DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 159 —
mogne, takodjer i izvan redovitih sjeSinah, đo5im će naravno gradjevina i ođpadci i
u tom slučaju imat ostati ovlaštenikom, na ime gorivne pripadnosti.


§, 14. U smislu ustanovah §§. 12. i 13. o. n. u pravilo nije slobodno, za lies
i gvadju sposobna debla, na ime gorivne pripadnosti doznačivati ovlaštenikom, pošto
takav učin neodgovara ni smislu šumskog zakona niti pravilom racionalnog šumarenja,


§. 15. Onaj ovlaštenik, koji drvo doznačeno mu, do sHededeg proljeća t. J. do
polovice ožujka izvezao nebi, gubi u smislu postojećih zakonah, nanj pravo vlastničiva,
te će se takovo bud u korist Šumsko-imovne obćine unovčiti, bud pako kod sliedećeg
redovitog doznaćenja izhovićno doznaĆiti.


U vanrednih služajevih može se rok izvoza takovog drvlja, na molbu šumskog
odbora, takodjer i produljiti. Svaki ovlaštenik imade pravo jedino na ono drvlje, koje
mu je odkazano, prisvoji li si pako drugo, imat će se proti njemu postupati u smislu
ustanovah zakona šumskog, kao da je počinio Šumski prekršaj ili štetu.


Ovlažtenik, koji bi doznačeno mu i odkazano ter odveŽeno drvlje iŠao prodati
ili u obće unovčiti, kaznit će se globotp. od 5 do 50 for. odnosno zatvorom od 1
do 14 danah.


§. 16, Za da Šumski uredi, budu mogli u smislu tih ustanovah raditi, imat će
svaki kotarski obćinski šumar, vrhu ovlaštenikah područnih obćinskih šuma sastaviti i
voditi u dva primjerka, pomoćju odnosnih poglavarstvah političkih obćinah t z. temeljnu
knjigu ovlaštenika, u kojoj će biti polag obćinah upisani svi ovlaštenici po naslovu i
pravnom razmjerju uživanja na šumu. Jedan primjerak tih temeljnih k:njigah imadu
kot. šumski uredi dostaviti na pohranu kr. županijskom nadšumarskom uredu.


§. 17. Kao što ovlaštenici obćinskih šumah, takove samo po razmierju pripadnosti
uživati mogu, isto tako imati će oni po razmierju tog užitnog prava (u koliko
možda ini dohodci obćine kao n. pr. žirovinski, paševinski i t. d. tomu doticali. nebi)
doprinašati takodjer i k pokriću troškovah Šumskog poreza, uprave i Čuvanja.


§. 18. Vrhu svega tečajem godine izdanog drva ovlaštenikom iz obćinske šume^
imati će kotar, šumar voditi točni upisnik i račun.


Ovaj račun imati će voditi posebno za gradjevno, a posebno i opet za gorivno
drvo, uz naznaku dozvole kr. podžupanije. Taj se račun koncem svake godine imade
dostaviti kr. žup. nadŠumarskom uredu na dalnje uredovanje.


§, 19. Osim redovitog obilaženja kotar, obćinskog Šumara kotarom za vrieme
doznake drva za gradju i ogriev u smislu ustanovah §. 9. a. n., imati će kotarski
Šumari obzirom na ustanovljeni putni i dnevni paušal, još bar 5 putah u godini, obići
sve područne im obćinske Šume računajuć pri tom vazda mjesec danah medju jednim
i drugim putovanjem.


U koliko bi pako u vanrednih slueajevih tom sgodom bila takodjer i opravdana
vanredna doznaka drvlja u smislu ove naredbe, imati će kot. šumar takove izvan vremena
spomenutog redovitog obilaženja kotarom, jedino o trošku stranke obavljati.


§. 20. Obćinska poglavarstva dužna su kotarske šumare u pogledu uspješnog
vršenja ustanovah ove naredbe svojski podupirati. Kotarsko obćinski šumari i lugari
pak dužni su svaki prestupak, protiva tuj spomenutim ustanovam, prijaviti kr, podžupaniji
đalnjeg uredovanja radi.


Šume i šumsko gospodarstvo u Srbiji. (Po M. Babicu). U organu poljoprivrednog
družtva u Beogradu „Težaka" br. 2, nalazimo medju ostalim sliedeće podatke
u pogledu Šumarstva, okružja kragujevaĆkog u kraljevini Srbiji:


U srezu Jaseničkom, okružja ki-agujevačkog imade ponajviše bukovih šuma. Osim
bukve nalazimo tamo još sliedeće glavnije vrsti drveća, Graduna cera i lužnjaka hrasta,
briestove i grabove, uz ine sitnije vrsti, koje su ipak samo pojedince po šumama raztrešene.
Najveći se dio šumah stera po pkninah Bukuija, Benčac, Baljkovica i Klešte