DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 121 —


objelodanjivanja u „Šumarskome listu" u obće nenalazimo, primjerice da sponienemo
samo imenovanja, natječaje i oglase u obće, pa ipak su i to vrlo važne
vješti po svakoga nas.


Znajući pako, da je volja, i čeličnost pojedinaca mogla,
iz njemačko-hrvatskog lista, stvoriti hrvatski organ, iz lista
periodičnog stvoriti redovito i u ustanovljeno doba izlazeći
list — nedvojimo ni najmanje, da je danas u horu, ako zahtievamb,
pretvorbu „Šumarskog lista" u mjesečnik.


´Donašajući danas taj zahtiev pred naše drugove, nadamo se, da će upravljajući
odbor uvaživ taj naš pravedni zahtiev, već dojdućoj glavnoj skupštini
primjeren predlog staviti, ter tako vrućoj želji, a donjekle baš i potrebi velike
većine članova našega družtva zadovoljiti.


Moguće, da će se gdjekoji žacati toga predloga, nu naše jest uvjerenje, da,
nas „Šumarski list" a po tome i samo šumarsko družtvo, nemogu udovoljiti,
dok se god toj našoj želji u pogledu mjesečnog izdavanja „Šumarskog lista"
zadovoljiti neće. ,, . .:


Držimo nadalje, da se taj cilj sada i tim laglje postići dade^.sto je družtvo
netom postalo dionikom zemaljske podpore, i što nam se na temelju novih
družtvenih pravila povisila članarina, te što broj članova danomice i opet raste,
dočim troškovi nemogu biti znatno veći; u koliko se bo za buduće mogu pojedini
svezci lista, stalno na obseg, od 2 tiskovna arka sniziti.


Te bi onda 12 svezaka sa 24. tiskovnih araka obsizalo, 344 tiskovnih
strana,´dočim vidismo daje već lanjski tečaj zapremao 312 strana, iliti samo
za 2 tiskovna arka manje, što bi jedva sve troškove oko lista za 500 for.
povećalo, sa kojim viškom već danas družtvo u razmjeru prema lani razpolaže.
Sličnim načinom nadalje moglo bi se sgodnim porazmještanjem gradiva, popuniti
svih 12 svezaka lista, negledeć na to, da bi tako i broj suradnikah a time
i materijal za tiskanje znatno narasao.


Pridržavajući si medjutim u svoje vrieme još i obširnije taj predlog
obrazložiti i opravdati, želismo za sada jedino, da tu našu želju znanja radi.
saobćimo, nađajuć se, da smo tim predlogom izrazili zahtiev velike većine
članovah hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, polag one „uz jednake dužnosti,
jednake koristi" ili — hoćeš li da platim — a ti daj! —ć,.


Šumarstvo u Bugarskoj.


Kako je kneževina Bugarska, najmladja medju jugoslovenskimi državarni,
to se naravno i narodno-gospodarski napremci te zemlje do najnovijeg doba
osnivahu jedino na institucijama te vrsti iz dobe turskog gospodarstva. Slobodna
Bugarska medjutim brzo jest uvidila veliko narodno gospodarstvenu važnost
šuma i šumskog gospodartva, a upoznav ovu, nije časila ni oko uredjenja odnošaja
istog. Temelj svakoj šumskoj organizaciji nedvojbeno pako jesu svrsi
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 122 —


shodni, ter potrebom naroda i zemlje odgovarajući zakoni. Na polju zakonske
djelatnosti pako bilo jest kneževini toj n zadnjih godina nadoknaditi nemar
stoljeća i decenija, al uzprkos svega toga, otačbenici bugarski znadijahu ipak
i šumarstvu posvetiti potrebitu pažnju i važnost. Medju najvažnije učine na
tom polju pako nedvojbeno spada zakon šumski, kojega jest bugarska narodna
skupština netom doMa, ter koji je već na dne 28. prosinca 1883 godine stupio
u kriepost.


