DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 151 ~
lovine obhodnje — ako se normalna sa zbiljnom drvnom zalihom sudarala
nebi — mora polag plusa ili minusa zadnje, prihod razmjerno veći ili manji
ustanoviti, da se ovako koncem obhodnje cilj normalnog slieda sastojina i time
izjednačenje zbiljne sa normalnom drvnom zalihom postigne.


Kod provadjanje pravila za postignuće rečenog cilja, najvažnije je u
drugoj polovini obhdnje ustanovljenje zbiljne drvne zalihe početkom svakog
decenija.


U tu svrhu služe sliedeća pomagala:
a) Zbiljvii prihodi posječenih normalnih šestora u prvoj polovini obhodnj(\
Ovi stoje na uvid, buduć su u knjigi o prihodu na drvu i o kontroli
dotični stupci već izpunjeni.
b) Rezultat prociene, preduzete koncem prve polovine obhodnje sviuh na
panju se nalazećih sastojina.
c) Specialna užitna osnova o šestarih, koji u prvom deceniju druge polovine
obhodnje k sječi i pomladjenju dolaze
Pomoćju ovih podatakah i prisvojenog vlastitog izikuvst^a o odnosnjih
raštenja i prihoda u/gojne šume, biti će administrativnomu šumanskonni činovniku
moguće zbiljnu drvnu zalihu u svakom deceniju faktičnomu ^tmjn od;i^ovarajuće
ustanoviti, iz koje se onda jednostavno množenjem sa pnhofaktorom 0´02 godišnji etat za dotični decenij proračuna. Istim načinom imade
se po s\TŠetku prvog decenija svaki put od decenija do decenija zbiljna drvna
zaliha i njoj odgovarajući godišnji prihod na drvu pronaći, a time će koncem


10.
decenija i žudjeni cilj sigurno postiguut biti. —
U Zagrebu mjeseca lipnja 1883.
3E2aiziličite "^iesti-.


Podpora šumarskom družtvu iz zemaljskih, sredstva. Visoka k>aij. zemaljska
vlada dopitaJa jest hrvatsko - slavonskom Šumarskom družtvu^ ođpisom od


14. ožujka 1884. br. 408, svotu od 400 for. na ime podpore iz zemaljskih sredstva.
Time bi bila jednoj naših molba udovoljeno — a nadajmo se, da ćemo imati prilike
i glede ostalih skorim objaviti slično.
Utemeljitelj. Visoko poštovani ravnatelj šumarstva preuzvišenog g. baruna Prandaua
i začastni ^dan našega družtva g. Adolf Dancheiovskj priposlao jest predsjeduičtvu
družtva iznos od 150 for. na ime ntemeljiteljnog prinosa. Nadalje pristupio je
dmžtvu kao član utemeljitelj i g. Ante Soretić kr. šuuiarnik. — Žtvili!


Sjednice upravljajućeg odbora. [Jpravljajaći odbor držao jest na dne 26.


27. ožujka, zatim na dne 16. i 26. travnja t. g. redovite odborske sjednice.
Predmeti dnevnog reda bijahu: Čitanje i ovjerovljenje zapisnika poslieđnje odborske
sjednice. — Konačna stilizacija osnove novog šumskog zakona, --- i izradba predstavke


o istoj visokoj vladi. — Predgovori zbog Ijetošnje glavne skupštijie. — Administrativni
predmeti i predloži pojedinih članova.
VIII. Glavna skupština šumarskog družtva. Polag zaključka upravljajućega
odbora od 27. ožujka t. g. obdržavati če šumarsko družtvo svoju ovogodišnju glavnu
skupštinu, u smislu družtvenih pritvila, u Novoj Gradiški, i to od 4. do uključivo
7. kolovoza t. g. U2 sliedeći program.: