DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 157 —


Onaj koji protiv ove druge točke postupi, kaznit <5e se novčano od 5 dinara i
6 para do 15 dinara i 16 para dinarskih.


3. Lovcima se zabranjuje zagrade razvaljivati ili da inače sami jii sa psima po
tudjim vinogradima i njivama juriti. Onaj koji bi to činio da se kazni novčano do 15
dinara i 16 para dinarskih i da plati svu štetu/´
l^aredba tičuća se urbariio obeinsko šumske uprave područja podžupanije
zagrebačke. Kr. podžupanija zagrebačka, za stati na put raznovrstnim zloporabam
u pogledu uživanja i exploitiranja urbarno-občinskih šumah, od ovlaštenikah,
kao i čuvarskog osoblja, izdala jest na dne 26. veljače t. g. pod br. 2650,, posebnu
naredbu glede doznačivanja i. izdavanja ogrievnih i gradjevnih drvah pravoužituikom
područnih šumsko imovnih obćinaS (na temelju naredbe visoke vlade od 4. ožujka
1871. br. 2144. i patent^ od 24; lipnja 1857.) koje sadržaj u interesu stvari, kako
sliedi u cielosti priobćujemo:


§. 1. Svako samovoljno sječenje po obdinskih šumah, toli od strane pravoužitnikah,
odnosno ovlaštenikah, koli i od strane članovah Šumsko-imovnih odborah ili po njihovom
samovoljnom naputku, uajstrožije se zabranjuje.


Nesmije dakle, bez dozvole kr. ove podžupanije, ni kotarsko-obdinski Šumari, ni
lugari a ni šumski odbornici spomenutih imovno-obdinskih odborah, nit komu davati,
niti prodavati ili doznačivati drva, ili ine užitke iz občinskih Šumah.


§. 2. Svaki ovlaštenik t. j . svaki vlastnik urbarialnog selištnog posjeda, svaki
žiljer i ini prigodom segregacije; vlastelinske šume pravom drvarije odieljeni žitelj, imade
pravo koristiti se tom odieljenom sada obĆinskom šumom, samo u smislu postojećih zakona
i naredabah.


Pravo uživanja, kao i razmjerje istoga, temelji se na odluci segregacionalne parnice
t.. j . na tenaelju pripadnosti đopitane ovlašteniku bud po koliko<5i urbarialnog posjeda
ili po selištu, bud pako i po inih možebitnih zakonitih naslovih suvlastničtva na
obćinsku šumu.


§, 3. Rukovodjenje, doznačivanja i izdavanja Šumskih užitakah, na temelju prav


nog naslova, spada, u koliko kr. ova podžupanija tomu dozvolu nije uzkratila, nad


ležnomu ovopodručnomu Šumarsko-upravnomu osoblju, t. j , kr. županijskom nadŠumaru


i kotarsko-obćinskim šumarom.


§. 4. Svaki ovlaštenik, te u obće svaki onaj obtSinar, koj misli, da imade u


smislu §. 2. o, n. pravo uživati i koristiti se občinskom Šumom, ma sve da mu


upravni odbor šumsko-imovne obćine, možda to pravo i poriče, imade pravo pritažiti


se uzkra

§. 5. U slučaju opravdane potrebe, imade svaki ovlaštenik pravo tražiti bez


platno izdanje pripadajuće mu gradje i gorivne pripadnosti iz občinske šume. .


§, 6. Ovlaštenici, kojima je gradja potrebna, imadu to u pravilu najduže, do


konca mjeseca srpnja svake godine putem obdinskog poglavarstva javiti područnomu


kotarsko-občinskomu šumaru, koji će izviditi zajedno sa šumskim odborom svojedobno


odnosnu potrebu, kao i onu okolnost, da li se potrebita gradja iz dotične šume može


prema gospodarskoj osnovi izvaditi.


Odluka, ima li se kojemu ovlašteniku zatražena gradja i u kojoj kolikodi^ dati


ili ne, spada unutar ustanovah te naredbe u prvom redu šumskom odboru, koji imade


svoju odluku s doticnimi spisi putem svojega občinskoga poglavarstva podnieti ovoj


kr. podžupaniji na odobrenje. ^


§. 7. Polag postojećih propisah, pripada ovlaštenikom na ime gradjevne pripad


nosti bezplatno iz obćinske šume, jedino toliko na drvu, koliko je polag urbara dosu


đivao t. j . u pravilu samo gornja gradja za krov kuće i staje, neračunajući ovamo


Šindru i daske. u ;i i^


Pravo tražiti bezplatno izdanje takove gradje, imaju nadalje u svako doba s
oai Et^lji, koji su požarom ili poplavom kuću iH staju izgubili.