Držimo, da ćemo se odužiti članovom ovoga družtva, ako li im sadržaj*
tog velevažnog zakona, te posestrime nam zemlje u cielosti saobćirao. Odnosni
zakon ijiasi:


Obći dio:
Članak 1. Šume se u kneževini diele na tri kategorije: a) državne
h) obćinske; c) privatne. ,
Članak 2. Državne su šume one, koje ne pripadaju ni obćini, ni privatnim
licima.
Članak 3. Obćinske su šume one, koje su u staro vrieme bile razporedjene
izvestnim obćinania, ili varošima, selima ili z^seocima, kako bi u istima, mogli
kupiti drva za ogriev i druge domaće potrebe.
Članak 4. Privatne su šume one, koje pripadaju privatnim licama, ili
opštim ustanovama, kao: crkvama, djamijama, manastirima, školama, bolnicamaitd.
Članak 5. Gospodari šuma ili sobstvenici istih, pa bile šume privatne,
obćinske ili državne, dužni su se starati za dovoljan broj ljudi koji će ih čuvati
i nadgledati. Odnosno čuvanja i nađziravanja, šume podpadaju pod nadzor
šumarske uprave.
Članak 6. Svaka obćina mora da odgoji i da održi u dobrom stanju šume,
ne više no 7^^* ^i^ cielokupnog zemljišta, pa bilo ono obradjeno ili ne. One
obćine, koje neimaju nikakove šume, ili je imaju ali u malom razmerju, dužne
su da zasade, po uputima šumarske uprave, novu šumu, u toku ili razmaku
od deset godina od kako ovaj zakon stupi u život i to svake godine po deseti
dio od onog prostora, što je ođredjen za sadjenje i podizanje šume.
Isto tako, dužni su i privatni podizati i zasadjivati šumu, na onim zemljama,
koje su odieljene od obćinskih i koje su veće od 500 duluma.**
Članak 7. Kod svake škole podić će se i jedna razsadnica u veličini od
2—5 duluma.
Članak 8. Ovu razsadnicu obradjivati će učenici pod rukovodstvom učitelja
a pod nadzorom školskoga inspektora.
Mini^^itarstvo finan(;ije izradit će narodna pravila, odnoseća se na ciel način
njegovanja ove razsadnice i prava onih koji ju obradjuju.


* Duium ima 1600 f ] ar.šina (1 ar.šiu==0.6f) m.)
** Vidi „Te^ltaii" strana .178. ^^ 1884-. dopis g, Svjotislava Stojauovića.


ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 123 — 1
Članak 9. Od sađjenja nove šnme moga se osloboditi rie-^enjem ministarstva
financije, iijeke obćine i privatna lica u onim samo srezovima, u kojima ima
šume više od 7^0 ^^^^ ^´^^^^ prostorije srezke


Članak 10, Nova šuma sadit će se predhodno na neplodnim poljima,
brdima, krševima i barljivim mjestima, po uputima šumarske uprave, koja će
davati i nuždnu koliSinu sjemena.


Članak 11. Privatna lica neogranićem su gospodari svoiih šuma i svemu
što se odnosi na prodaju, poklon, sjeću i eksploitaciju; no odnosno čuvanja,
njegovanja i uništivanja, dužni su upravljati prema ovome zakonu.


Članak 12. Obćine, kao i crkve, djamije, škole i ostale, takodjer su gospodari
svojih šuma, no one neimaju prava da ih otudje ni na kakav na^nn^
i to bilo cielu šumu, ili neki dio iste. ´


Članak 13. Nitko neiraa prava da uništava šumu (krći šumu) bez dozvole
ministarstva financije, pa bila ta šuma državna, obćinska ili privatna, u cieli
toj da dade zemljištu drugi naziv i da ga za što drugo upotrebljava, osim
trnjaka, koji podleže uništavanju.


Članak 14. One šume, koje se nahode po strminama, planinama i po
brdima, i one koje ćuvaju zemlju od izpiranja i oburvavanja, kao i one najzad,
koje čuvaju sela od planinskog sniega i kamenja, pa ma čije šume bile ne
smiju se nikada uništavati.


Članak 15. Za dielenje i odredjivanje granica, državnih šuma od obćinskih
i privatnih, u svakom okrugu sastavit će se jedna komisija koja´će se sastojati
iz financijskog činovnika, okružnog šumara, dva člana iz stalne okružne komisije
i dva člana iz nadležne obćine, koja će komisija sastaviti protokol i označiti
imena granicama i veličinu šume.


Članak 16. Obćine ili sela, koja se koriste velikom prostorijom šume,
čija je veličina tako ogromna, da nadmašuje potrebu seljaka i na koju šumu
neimaju seljaci ili obćine, tapiju, to od takove šume pošto se odredi nuždna
veličina za potrebu naroda, ostatak stavit će se pod kontrolu šumarske uprave.


