DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 211 —


progutali — naročito pako otvorilo bi se novo vrelo zaslužbine natezačem paragrafah
— advokatom — kao i uijernikoui, te šumarom.


Osim pomenutog oglobljenja štetno bolje rekuć ubitačno bi bilo riizdeljenje
oto i sbog gospodarstvenih napremicah, pošto već samo gospođovanje te potreba
i ođnošaji pučanstva iziskuju nerazdeljivost istih.


Nadalje razdiobom otom ostala bi nekoja sela bez kusa drveta (same
mlade sastojine) dočim bi druga obilovala starom, a oskudevala mladom šumom.


Da je dioba šumah po samo gospodarenje i uzdržavanje šumah ubitačna
imamo živ primjer kod urbarijalnih obćinah provincijalnog dela Her\atske —
gdje rad naplate zaostalog dužnog poreza visi istim danomice nad glavom
Damoklov mač poreznog činovnika.


Po svem širokom svetu priznato je u ostalom načelo udruživanja kao koristno
i po obstanak družtva spasonosno — pa kako da to obće priznato pravilo
nebi vredilo i za imovinsko šumsko-gospodarenje. Poznavajuć nadalje siromaštvo .
i nemogućnost plaćanja poreza, te pokrića tekućih dužnostih pojedinih obćinah


— suditi, je, da bi se za podmirbu svih tih potrebštinah latilo u prvom redu
šume, saseklo i ono malo drveća, što je danas još preostalo - te tako prouzročio
gotov poraz narodnje budućnosti, sreće i blagostanja.
Uslied navedenih činjenicah jest dioba šumah koli sa financijalnog toli iz
gospodarstvenog gledišta štetna i ubitačna, te za sam obstanak šumah smrtonosna.


Nadalje imalo bi se § 10. dodati ustanova, kojom imade činovnike i ino
osoblje i nadaljfl zastupstvo izabirati — pošto se ogledišta pravednosti nemože
zahtievati od naroda, da prepusti svoje pravo koje mu kao vlastniku šume pripada.


Pošto u § 18. nije predsjedniku uikakov posao opredeljen, osim stavljati
jednostavno ime na papir uz nadšumara, osim toga što je obćenito priznata
tužba lošog hnancijalnog stanja zemlje, nadalje pako što obstanak živovanja
iziskuje to veću štednju — isto tako što je radi kontrole [»ostavljen odbor,
zastupstvo, vladin povjerenik i šumsko nadzorničtvo — naročito pako što je
koli za vanjsko toli za unutarnje službovanje odgovoran upravitelj gosp. rreda


— nije od potrebe, da predsjednik neprestance sjedi u gospodarskom uredu
i svaki dopis podpisava — nu slobodno mu ima biti u svako doba zaviriti koli
u vanjsko toli u nutarnje poslovanje, te tako se, kao reprezentant vlastnika,
osvjedočiti o shodnosti uprave i tako svojedobno odbor, zastupstvo, šum. nadzornika
ili ćak samu vladu o opaženih možebitnih nedostatcih izvješćivati.
Ustanova § 23. točka 6. i 7. izkazuje se skroz neshodna, pošto vodjenje
dvojih zapisnikah o jednom te istom predmetu nije ničim opravdano — pa bi
se imala svesti na jedan — kako to u istinu i jest uvedeno kod gjurgjevačke
i križevačke imovne obćine. U koliko pako koji stupac otog novog registra
manjka, imade se u starom otvoriti i tako u podpuniti stari kazneni registar.


Namješteno pisarničko osoblje kod imovnih obćinah nije smagalo vremena
ni dosad uneti toli ogromni broj prijavnicah u jedan upisnik — kako da to
istom bude moguće u dve knjige unašati.


Ustanova § 41. da svaki radnik imade svojom rukom potvrditi prijetak