DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 218 —


vinah — za dobe na put, sjećat će se današnje uprave potomstvo suznima očima
poput kršnih Primorcah — i Dalmatinacah, koji proklinju nekadanje gospodarstvo
Mletčanah.


Eazglobiv dosad navedeno, razabrati se mora, da se upitne ustanove zakona
od godine 1881. bez preobilnog činovničtva i lugarskog osoblja a po tom
ogromnog troška provesti nedadu, naročito puko da fizička snaga šumara nedosiže,
da naprćenim dužuostim udovoli; osim svega toga da je obzirom na lošo
financijalno stanje imovine, pisarničko, blagajničko i vanjsko rukovanje i službovanje
preobsežno, nepotrebno i preskupo.


Prigodom izpravka upitnog zakona sbog podneska na razsudbu zemaljskom
saboru, umoljava se visoka kr. zemaljska vlada, da blagoizvoli obzirom na iztaknute
činjenice upitni zakon sliedećim preinačiti odnosno nadopuniti:


§ 5. U 12 liniji počam od reci: „Sve dopise do godišnja nagrada" izpustiti
posve.


§ 6. Iza reći u drugoj liniji imovne obć. šumskih činovnikah dodaj: „i
službenikah t. j . lugarah i podvornikah". Osim toga dodaj §-tom, „svakomu
šumaru imade se odmjeriti paušal za uzdržavanje dvajuh konjah, a osim toga
izplačivati pripadajuća dnevnica za uzdržavanje, odnosno prehranu".


§ 7. Posle reci činovnici u 6 liniji dodaj „i službenici t. j . lugari i podvornici".


§ 8. Imenovanje činovnikah i službenikah kao i premještaj obavlja se izborom
po zastupstvu imovnih obćinah, na temelju predloga upravitelja gosp.
ureda, odnosno za lugarsko osoblje, kotarskog šumara sporazumno upraviteljom.


Imenovanje može biti samo pod istimi uvjeti, što su propisani za naimenovanje
činovnikah i službenikah državne šumske uprave. Izbor činovnikah gospodarstvenog
ureda imade se zemaljskoj vladi podnašati na potvrdu.


Na strani IV-toj § 9. liniji 6 — 12 promieni ovako: „Imovne obćine
dužne su ukamaćivati službovne jamčevine u gotovo položene,
po kamatnom mjerilu prve hrvatske štedionice u Zagrebu, te
takove na zahtev uložitelja koncem svake godine izplaćivati.


Isto tako dozvoljava se od položenih u ime jamčevine vrednostih papira
prispele coupone rezati. K naputku za provedbu u § 4. zakona od


8. lipnja 1871. o odkupu služnostih te uredjenja zajedničkog
uživanja.
§ 1. Slovo b dodaj, „crkvene obćine u kohko je na njih prigodom diobe
šumah obzir uzet.
§ 2. Dodaj: „Pravo na uživonje šumskih služnostih nije moći prodati.
Ako koja pravovlastna obitelj izumre, njezino pravo pripada zajednici živućih
imovnih članovah".


§ 5. odpada, jer ćela ta dosta skupocjena radnja neima nikakova smisla,
a ako bi i imala, to nije od potrebe, da prisustvuje imovinski izaslanik.
Za označit godišnju potrebu dostatno je držat se ustanovah § 20 i 21.otog
naputka.