Članak 17. Od državne šume, odredit će se obližnim obćinama, koje
neimaju šume jedan dio koji najbliže stoji dotičnim obćinam, i to od 5—10
duluma svakoj kući; no takvu šumu ne mogu prisvojiti seljaci, već se samo
njom koristiti sve dotle, dokle njihova novo podignuta šuma za eksplotaciju
ne stigne.
Njegovanje šuma.


Članak 18. Državne i obćinske šume, treba da se održe u čistom stanju


t. j . da se čiste od oborenih drva, natrulih panjeva, u kojima se kote i umnožavaju
insekti (crvi), da se proredjuju t j . da se sjeku slaba drva na onim
mestima, gdje je šuma suviše gusta, tako, da može šuma napredovati.
Članak 19. Svake godine, odredit će šumarska uprava, mjesta i granice
u državnim šumama, u kojima će se moći sjeći drva za ogriev, za material
i t. d. a tako isto označit će mjesta, u kojima će se moći podići stružnice za
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 124 —


sječenje dasaka, krečane za pecivo kreća i t. d. a u obćinskim šumama, ove
radnje preduzimati će se po riešenju obćinskog soveta ili odbora, u prisustvu
i po mnenju šumarskog činovnika..


Članak 20. U šumi, planini i mladoj šumi ma čija da je, strogo je zabranjeno
ložiti vatru, od koje može da se proizvede požar; no u svakom slučaju,
vatra treba d;i se loži na zgodna i sigurna mjesta, koja će se — vatra,
pošto se izvrši ono, radi čega je iialožena ugasiti, a koji to neučini, kaznit
će se po čL 63.


Članak 21. Pri sjeći drva, oruđja treba da su oštra; osim toga treba
drvo odsjeći odma do zemlje.


Članak 22. U mladoj šumi t. j . u onoj, u kojoj se nahodi izdanaka, zabranjeno
je puštati stoku na pašu; medjutim u staroj šumi, to se može dozvolom
sajbije i sa uslovom, da će se jako motriti, da stoka ne udje u mladu šumu.


-Članak 23. Za oneobćine i sela, kojima su šume još mlađe i nedorasle
i koje neimaju gdje stoku puštati na pašu, ministarstvo iinancije može da dozvoli
da se jedan dio od te mlađe šume´ upotrebi za pašu stoke, i to dokle
drugi dio nedoraste tako, da se u nju može stoka puštati.


Članak 24. Ona lica, koja žele, da pasu svoju stoku u dr/avnoj šumi,
gdje nij^ paša zabranjena, platit će izvestnu taksu, koja se odredjuje od strane
okružnog u[)ravitelja, zajedno sa šumarom i financijskim činovnikom.


Glanak 25. Dozvolu za puštanje stoke na pašu u šumi daju samo sajbije
šurna bezplatno, ili sa izvestnom cienom.


V


Članak 26. Pri ulazku u državnu šumu upraviteljstvo napravit će kuću,
u kojoj će sediti šumski stražari, a u obćinsku podić će kuću obćina.


Eksploitacija šuma.
Članak 27. Državne i obćinske šume, mogu se sjeći i njegovati na sliedeća
tri načina : ,
a) Mlade hume, koje služe za ogriev, a koje se podižu iz izdanaka, sjeku se
od 15. do 30. godine— osim prutova za pletenje i obruće, za koje može,
da se sjeće od pete godine, ali i to samo onoliko, koliko je nužno za
proredjivanje,
h) Stare šume, koje se usljed sjećenja pomlađjuju, ili vještačkim sadjenjem
ili pak prirodnim sejanjem, iz sjemena sjemenjaka, podižu, mogTi se sjeći
, od 90 —150 godina pa i na više.
c) U sriednje šume spadaju ili računaju se one, koje se podižu pomoćju gornja
dva načina t j . u kojoj se u periodi svakog petnajstogodišnjeg sječenja,
ostavlja izvestan broj medju posjećenim, drvećem, da rastu i da služe za
gradjevinski material.
Primjetba. Ostrva na Dunavu, koja pripadaju državi Bugarskoj, mogu
da se sjeku svake treće godine i prema njihovoj veličini, drva ili se izsjeku
sva od jeđared, pa se posije ostave da za tri godine rastu, ili se
podiele godišnje sječe na dielove.
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 13     <-- 13 -->        PDF

* ´ ~ 125 —
Čanak 28. Pritežavci privatnih šuma, mogu da eksploitišu svoju šumu
i da je sjeku bilo na dielove. sa uslovom, da će ostaviti, da šuma ponova izraste
iz zaostalih sjemenjaka i izdanaka.


Članak 29. Obćine raogii takodjer da eksploitišu svoje šume, no svagda
na dielove i da se daju mogućnosti izsjećenim partijama da se prepodmlade
lio što ciela šuma bude uništena, tako dakle da se narod nelišava drveta za
ogriev i gradju.


Članak 30. Državne šume eksploitišu se tako kako je najkoristnije po
kasu a pri tom, imajući svagda u vidu, da se ne ogoli ona strana prediela,
prema kome ova šuma postoji.


Članak 31. Eksploitacija državnih šuma u velikom objamu daje se na
licitaciju po pravilima, koja su zato propisana. Ministarstvo financije može da
dozvoli onim obćinama, koje su blizu do državne šume a koje neimaju svoje
šume, da kupe drva iz državnih šuma, da prave stružnice i da sjeku materijal
za svoju potrebu, kao i za prodaju, po ustanovljenoj taksi.


Članak 32. U obćinskim šumama mogu da sjeku drva samo članovi one
obćine u čijem je pritježanju šuma, i po odredjenoj taksi. Nitko nesme da
sjeće sirova drva, ili da kupi suva bez pismene dozvole od strane kmeta.


Članak 33. Siromašnim porodicama, koje neimaju svoju stoku, dozvoljava


se da beru ili iz državnih ili iz obćinskih šuma, suva drva, i da sjeku sirova


za svoju domaću potrebu, i to onoliko, koliko mogu da ponesu na ledjima,


a da neplaćaju takse.


Članak 34. U državnoj ili obćinskoj šumi, slobodno je danju brati ja


gode, kupine, maline i druge plodove suvo lišće kao i smrdljiku (prema zakonu


0 smrdljikovini).


Članak 35. Dozvoljava se naseljenicima da sjeku iz državnih šuma nužni


materijal za gradjenje kuće i kućišta i za ogriev sve dotle bezplatno, dokle


se ne okuće. Ovu dozvolu daje okružni upravitelj.


Članak 36. Isto tako, dozvoljava se da sjeku bezplatno iz državnih šuma


materijal za gradju, one obćine u čijim se šumama ne nalazi potreban mate


rijal za gradjevinu, a potrebno je da se napravi crkva, djamija, ćuprije na


glavnim drumovima, obćinski bunari, izvori ili kladenci i t. d. no ovu dozvolu


daje okružni upravitelj koji ju onda dostavlja ministarstvu financije.


Članak 37. Dozvola se piš6 na vrh blanketa, koji se sprovodi iz mini


starstva financija. Jedna polovina toga blanketa, vraća se ministarstvu natrag,


kad se svrše knjige.


Članak 38. Dozvolu za sjećenje drva u državnim šumama, daje okružni


upravitelj; a da bi lakše za narod ili za žitelje toga kraja bilo, ovaj može


da povjeri to kmetu onome, čija je obćina najbliža državnoj šumi.


Članak 39. Sjeća onih drva koja su neprestano zelena (četinjari) može


da še vrši preko ciele godine; a sjeća onih drva kojima opada s jeseni lišće,


ođpočinje od 15. septembra, pa se Svršava 15. aprila. Do toga doba, treba da


je sav materijal ili gradja, iznesen iz šume.
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 126 —
. Primjetba . U visokim šumama gdje je u zimsko vrieme nepristupno,
dozvoljena je sjeća drva i van gore odredjenog vremena.


Članak 40. U izvanrednim prilikama dozvoljava se sjeća za materijal
gradjevinski, i van odredjenog vremena, u slučaju kad se od požara postrada;
kad se vodenice odnesu poplavom, za ćatmu obruće i za zemljodeljsko orudje.


Branje lišća za prebranjivanje stoke dozvoljava se još u mjesecu augustu
no isto se izvršava sa dozvolom nadležne vlasti i po izdatim uputiraa od strane
ministarstva.


. Članak 41. Pri sjeći drva, treba da se pazi na sliedeće: , -,


a) Da se drvo obori na onu stranu, na kojoj neima mladog drveća, koje bi


se moglo povrediti; a stablo da se odsjeće ravno sa površinom zemlje.


