DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 217 —


c) zločin sačinjava šumska kradja ili zlobno oštećivanje u kulturah ako li je
vrednost ili šteta i izpod 25 for. ako u tom pogledu koja od onih predleži,
usled kojih kradja ili zlobno oštećivanje u smislu kaz. zakona (§ 174.,


175. i 176.) zločinom se smatra,
đ) ako je krivac u 5 godinah bar 3 put kažnjen bio radi prekršaja suprot
sigurnosti šumskog vlastnićtva, tada postaje običnim šumskim kradljivcem
te bez obzira na iznos vrednosti sačinjava svakim ma i najmanjim prestupkom
zločin kradje (§ 175. k. zak.).
Obćinska poglavarstva vlastna su razpravljati prekržaje sbog nepovlastnog


ugona niarve na pašu i žirenje u otvorene šume polak zakonskog članka o


poljskom redarstvu od 14. siečnja 1873. Svi ostali prekršaji suprot sigurnosti


šumskog vlastničtva podpadaju u nadležnost polit, oblastih t. j . podžupanijah ili


kotarskih uredah.
Tom sgodom nemože podpisani propustiti, da nespomene i sve one
faktore koji rade oberučke u zatoru šumah a ti su:


a) Za podmirbu podvostručenih sada diobom zadrugah potrebštinah pravovlastnog
žiteljstva izdaje se koli ogrevno toli gradjevno drvo svemu kolikomu
žiteljstvu pravoslužnosti na šumsko dobro imajućemu.


b) Za podmirbu troškovah uprave i poreza prodaju se veći kompleksi šumah.


c) Seljaci naviknuti sve svoje potrebštine iz šume podmirivati kao sol, obuću,
porez, globe, namet i t. d. — kradu i preprodaju drvo na domaće nepravovlastnike,
paromline i t. d. — naročito pako ovdje u grad Koprivnicu
i Belovar — kod kojeg nedjela podupiru neuko seljačtvo odnosna gradska
poglavarstva.


đ) Neurednim razpravljanjem šumskih štetah, kao i prekasnim istom za 5—6
godinah utjeravanjem odštetah, bodri se seljačtvo na posvemašnje devastiranje
zasadjenih šumskih površinah tako, da su mlade branjevine sve
popašene, biljke ed marhe prevršene, te mladice do zemlje odrubljene —
jednom rečju, uz ovakov postupak sudbenih i političkih oblastih izgubljena
je svaka nada ma i uz najveći napor činovničtva i lugarskog osobja očekivati
uspeh budućeg uzgoja visoke šume.


Rado u ostalom priznati moramo, da jedan činovnik uz ostale svoje službene
poslove kod kr. podžupanije Belovarske ma i ilz najveću revnost i
marljivost nije kadar podnesene prijavnice o prekršajih suprot sigurnosti
šumskog vlastničtva niti razpraviti, a kamo li dosudjeue odštete ovršbenim
putem uterati — od preke bi stoga potrebe bilo, da vis. kr. zemaljska
vlada izvoli rad pospješenja razpravah i dosudjenja odštetah dodeliti podžupaniji
još jednog činovnika.


e) Obraslim
10—20 godinah starim branjevinam nemila ruka nerazboritog
seljaka podmetne u proleću vatru samo da mlade biljke posahnu i tako
se isti dočepa valjane paše.
Navedenih pet faktorah uzdrmali su do temelja obstanak imovnih obćinah


— te nestane li se istim — naročito kradnji drveta i devastaciji, pašom branje