DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 143 —


Konačni osvrt na rationalnu methodu uredjivanja šumskog
gospodarstva.


Napisao Antun Tomić, cos. kralj, umirovljeni Humaraik.*


Sve stečevine na polju prirodoznanstva imadu svoj izvor u idejab pojedinih
muževa, a tek kasnije, poslie kako je valjanost i uporabivost za ljudske
svrhe i potrebe pokusi izpitana, te time uspjeh konstantiran, postale su sveobćim
dobrom čovječanstva. Tako je i ideja normalne zalihe već stara, datirajuć
još od god. 1788. a premda je od onda o njoj, kao i po njoj izvedenih
dviuh procienbenih methoda, najme karaeralne procieiie i užitnog postotka,
nastala tako rekuć već čitava literatura, to ipak nije do sada pošlo za rukom
naći pravi put, kojim bi se dalo u neuredno obraštenoj šumi postići normalno
razrajerje sastojinskih dobnih razreda, koje je ipak jedina podloga buduće
prave normalne zalihe.


Pogledom na to bio sam ponukan objelodaniti u Kl. svezku „Šumarskog
lista" od god. 1883. moje razjašnjenje rationalne methode uredjivanja šumskog
gospodarstva^ ter u istom predočiti sredstva i puteve, kojimi se ideja normalnog
šumskog stanja po mome izkustvu realizovati može.


Za sigurno postignuće toga neobhodno je potrebno svrbi odgovarajuće
i konsekventno izvadjanje predloženih pravila, čemu služi knjiga o prihodu na
drvu i controli. (Vidi prilog strana 145.)


Kako se u ostalom iz sadržaja ove uviditi može, moći je valjanost ove
methode istom po svršetku polovice obhodnje prokušati, te bi s toga ovakovu
operaciju mogla izvesti jedino koja korporacija, kojoj je djelatnost neprekidna, v ^
najme koje šumarsko družtvo, ili pako koja višja šumarska upravna oblast,
koja bi u tu svrhu imala izlučiti stanoviti šumski kompleks, te ga po opisanoj
methodi uredjivati i s njime u obće kao pokusnim objektom postupati.


Svršetkom prve polovice obhodnje morao bi se po sječi i istodobnom pomlađjenju
normalnih ploha, kako je u osnovi označeno, takodjer i normalni
slied dobnih razreda sastojina na toj polovini uzgojne plohe postignuti, te bi
se time i valjanost ove methode dokazala. Makar bi zbiijna proizvodnja na
drvu veća ili manja bila, nego li bi polag normalne zalihe morala biti, to ovo
ipak na samoj stvari više ništa nemienja, buduć da će početkom druge polovice
obhodnje etat u prvom slučaju razmjerno veći izpasti, u drugom pako
manji, a tim će na koncu ciele obhodnje uz postignuće normalnog slieda dobnih
razreda sastojina, takodjer i na čitavoj uzgojnoj plohi posve sigurno zbiijna
drvna zaliha biti jednaka normalnoj.


Istom onda će se o ovOJ methodi moći reći da je izkušana, što se sada
0 nijednoj drugoj reci nemože, jer se sve jošte u pokusnom stadiju nalaze. ^
Radi toga se i posvuda kod ponove uredjenja šumarskih prihoda nove instrukcije
izdavaju, kojimi se mane prijašnjeg uredjenja naistoje odstraniti. Nu ovo


* Preveo g. 1. K


ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— IM —


šu samo sredstva da se zlo umanji, ne pako odstrani, jer ni ove nepružaju
nikakove sigurnosti uspjeha.


Ovime zaključujem svoja razjašnjenja rationalne methode uredjivanja
šumskog gospodarstva, a buduć da sam u priiežećoj knjigi o prihodu na
drvu i 0 kontroli podao potanko pouku, kako se unutar jedne obhodnje može
neuredno obraštena šuma u normalno stanje svesti, to molim podjedno gosp.
šumarskog ravnatelja Danhelovsky-a ovu knjigu smatrati kao odgovor na nje


/./"^. govo — u I. svezku „Šum. lista" od god. 1882. stavljeno mi pitanje. Ako li
tom i dalnja razjašnjenja podati.
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 33     <-- 33 -->        PDF

rnlo„Konačni osvri na rationalnu methodu
uredjivanja šumskog gospo


darstva."