Stara trula drva, treba da se uništavaju. .


h) Stablo i odpadci, da se iznose van šume na otvorena mjesta, kako se
nebi povredila druga drva.
c) Da se neljušti kora s drva, i da se nesjeku samo vrhovi drva. Ko protivno
uradi, kaznit će se po članku 65.
d) Na svakom čošku da se ostavi 8 do 10 drveta i to pravih i najljepših
za sjeme i senku; i
e) Izdanci se nesmiju nipošto povrediti.
Članak 42. Stražari odnosno čuvari zajedno s kmetom u obćinskoj, a sa
šumarom u državnoj šumi izbilježit će jednom vsjekiricom sva drva za gradju,
koja se imaju odsjeći.


S u m a r s k a u p r a V a.
Članak 43. Da se napredovanje i podizanje šuma u kneževim u obće
i za upravu nad državnim! sumarni, ustanovljava se jedna uprava pod nazivom
šumarska uprava, koja stoji pod ministarstvom financije.
Članak 44. Na čelu te uprave stoji jedan specijalista, pod nazivom načelnika
šumarske uprave sa tri pomoćnika, koji.su svršili kurs šumarski; ovi će služiti
i kao nastavnici okružnim šumarima.
Članak 45. U svakom okrugu bit će po jedan šumar; a šun^ari se diele
na dvie klase: prvu i drugu.
Članak 46. Svaki okružni šumar treba da ima svoga konja, koko će
moći vršiti svoju dužnost i obilaziti šumu.
Članak 47. U svakom okrugu odredjuje okružni upravitelj za čuvanje
državnih šuma nužđan broj šumarskih stražara, koj treba da su ljudi okretni
i pismeni, a za čuvanje obćinskih, obćinska uprava sa odobrenjem sreskog
načelnika.
Članak 48. Šumski stražari, bili oni državni ili obćinski, treba da nose
određjenu uniformu i oružje.
Članak 49. Dužnosti šumarske uprave jesu ove:
a) Da promatrava stanje šuma u kneževini, da pokazuje najpodesniji način
0 njezi i eksplaitaciji posto|ećih šuma, za sadjenje praznih mjesta, da pokazuju
najpodesnije mjesto za sadjenje ovog ili onog drveća i t. d.
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 127 —


h) Da izradjuje nuždne upute za šumare i šumske stražare.


c) Da bdije nad točnim vršenjem izdatog zakona i pravila o šumama


Članak 50. Dužnosti šumai^a su sliedeće:


a) Da nadgleda državne, obćinske i privatne šume u svome okrugu i da
poziva na odgovor one, koji ruše zakon i pravila po tome delu;


h) Da određjuje partije sjeća u državnim šumama, koje će se sjeći, a u
obćinskim zajedno sa kmetom;
c) Da motri, da šumski stražari vrše svoje dužnosti.
d) Da daje pouku narodu za sadjenje i čuvanje nove šume i za podizanje


postojećih, kao i da nadzirava, da se ti uputi izvrše.


e) Da ovršava račune prihoda iz državnih i obćinskih šuma.


f) Da izvršuje sve što mu se zapovjeda iz uprave


Administraciju pismenu, šumari vrše u kancelariji okružnog upravitelja.


Članak 51. Dužnosti šumskih stražara jesu:


a) Da ne pusti nikog u šumu da kupi ili sjeće drva bez pismene dozvole


od nadležne vlasti.


h) Da motre na točno izpunjavanje zakona i propisa, odnosno sječenja i
branja drva, i da predaju najbližoj administrativnoj oblasti one, koji gaze zakone
i propise;


c) u slučaju požara, da ga gase sami, ili pomoćju obližnjih seljaka;
d) Da isledjuju i traže prouzrokovače požara i da ih predaju vlasti i
dalje da izpunjavaju sve, što im se zapovjeda iz uprave.
Članak 52. Plaću za služitelje (činovnike) u upravi šumarskoj, određjuje
država.
Članak 53. Služiteljima pri šumarskoj upravi, zabranjuje se svako sudjelovanje
pri trgovanju sa drvima i drvarskim poduzećima.
Tko naruši ovo pravilo, taj će se iztjerati iz državne službe na svagda i
predati sudu.
Davanje.


Članak 54. Privatni pritjažaoci šuma, neplaćaju ništa za drva i materiale,
koje sjeku za svoju sobstvenu potrebu. Oni plaćaju u korist državne kase 5*^/o
od vrieđnosti materijala, koji je odsječen a namienjen za prodaju prema pravilima,
koja će se za ovu ciel izraditi.


