DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 164 —


profesora i 7 docenta, a osim toga namješteno je na zavodu još 5 asistenta, 1 nadzornik,
iiećaik itd. Sva tri odjela šumarske zbirke broje 1133 predmeta u vrieduosti
od 10,259 rubalja. — Godišnja subvencija zavoda iznaša 134.796 rubalja, od koje
svote odpada na plaće profesorali, docenta itd. iznos od 51-232 rublja, na stipendije


17.500 rubalja, na zbirke 8793 rublja, za bolnicu 1156 rublja, za grijanje, razsviefca
itd. 15.923 rublja, a osim toga stoji zavodu godimice još i do 15.000 rub.
na razpolaganje, unišlib za predavanje i t. d,, od koje se svote upotrebilo na knjige
2737 rubalja, na šumski vrt 760 rubalja, za stolicu za botaniku 1596 rubalja, a
1000 rubalja za kemi6ki laboratorij itd.
Tudjinci se samo vrlo riedko kada i iznimno namještaju u Ruskoj- za šumare,
u koliko bo osim ovog zavoda slični zavodi još i.u Moskvi i i^Tovoj Alesandriji postoje,
tako da se potreba na šumarih u samoj Busiji dovoljno naobražuje, u državnu
službu pako u obće samo ruske podanike i državljane namještaju.


XIII. skupština njemačkih šumara obdržavat će se ove godine pećetkom
rujna u Frankfurtu na Majni, Poslovodstvo za tu skupštinu preuzeo je šumarnik barun
Schott.
Promjena uredničtva. Počam od nove godine nzeo jest u mjesto odstupivšeg
ministerijalnog savjetnika g. E. Miklitga uredjivati „ Oesterreichische Vierteljahresschrift
fiir Forstwesen" A. vitez Guttenberg, c. k. šumarski savjetnik i profesor šumarstva
u Beču. — Po tome danas tri profesora šumarstva sa šumarske visoke škole
u Beču uredjuju tri razna strukovna časopisa!


Pregledni nacrt šumišta Austro-Ungarije. Nakladom E. Holzla u Beču izdan
jest pregledni nacrt šumišta Austro-Ungarije (zajedno sa Bosnom i Hercegovinom),
izradjen po Dru. J. Chavani, te se dobiva zajedno sa odnosnimi skrižaljkami u svih
knjižarah za cieuu od 1 for. 50 novć. Karta jest prekrasna, bojami izradjena ter
43/58 cm. velika.


Nova naredba, tieuća se globa za šumske prekršaje. Visoka kr. zemaljska
vlada izdala je na dne 29. veljače t. g. br. 43798 sliedeću obću naredbu: G-lasom
ustanove §. 3. zakona od 25. rujna 1881-o utemeljenju zaklade za promicanje gospodarskih.
svrbah kraljevina Hrvatske i Slavonije (Sbornik od g, 1881. kom. XX,
br. 72.) teku u ovu zakladu sve novčane globe, ubrane upravnim putem na temelju
pravomoćnih presuda za prekršaje šumskoga zakona, zakona o lovu, o poljskom redarstvu
i u obće zakona i naredaba, postojećih n^ zaštitu i promicanje gospodarstva
n zemlji, a isto tako i novčani izuosi, sto unidju . od prodanih stvarih, zaplienjenih
na temelju ovih zakona. ,´


Opaženo je medjutim, da se od nekojih kr. podžapanija i obćinskih poglavarstva
više spomenutoj zakladi uepripaduo privadjaju i novčane globe, koje polag obstojećih
propisah za razne redarstvene prekršaje kao i za prekršaje propisnika za ob^
cinsku potrošarinu upravnim putem dosudjeue pripadaju naročito ubožkoj zakladi one
obćine, u kojoj je prekršaj učinjen.


S toga se upućuju kr. podžupanije, (kr. kotarski uredi), ter područne im obćine,
da novčane globe, ubrane upravnim putem na temelja pravomoćnih predsuda za razne
redarstvene prekršaje, u koliko te globe zakonom od 25. rujna 1881. nisu namienje´ne
zakladi za promicanje gospodarskih svrhah ili nisu posebnimi propisi, proti kojimi je
pogriešeno, inoj kojoj naročitoj svrsi opredieljene, vazda mjestnoj ubožkoj zakladi privadjati
imaju.


K pitanju drvarjje katoličkog svećenstva u bivšoj Krajini. Čitamo u
„Obćinaru" od 3. travnja br. 14. pod naslovom: „Drva katoličkih, župnika belovarske
županije" sliedeće: ´