DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 162 —


Njemački streljački savez. Njemački streljački savez. (Bundesschutzen) imati
6e svoj Yin. obei sastanak ljetos 20,-27. srpnja u Lipskom, iz Tirolske prijavilo se je
ve6 do sada više stotina strelca, da če sudjelovati. Koliko mi znamo u Hrvatskoj
imamo danas jedino još u Zagrebu i Belovarn streljačkih družtva — nebili naši šumari
mogli i drugut takova ustrojiti? — Tim bo ne samo da se odrasli i muževi ugodno
zabavljaju no i inače su takove družbe u današnje ratoborno doba velekoristne i po
istu državu. , "


Barbarizam. Da u našeg naroda zali bože zloba, bar u njekih krajevtb očito
napreduje, dokazuje nam međju ostalim i sledeči slučaj bas barbarske osvete: Žitelji
i ovlaštenici urbarne šumsko -imovne občine ,jLužan", u području političke občine


Popovec-MoravČe" podžupanije zagrebačke, na glasu kao baračitelji občinske šume.
Njihova šuma „Bradoševina" za posliednih godinah bje toli nemilice poharna, da je kr.
podžupaaija napokon morala dotičnu šumu, u smislu §. 19 zakona šumskog staviti pod
zabrana, postavivši suovlaštenika i žitelja iz Lužana, Nikolu Hranjea seqestrom rečene
šume. Ovaj vršeć po mogućnosti svoje dužnosti, u brzo posta ćllj svijuh lopova rečene
šumske imovne občine, koji nemogavši se inače osvetiti tom čuvaru občinske imovine —
izsjekoše mn pred koji dan Čitavo trsje, počJniv mu tako štete do 500 for. —Ovaj slučaj
medjutim nije osamljen, jer se slično lanjskog ljeta dogodilo takodjer i prdsjedniku
urbane šumsko-imovne obćine Markuševce, u području političke občine Sesvete — i
jedan i drugi bo postao Je istim načinom žrtvom najgadnijeg barbarizma — i tako
danas u rečenih občinah več malo nemoguće poštenijeg seljana sklonuti, da se prime
Časti sequestra občinske §ume. — Doista vrlo žalostno.


Nove povelje hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva. Predsjedništvo Šumarskog
družtva, dalo jest netom u poznatom lithografijskom zavodu gosp. C. Albrechta
načiniti nove povelje (diplome) za članove hrv.-slav. šumarskog družtva. — Povelje te
kud i kamo su ljepše i ukusnije Jzradjene od dosadanjih, te služe u pogledu izradbe
upravo na čast gori spomenute kamenotiskare. — Gospoda članovi neimajući još družtvene
povelje neka, neČase, takova zatražiti u družtvenog tajnika p. n. g. dr. V. Koroskeaj-
a.


Nabava kopijali katastralnih mapa. Kr. ugarsko ministarstvo financijah iz


dailo je 1, kolovoza 1883. br. 47661 sliedeću naredbu, tičuču se nabava kopijah


katastralnih mapa, iz koje, izpustivši ostalo, u interesu stvari sliedeće i po nas važ


nije stavke spominjemo.


Eopije oporata potanke katastralne izmjere j predhodećega ovomu trigonometric


noga triangnliranja i opisa medjah mogu so po svakomu nabaviti. Kopije mapa iz


davajn se u pravilu a kamenotišku, a dobivaju kod katastralnog arkiva mapa u Za


grebu. Sada n krieposti stojeće pristojbe, koje se eraru imadu plaćati za izdavanje


kopija, jesu: Za za^pisnike opisa kotara plaća se za svaki arak 30 novč., a za ko


piranje spadajućih k njim nacrta pako prema veličini dotičnoga kobara nagradjuje se


za površinu od jednog do pet tisuća jutara sa 2 for. a. vr., za preko pet tisuća ju


tara do 15.000 jutara sa 4 for., a za preko 15.000 jutara sa 6 for. Ciene kopija


katastralnih mapa razlićne su prema tomu, jesu li kopije kamenotiskaae ili su Slo


bodnim ručnim risanjem načinjene.


Oleđ© načina izdavanja tih kopija opažuje se, da: a) kamenotiskane kopije mogu


B0 dati na prodaja u primjercih, protežućih se samo na jedna cielu obćinu; prodaji


pojedinih listova pako samo u toliko možo mjesta biti, na koliko su podpuui primjerci


već okrnjeni prodajom polag listova u predidućih vremenih.


Giena kamenotiskanih kopija, narncenih polag obćinah u podpunih primjercih,


računa se za svaki primjerak, za svaku tako zvanu „česticu jutra" što postojenjem


jutra i čestice, sa jednim novčićem. Fu kad se od iste obćine na jedanpnt pet pri


mjeraka preuzimlje, ima mjesta popustu ciene sa 20*^/^^.