Izkaz prihoda na drvu i kontroli


po methodi normalne zalihe, uređjeue i uzgojene Neman-Orleanske
šume, sa ukupnom površinom od 3920 rali (po_ 16000^) drvnim
prihodom po jutru u sječivnoj dobi, od 75 d. a. hvati goriva, ob^
hođnjom od 100 god. i procienjenom drvnom zalihom od 201.536
đ. a. liv. po 80 k. st. drvne gromade.


11
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 34     <-- 34 -->        PDF

-
146 —
normalni
etat se


K
uporabi dolazi prihod na Zbilja se


Drvna zaliha


dieli


drva


-1—t glavnom


^? -a
a glavni dio
a
dielu


o g
o


! O 1 O
O -
0
1


o


0


A.
doljno austrijski hvati l m e Y broj rali hvati ime
^
1 Sebeschel I. 1 i 2 78-4 75 5880 1 Sebeschal


201.530
X0.02
40S0.72 2940 2 Turnul JI. 1 i 2 78-4 75 5880 2 Turnul
1090.72 3 Balcs m. 1 i 2
78-4 75 5880 3 Dalcs


I.
147.000
4
Pnschian IV. 1 12 78-4 75: 5880 4 Prischian
Vallia Vallia


5 V. 1 i 2 78-4
75 5880 5


Schopot
Schopot


Svota 10 392 —
29400 Svota


1 Sebeschel I. 3 i 4 78-4
75 5880 1 Sebeschel


100.628.80
X0-02
3812.576 2940 2 Tumul II. 3 i 4 78-4 75 5880 2 Turnul
872-576 3 Dalcs n i 3 1 4
78-4 ,75 5880 3 Dalcs


n.
147,000
4
Prischian IV. 3 i 4 78-4 75 5880 4 Prischian
Tallia Vallia


5 V. 3 i 4 78-4
75 2880


Schopot " Schopot
Svota 10 392 75 29100 Svota
1 Sebeschel! I. 5 i 6 78-4 75 5880 1 Sebeschel


179.721-60 X0-02


1


2940


3594-432 2 Turnul II. 5 i 6 78-4 75 5880 2 Turnul
654*432 3 Dalcs III. 5 i 6 78-4 75 5880 3 Dalcs


in. 147.000
4 Pnschian IV. 5 i 6 78-4 75 5880 4 Prischian


1


Vallia
Vallia


5 V. 5 i 6 78-4
75 5880 5


Schopot Schopot
Svota 10 392 — 29400 Svota


Prenos 30 1176
88.200
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 35     <-- 35 -->        PDF

147 -—


Od normalnog prihoda


je proizvelo u


zbilja proizvedeno u prispodobi zbilja


proizvedenog sa


i


M : u sječi u deceniju
etatom, ima se još
>


O c3
U


o
godimice proiz-´
^ S


C3
(V
vadjati


O c5


fc-i
i>roj rali livati´ hvati hvati


I. ) i 2 78-4 90 7056 U76 , —
i . ! -1
826.12 jer,se od
II. 112 78-4 75 5880 — 1 ´^Et. 4030:72
in. li 2 — — 3204.60,


78-4 75 5880


*—´ -M


826-12

IV.
11 2 78-4 75 5880 za nadopunenje o - etata imade izvan
V. l i 2 78-4 ´75 5880 — — sječina proiz


vadjati.


, 10. 392 ~ 30576 1176 — 1470 ,—


I. Si 4 78-4
II, 3 i 4 78-4
-


III. 3 i 4 78-4
^_^ ——


´ ´ ´ ,


IV. 3 1 4 78*4
V. 3 i 4 78-4
10: 392
I. 5 16 78-4
—´-^1


n. 6 i 6 78^4 ´ j
in. 5 i 6 78-4
IV. 5 1 6 78-4
´
V. 5 16 78-4
i
10 _392_


30 11V6


0 p a Z R a


Ovdje izkazana veča proizvadjanja
od 264´6" u sj´ečina,
tfemelje se na special
noj užitnoj osnovi za 1
decenij, te odpada po tom
godišnja potreba za nado


punenje etata-samu sa
826-12^ jer826-
12+264-6--1090-72´^
koji u 6 stupcu izkazani ,


prihod pokrivaju.


