DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 158 —


Nadalje imadu pravo tražiti bezplatno izdanje gore naznačene gradj.e iz obcinskih


Sumah oni žitelji, kojim je kuća dopala u tako ruševno stanje, da razsulom prieti, i


to u slučaju ako je dokazano, da su tako ubog-i i siromašni, da si inače potrebnu


gradju namaknuti nemogu.


Oni žitelji, koji su usljed obavljene diobe zadrugah, kod razdiobe u mjesto kuće


- odštedeni gotovinom ili inače, neimaju prava na traženje bezplatnog izdanja gradje,


potrebne kod gradnje novib zdanjab iz obćinske šume.


Dozvoljivanje gradje u svakom - slučaju ograničeno je gospodarskom osnovona


dotične šume.


§. 8. Drva za gorivo kao i gradju^ doznačivati če kotarsko-obćinski Šumari uz


sudjelovanje šumskog odbora i lugarah u smislu i u granicab ustanovah sječnog reda


i sastaviti se imajućib sumsko-gospodarskib osnovab, na mjestih i načinom ustanovlje


nom po kr. županijskom nadšumaru.


Dan doznačivanja drva imati če občinski šumari putem lugarab, a eventualno i


službeno putem poglavarstva obćine, pravodobno odnosnim ovlaštenikom oglasiti, a isto


tako imat će kotarski šumar svaku takovu doznaku prije i pravodobno prijavljivati


ovoj kr. podžupaniji znanja radi,


§. 9. Doznačivanje gradje i liesa u obćinskili Šumab imat će se u smislu tih


ustanovab u pravilu jedino zimi obavljati.


U vanrednih slučajevih ipak kao na pr. u slučaju dogodivse se elementarne ne


sreće, moći ee kotarski šumar na temelju dozvole kr. podžupanije takođjer i u drugo


^oba obaviti takovu doznaku-


Gorivno drvno doznačivati će se ovlaštenikom tečajem mjeseca rujna, listopada


i studena svake godine.


Kolje, u koliko je takovo možda proredjivanjem sumab dobiti moći, ili u koliko


inače ovlaštenikom pripada, doznačivati će se tečajem mjeseca siečnja i veljače.


§. 10. Doznačivanje drvah imade sliediti na sliedeći način: stabla stojeća; koja


u prsnoj visini 1´5 metarab iznad zemlje mjereč imadu 14 cmt. i viŠe debljine, obi


lježuju se batom šumskim; kod stabalab slabih i pruća, imati će šumar vazda točno


raztumačiti odbornikom šumskim i lugarom, ter primjerom pokazati ono drvlje, što je


slobodno uzeti; kod drvlja ležećeg i opalog pako, imat će se ono pokazati na mjestu,


kod panjevah, koija, suvaraka i sitnoga drvlja pako^ u koliko je to potrebno imati


će se označiti još i mjesto, gdje će se smjeti kupiti.


Samo razdielenje kolja i sitnoga drva na ovlašteiiike imade sliediti vazda tako,


da se sve kolje i sitno drvlje prije svega posjeće, zatim u mjere složi, a onda bud


po mjeri, bud po broju komadah (100) podJeli, prema užitnora pravu ovlaštenika.


§.11 . U koliko bi za pravedno i-azdieljenje drvarije ´ ili inake šumske radnje,
potrebno bilo kotarskom šumaru težakah, dužni su ovlaštenici takove pravodobno i u
razmerju pripadnosti jim, šumaru staviti na razpolaganje; isti može takove ipak samo
na temelju podieljene dozvole po kr. podžupaniji, putem poglavarstva obćine zahtievati
od odnosne šumske imovne obćine.


§. 12. U slučaju, da u obsegu koje imovne obćine, nebi bilo u šumi drugog
stabalja, van sposobna u prvom redu za gradju i lies, imati će to odnosni kotarski
obcinski šumar, u koliko takav slučaj već i u samoj drvosječnoj osnovi nebi predvidjen
bio, putem kr. žup. nadšumarskog ureda, pravodobno kr. podžupaniji prijaviti, dalnje
odredbe radi u smislu ustanovah §, 13. o. n,


§.18 , Pošto debljevina jedrih, zdravih i cienih hrastovah, svojom novčanom
vriednoŠću i uporabJvošću, znatne glavnice predočuje, ter pošto se nadalje polag
ustanovah zakona Šumskoga samo kamati šumske glavnice trošiti imadu, potražit
če se u smisla ustanovah §. 12. o. n. dozvola u visoke kr, zem. vlade, da se u
takovih gumab prema potrebi dozvoli i predbvat (ako li su inače stabla sjeĆi dorasla)
a toliko, da se debijeviaa takovih hrastovah po dotičnu imovnu občinu unovčiti uz