DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 163 —


PojMini listovi okrnjenih primjeraka računaju se bez iznimke sa 2 for.


b) Za kopije mupah, pravljonili slobodnom rukom, ima se plaćati za svaku česticu
jutra 2 nove., osim toga pako za svaki arak upotrebljenoga k tomu bolandez-´
koga regalnoga papira 20 novč.; napokon za kopiranje drngib, sastavni dio katastralnilx
operata sačinjavajućili spisa i zapisnika ima se plaćati za svaki arak 30 novčJ


Kako se dade žigica zapaliti na vjetru, da neugasne. Koji nas nije još
došao u nepriliku, neimajuć kresalo i gubu, a boteć si upaliti kod vjetra lulu žigicom´?
Fa ipak koiiiasno tomn odmoći — žigica se na četvero sve do glavice (fosfora)
razciepi, pa se zatim upali. Tako razciepljena žigica noće ugasniti ni na najjačem
vjetru.


Kako možemo opredieliti kakvoću gradje mehkog drveća. Za nstanov-i
ljenje kakvoće gradje četinjača služe nam polag jedne sitnice u „Holzindustrie-Ztg."
sliedeća obilježja : 1. Četinjače, osobito debla od bora, uzrasla po visiiiab, bolja su od
onih uzrastlih po nizinah i moć varali, u koliko su bo stabla borova nzrastla po visib
Ui^ljed vjetrova i nepogode vremena čvršća i jača od onih, a osim toga su po nizinah
uzrastla debla često natrula i spužvasfea. 2. Ako deblo na južnoj strani ogulimo,,
te udarimo li tad kladivom na tako oguljeni dio debla, tad možemo, ako li nam deblo
zvonki glas daje, zaključiti na kakvoću istoga; bolestna debla tutnju daju. 3. Ako
li su uzvisite česti kore sive boje, udubine pako crvenkaste, tad je deblo zdravo,
nasuprot pako jest obilježje bolestnih debala, da su uzvisiti dielovi kore bielkasti a
udubine sive. 4. Oborimo li deblo, tad nam svietlo - crvenkasti godovi sa bliedimi,
medju prostori označuju svježe, dobro, sivuljasti godovi pako s biolimi inedjuprostori
obumrlo drvo. 5. Kod oborenog debla pokazuje nam svojstvo prenosa glasa najbolje
njegovu vrstnocu. Metnemo li uho na jedan kraj debla, na drugom pako damo po´
malo kucati, to ovo kucanje moramo dobro razabrati moći.


Autonomni zemaljski proračun za g. 1884. i šumarske gradjevine. Polag
proračuna za g. 1884. predloženi su iz investicionalne zaklade za podpomaganje trgo-´
vine drvenom gradjom sliedeći izdatci: 1. Na ime prinosa za uzdržavanje šumske
ceste Županje-Spačva 36.000 for. 2. Za dovršenje gradnje Bosutske ustave kod Bosuta
20.000 for. 3. Za čišćenje rieke Bosuta, Spačve i Studve 3000 for. 4. Za nre-^
djenje Kopitnice i Brvolovka u gornjih riekah 3000 for. iliti ukupna, u proračun
uvrštena svota izdatka iznaša 62.000 for.


TJvaženja radi ! Po primjeru inih strukovnih listova primat će i nredničtvo
ovoga lista, te će u listu bezplatno shodnim načinom objelodanjivati molb e rad i
služba, natječaje i oglase o popunit se imajućih kao i postić želećih izpraž-´
njenih šumarskih, vježbeničkih kao i lugarskih mjesta; isto tako će se i odgovori na
takove zamolbe dragovoljno pojedinim strankam dostavljati.


Madjarsko družtvo na obranu lova. Upravljajući odbor madjarskog lovozastituog
družtva obdržavaše na due 24. veljače t. g. pod predsjedničtvom grofa NadaMija
sjednicu, u kojoj medju ostalim takodjer proračun za buduću godinu raz-.
pravljaše. Polag toga proračuna iznaša prihod družtva na godinu 6060 for., izdatci^
pako 5200 for. Nadalje bude zaključeno, pozvati i ostala pokrajinska (?) lovozaštitna
družtva, da stupe u savez sa tim zemaljskim društvom, a isto družtvo odluči obra*
titi se na kongres ornithologični pitanjem, kako da se internacionaluimi ustanovami
uzmogne jednolična doba zabrane za šljuke utanačiti.


Šumarsko učilište u Petrogradu. Godine 1882. bilo je na tom zavodu
ukupno 195 slušatelja, i to u prvom tečaju 98, u drugom 47, u trećem 29, a n
četvrtom pako 21 slušatelj. Od ovih svršilo je 90**/,, realne nauke, ostali pako gimnazije.
Po vjeri bilo je 56*167o grčko-iztočnih, 37-67> katolika, 2*54**/o protestanta,
l-09^/o izraelita i O´oG^o muhamedanaca.


Slušatelji uživaju ista prava s onimi sveučilišta. Zavod svršilo je ukupno 20
slušalaca, i to 8 vrio dobrim, a 12 dobrim uspjehom. Na zavodu predaje ukupno 9