Kko je´ir razjašnjenju rationalne
methode uredji-,
vanja sumskoggospodarstva \
rečeno,. imade se za svaki j
decenij specialna užitna ´ j
osnova sastaviti, i u istoj \
iznosi, kako ih zbilja/ksječi´;
dolazeće sastojine davaju |
izkazati, po čemu se onda j
godišnja potreba etata za do-i
tični decenij ustanoviti može. ;


Nadalje rečeno je u raz-\
jasnjenju da se imade o i
proizvadjanju, za svaki de-
eenij pionadjene potrebe za i
nadopunenje etata po ad-i
ministrativnoni šumarskom (
činovniku^ obzirom na ondje |
navedene okolnosti sastaviti \
osnova za predsjek i pore-|


djivanje.


i


I
´ ^ !


^ !


.
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 36     <-- 36 -->        PDF

-US —
1


normalni


etat se


1 Drvna zaliha
K iiporabi dolazi prihod na Zbilja se


dieli
drvu


rt


Fl-f


a glavnom


ta S li´ glavni dio .a o


:3 B
o dielu


i Š
o
o
i S o 1 0 3 P4


0


cd


>o
K3


hvat
i 1 m e u* broj rali hvati im e


P
Prenos . 30 1176 —. — 88-200
2940 1 Sebeschel I. 7 i 8 78-4 75 5880 1 Sebeschel


168.gl4-4 X0.02
3576-288 2 Tnrnnl n. 7 i 8 78-4 75 5880 2 Turnui


436.288


IV. 147.000 3
Dalcs IIL 7 i 8 78*4 75 5880 3 Dalcs
4
Prlschian IV. 7 i 8 78-4 75 5880 4 Prischian
Vallia ValHa


5 V. 7 i 8 78-4 75 6880 5


Schopott Sbhopott
Svota . . 10 392 — 29400 Svota . .


1


1
Sebechel I. i 9 i 10 78-4 75 5880 1 Sebeschel


(


2
Turnui II. 9 i 10 78-4 75 5880 2 Tumnl


168´814´4
X0002 2940
315-744


3 Dalcs III. 9 i 10 78-4 75 5880 3 Dalcs
218-144


T.
147-000 4 Priscbiaii IV. 9110 78-4 75 4 Prischian
5880
Vallia Vallia


5 V. 9 i 10 78-4 75 5880 5


Schapot Schopot
Svota . . 10 392 — 29.400 Svota . .
Ukupno . . 10 393 — 147000J1 Sebeschel I. Il i 12 78-4 75 5880 1 Sebeschel
2 Turnnl liJii i 12 78-4 75 5880 2 Turnui


1


3
Dalcs III. 11112 78-4 75 5880 3 Dalcs


VI.
147,000 4 Prischian IV. 11112 78-4 75 5880 4 Prschirn
Vallia ValHa
5 V. 11 i 12 78-4 — 294000 5


Schopot.


Schopot.
Svota . . 10 392 29.400 Svota . .
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 149 —


je proizvelo u Od normalnog pr ihoda
zbilja proizved eno


II prispodobi zbilja
proizvedenog sa1
1
0 sježi u de ceniju etatom, ima se jošgodimice proiz-


OJ
0 p a 2 k a


´o
<—t


m D :vadjatl
!=1


i-ia


broj rali hvati


hvati


hvati


1
i


T-
i


30 I 1176


I. 7 i 8 78-4


1


1


II. 7i8 78-4III. 7 18 78-4


1


1


iy. 7 i 8 78-4


V. 7 18 78-4
i


7 18 78-4


i. 9110 78´4


1


II. 9110 78-4


11. 9110 .78-4


IV. 9110 78-4


V. 9110 78-4


1 ^
1 ´:


9110 392 i


1 Koncem prve polovine lOOgodišnje obhodnje


10 1960


_


1 dakle za 50 godina.


I.
11112 78-4 Početkom 2, polovine 100
god. obhodnje.


II. 11112 78-4 Imade se na ovaj način do
:uklju6ivo X. decenija dalje
[L 11112 78-4 postupati, te onda isto t´ko
kao koncem I polovine obI.
11112 78-4 hodnje zaključiti, gdje će


se normalna i zbiljna drvna
/. 11112 78-4


zaliha slagati.


10 392


,


i
i