao je družtveuu blagajnu dne 19. srpnja
naime: tekuće prinose, utemeljiteljne prinose i pripomoćnu zakladu, zatim
novčani ostatak iz prošlih godinah , te je čitavo blagajničko rukovodstvo predsjedničtva
u redu pronašao.
Slavna glavna ovdje sabrana skupština suditi će po ovom izviešću na
koliko je znao upravljajući odbor interese hrv.-slav. šunuu´skoga družtva zastupati,
a u smislu svoga zaključka iz odborske sjednice držane 2L siečnja t. g.
polaže isti, s obzirom na ustanove § 13. novih po vis. kr. zem. vladi odobrenih
družtvenih pravilih, solidarno u oči ovdje sabrane VIII. glavne skupštine svoju
čast i predlaže, poslije izpitivaiija zaključnoga računa za 1883. ustanovljenja dražtveuoga
proračuna za 1885. i škontrovanje blagajne i družtvenih zaklada naime, zaklade
utemeljiteljne i zaklade pripomoćue, u suuslu napomenutoga § U., predje na
izbor novoga upravljajućega odbora-


U Zagrebn, 31. kolovoza 1884.
Dr. V. K6r6škenyi,


´ dražtvoni tajnik.