DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 22     <-- 22 -->        PDF

184 —


bogato urodio, te istom u taj čas jedan (najviše dva) šestar, koji će iduće
zime pod sječu doći, zagajimo. Gdje pako vladaju odnošaji, kako ih gore primjerom
navedosmo, tu predzabrani neima po našem mnienju mjesta, -r.—


Kobćinsko-Šumskoj upravi starog provincijala.


Jedna najlućih rana obćinskih šutnara, služećih kod urbanih obćina u starom
provincijalu, u svojstvu t. z. kotarsko - obćinskih šiuiiara, leži u tužnoj
okolnosti načina podmirivanja njihove plaće i zaslužbe. Svaka kotarska šumarija
starog provincijala sastoji se bo iz manjeg ili većeg broja t, z. šumskoimovnih
obćina, kojih svaka pojedina i opet prema imućtvu i veličini pripadajućeg
joj šumskog površja, manju ili veću kvotu (tangentu) ka plaći svog kotarsko-
obćinskog šumara doprinaša.


Plaća ta zajedno sa putnim i dnevnim paušalom iznaša od 760—960 fr.
na godinu. — Tu svotu dakle podmiruje obično bar svojih 15 (do 40) stranaka.
Polag privremene naredbe visoke kr. zemaljske vlade od 4. ožujka 1871. br. 2144
ob upravi, gospodarenju i uživanju obćinskih šuma, kako je manjkava, nigdje
se nespominje način podmirenja plaće spomenutih šumara. I tako se u raznih
podžupanijah Ui plaća raznim načinom podmiruje i sakuplja. Znamo bo kotarskih
šumara, koji poput fratra kad lukno sabire, hodati moraju od jedne šumskoimovne
obćine do druge, za da si skucaju svoju kukavnu plaćicu, znamo nadalje
opet i takovih obćinskih šumara, kojim odnosno tangente, nadležne političke
obćiue utjeruju i izplaćuju, a znane su nam napokon, baš usijed neuredjenosti
tih odnošaja i takovi kotarsko-obćinski šumari, koji po godinu dana i
više svoje plaće ni vidili nisu, te kojim odnosne šumsko-imovne obćine na hiljade
for. na ime tangente ka plaći duguju, a znamo nadalje i takovih kotai^
ko-obćinskih šumara, koji te svoje tražbine i putem suda i odvjetnika utjerivati
moraju i t. d. Ti odnošaji tog osoblja tim su žalostniji, čim više t. z.
šumsko-imovnih obćina, jedan t. z. šumsko - upravni kotar sačinjavaju, čim se
odnosne nadležne političke oblasti, za dobrobit tog šumarskog osoblja i oko
vršenja svojih dužnostih u tom pogledu manje staraju, i čim je pučanstvo odnosnih
krajevah siromašnije, odnosno više poharačilo svoje t. z, občinske šume,
i tim dohodke svoje umanjilo. Slični odnošaji poput gorispomenutih vladahu do
najnovijeg doba medju ostalim takodjer i u području kr. podžupanije zagrebačke.
Kako je medjutim tečajem minule godine bar po mogućnosti započeto
djelovanje uredjenja šumarskih odnošaja spomenute podžupanije, nije naravno ni
pitanje isplaćivanja spomenutog šumsko-upravnog osoblja moglo ostati, onakovo
kakovo bijaše do sada. To bijaše nadalje povodom okružnice presvietlog gosp.
velikog župana Ivana Vardiana od 3. siečnja 1884. br. 13486 ex 1883. kojom
je kr. podžupanija zagrebačka preuzela sama izplatu plaće i
paušalijah područnih kotarsko-obćinskih šumara u Dugomselu
i Samoboru. Usijed te naredbe, naloženo bi obćinskim poglavarstvom područnih