DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 141 —


dopuniti, a netreba tu na izvidu Šumara, jer bi tro?iak istog mogao testo
deseterostruko cieli kvar nadilaziti.


Dodatak k. 98. je u protuslovju sa kaznenim zakonom, stoga nije umjestan.


Dodatak k §. 99v već je i onako u §. 33. službenog naputka za oružnifctvo
sadržan, nu bez uštrba za pravo zvanje i dužnost istih, stoga će se ondje, gdje
se to nebi vršilo shodnimi naredbami opravdanom zahtjevu vlastnikah šumah
pripomoći, a za to imade vlada i vrhovni nadzor nađ sumarni.


Da je dotičnik, komu se zaplienjeno blago u pohranu preda, polag § 118.
za isto odgovoran, razumieva se samo po sebi, košto je to i kod drugih plienitbah,
s toga nije izriSno na novo navedeno.


U slučaju gdje bi bilo daleko do polit, oblasti, moći će ista obć. uredu
naložiti da tu dražbu miesto iste obavi, košto se to i danas prakticira, dočim
se ipak u zakonu to uredovanje obć. uredu nemože propustiti, jer se ne smatra
za polit, oblast ^ ,


Dodatak k § 119. odviše je drastičan, to nesmijemo uz to i na to zaboraviti,
da bi se tim predlogom smješnimi učinili pred pravnim svietom, jer uzmimo
samo to, da lugar nije vidio jašioca, pak da istog ustrieli, tko će odgovarati?


Dodatak k §. 128. „kao i oni koji se protive" odpada time, što se plienitba
može kod svakog preduzeti, gdje je od potrebe, a tu bi bila sbog konštatiranja
čina, košto se to u istom §. navadja, a samo je naglašeno napose kod
„nepoznatih". ^


Dodatak k §. 131. nebi se mogao uvažiti s razloga navedena ovdje kod
§ 1^^ —
Dodatak k §. 142. nije potreban, jer da odnosna prijava kod polit, oblasti
zagodom neutrne, predusrielo se već tome u §. 131., a u slučaju zanemarenja
službene dužnosti pozvati će se dotični činovnik i onako na odgovornost.
Time sam držim polag dužnosti dao g. piscu potrebito razjašnenje, te opravdao
shodnost i potrebu odnosnih ustanovah nacrta, nu priznanjem i sam da će se
tečajem vremena naići i na takove slucaje, za koje nije neposredno u zaniam
zak. predviđjeno, a dužnost je i zadaća državne vlasti koja zakon provadja,
naređbenim putem košto i kod drugih zakonah odnosni slučaj analogno zakonu
riešiti.


Čista sječa u ličko-otočkoin okružju«


Priposlao Dušatt nićj kot. šumar.
Neima toga šumara, koji bi u gornjoj krajini službovao, a da neuzdiše
za blagoslovljenom [Slavonijom. Ima tome puno uzrokah, ponajglavniji pak je,
što je šumarska služba u planinskih predielih veoma tegotna, a uz to kao da
se u gornjoj krajini i sama šumarska znanost sđružila sa nesgodnim terainom
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 30     <-- 30 -->        PDF

proti šumaru, udarivši ovdje pravcem, koji zahtjeva najvećU; opreznost kod upo


rabe theorije u praksi.


Koliko naših ovdešnjih šumarah nije već zaželjelo viditi jednom oćima


ideal- svoj, čistu sječu, kojim bi sve potežkoće gospodarstvene i upravne iz


ćeznule bez traga.


Samo onaj, koji je u ovih planinskih predielih službovao, zna, što to


znači „preborna sječa"; samo taj zna koja odgovornost pri tom veže šumara


kod doznačivanja, premjerbe i certificiranja.


Nije šala, jer svako stablo doznačeno na nesgodnom mjestu ostavlja za


sobom neizbrisiv trag, ostavlja za sobom goli krš, koji je već za ove krajeve


kobnim postao, da, ostavlja za sobom najbolju svjedočbu upravitelju — šumaru,


Premjerba pak, ta sama po sebi nedužna operacija, kadra je strmoglaviti ga,


jer ju mora sankcijonisati certificiranje, koje je čedo toli manjkave „skrižaljke


za postotak odpadka kod izradbe drva". Pa sve ovo ako se izkiti tako rekuć


nenaravnimi štrapaci, kojim je šumar, ako hoće savjestno da služi, izvržen —


karakteriše tek manjkavo položaj njegov. ,


Nije dakle čudo, što si želimo krajeve, gdje čisfca sječa domnjel


Još dok sam s drugovi na učilištu bio, kombinirali smo, ili bolje sanjali,
kako bi se moglo puno štošta od postojećih nazora pobiti. Već tada se našao
medju nami jedan vrli drug g. L, E., koji je napisao interesantnu razpravicu
pod naslovom: „Čista sječa u jelovih sastojinah", dakako obzirom na obstojndsti
naše domovine. Tada naravski, nismo ni misliti mogli, o kakovom se zamašnom
predmetu radi. Pomenuta razpravica čitana je i u našem družtvu „Plugu", te
dakako — slavno je propala.


AH tempora mutantur. .. . — praksa je dokazala, da bi se u ličkootočkih
šumah čista sječa voditi mogla, dakle, da je i naš prijatelj g. L. K.
ipak u njeku ruku pravo dobiti mogao.


Moj veleštovani i odlični prijatelj g. kr. šumar M. D. iz B., koji je obće
poznat kao izvrstni strukovnjak, te koji već toli krasnu praksu ima, saobćio
mi je gornju namisao, sigurno opravdanu mnogogodišnjimi pokusi, a ozbiljnost
i požrtvovnost za struku pomenutoga g. D. može nam najbolje jamčiti, da ta
namisao neće jalova ostati, nego da će uroditi žudjenim plodom i da će našega
šumara bar đonjekle osloboditi zahrdjalih okovah i bar donjekle službovanje
mu olahkotiti


Žad nam je samo, što već g. D. nije sa svojom namisli u javnost stupio,
no uzrokom bit će možda prevelika čednost s jedne strane, a s druge strane
pak, što kao ozbiljan A svjestan strukovnjak nije možda hotio u javnost
dati stvar sve dotle, dok mu višegodišnji trud i napor nije plodom okrunjen.


Mi lički šumari pozivljemo iz sveg srdca gospodina D. i nadamo se,
dii će se odazvati toploj nam želji, te nam saobćiti svoj rad i usrećiti nas
svojini izkustvom, u predmetu uporabe čiste sječe u ovih strana, a stranom
svietu idi će pokazati, da ni mi nismo zaostali za šumari ostalih prosvietljenijih
rmrodah.