Članak 55. Oni, koji kupe drva, sjeku material ili prave ugljare u obćinskim
šumama za svoju sobstvenu potrebu, plaćaju u korist obćinske kase jedno
davanje, koje određjuje obćinski savjet ili odbor, koje davanje ne sme da prevoziće
5**/o od vrieđnosti materiala:


Ako li je gradjevinski material za prodaju, plaća se 5o/o od vrieđnosti
odsječenog materiala u korist državne kase, tako isto plaća se i dozvola obćini
po ceni koju određjuje obćinski odbor svake godine.


Članak 56. One obćine koje su blizu do državnih šuma i koje neimaju
svojih branika, mogu da kupe drva, da sjeku material da prave ugljen iz
državnih šuma za svoju domaću potrebu kad plate oo/o od vrieđnosti nabranog
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 128 —


ili odsječenog raateriala u korist kase. Ako li su drva, ugljen ili material odsječeni
za prodaju, oni će onda platiti iO> od vriednosti materiala.


Članak 57. Ciene materiala, koji se sjeće u državnim šumama, kao i
način za prikupljanje davanja, ođređjivat će se svake godine okružnim savjetom
.u prisustvu okružnog upravitelja i šumara, a potvrdjivat će se ministarstvom
financija. —


Kazne.


Članak 58. Šumarska uprava za državne, a kmetovi za obćinske šume,
moralno su pozvani, da traže obezbiedu za učinjenu štetu; organi šumarske
´uprave u tom slučaju su šumari i šumski stražari, a za obćinske šume — nadležni
kmetovi i stražari nad obćinskim šumama.


Članak 59, Narušioci zakona šumarskog, pravila i naredaba, sude se u
obćinskoj sudnici, pred srezkim sudijom i pred okružnim sudom što zavisi od
veličine traženja i stepena krivice.


Članak 60. Stražari u državnim, obćinskim i privatnim šumama, kad uvate
koga narušioca ovoga zakona, zadržat će mu: bradvu, sikiru, testeru i druge
stvarne dokaze za štetu, osim stoku koju će đotierati nadležnoj vlasti. ;


. Članak 61. Policijske i sudske oblasti dužne su, da daju brzo i neođvlačno
riešenje šumskim stražarima da krivce predađu sudu.


Članak 62. Šumski stražari imaju prava, i to ne sami, no sa kmetom ili
drugim sudskim i policijskim organom, da udju u avliju, u fabriku i,mjesta,
gdje podozrievaju, da ima ukradjenib drva, dasaka i materiala iz državnih šuma
i ako se podozrenje pokaže istinito, onda oni konfiskuju kradjene stvari, a
kradljivce predaju sudu. Ako je material iz obćinskih šuma, to onda obćinski
sud izvršava gore navedeno.


Članak 63. Tko naloži vatru u šumi bez osobite nužde, ili naloži vatru
na mjestih, koja su opasna za požar (prema članku 20) kaznit će se od 1 do
5 dinara.


Ako vatra naložena za žeženje ugljena na mjestima, koja nisu za to odredjena,
krivci kaznit će se od 20 do 100 dinara.
Ako kod ove vatre proizadje požar, onda će se krivci kazniti prema
krivičnom zakonu.


Članak 64. Tko napravi u državnim šumama stružnicu, ili teše drva u
šumi bez dozvole, taj će se pored toga, što će smjesta dići stružnicu ili koju
drugu radionicu, kazniti još sa 10—100 dinara, nezavisno od kazne, koja je
predvidjena u sliedećem članku; isto tako tko podigne u takvim šumama fabrike
sa parnim mašinama i snabdeva istu sa drvima, bez da je zaključio ugovor o
tome sa državom a ne snabdeva se drvima iz svoje šume, podpada pod istu kazan.


Članak 65. Tko šeće drva, ili Ijušti koru s drveta bez dozvole, ili sjeće
drugo drveće, a ne ona, koja su odredjena, ili povredi budi kojim načinom
koje drugo drvo osudit će se, da plati prouzrokovanu štetu, a pored toga da
plati ;globu dvaput onoliku, kolika je šteta. Osim toga, drva će se prodati na
pijaci u korist kase, ako su iz obćinskih, u korist kase obćinske.