DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 51     <-- 51 -->        PDF

-^ 219 —


§ 6. dodaj: „Učiteljem ni orguljašem, koji neuživaju stan u naravi ae


pripada ogrevno drvo.


§ 18. Mjesto da šumari pobiraju liiiiitne takse za ogrevno drvo imade taj


posao obavljati obć. načelnik.


§ 27. u 4-toj liniji odozdo, mjesto uloženjem glavnice u državne papire
ili u prioritete takovih željezoicah imalo bi se dodati: ili posudbom uz provedbu
intabulacije na nepokretni imetak pravovlastnog žitelja.


K naputku za izmjeru, procjenu te uredjenje šumah.


§ 38. dodaj: „Grdje su šume od veće vrednosti rabiti valja za uredjenje


gospodarstva saksonsku methodu t. j . razdobno razdelenje polag površinah


(Flachenfachwerk).


K naputku za službovanje i gospodarenje kod imovnih obćinah.


§ 1. imao bi ovako glasiti: „Vrhovni nadzor nad ovimi šumami vrši


zemaljska vlada. U tu svrhu imade se ustrojiti poseban strukovni šumarski


odsjek kod zemaljske vlade, kao i šumarsko nadzorničtvo, mjesto dosadanjih


vladinih povjerenikah.


§ 23. ima glasiti:


U djelokrug šumarsko-strukovnog odsjeka pripada;


a) sveukupni nadzor nad šumskim gospodarstvom,


6) rešenje parbenih i dvojbenih pitanjah šum. zakonarstva,


c) izdavanje dozvolah i odlukah svih trajno označenih šumah.


Naročito pako imade taj odsjek: odobraviti godišnje proračune, revidirati


izdatke, odobravati drvosječne i gojitbene osnove, nadzirati šum. gosp. učilište


Krizevačko, bditi nad drž. šum. izpitom; — izini svega toga izdavati naredbe


i naputke glede šumskog gospodarenja pojedinim posjednikom šumah stojećih


bud pod posrednim bud pod neposrednim nadzorom vlade ter u obće rukovoditi


šumarsku upravu u zemlji.


§ 8. Šumarski nadzornik imade bditi, da se propisane ustanove glede


uprave i uzdržavanja koli državnih toli privatnih i obćinskih šumah kao i točno


obdržavanje gosp. osnove izvadja, osim toga preuzima šumarski nadzornik duž


nosti vladinih povjerenikah u § 8. navedene, kao i one sadanjeg šum. nadzor


ničtva, koje nisu pod § 2. i 3. označene.


§ 9. Polag gore navedenog imade biti u prvoj liniji „Šumarski nadzornik"


mjesto „Vladin povjerenik".


U § 10. mjesto točke G. imade biti:


„Šume imovne obćine nije dozvoljeno dielit niti na jjoj^dine jjol. obćine,


niti sela, a još manje na pojedine pravoužitnike". ~~
——""fTs. imao bi se ovako promjeniti:


Kraj obćenitih dužnostih, što ih predsjednik u svom svojstvu kao član za


stupstva imovne obćine i gospodarstvenog odbora vršiti imade, obvezan je isti sa


zivati članove odbora i imovinskog zastupstva sbog zasedanja i viećanja, te istim


predsjedat, kao i čestjekrat osvedočit se koli o vanjskom, toli o nutarnjem službo


vanju gospodarstvenog ureda, te o tom zastupstvo prigodom posiela izvješćivati


17