DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 129 —


Primjetba. Od ove kazni oslobadjaju se ona lica, koja zadesi njeka
nesreća u šumi, kao n. p. izlome si kola i t. d„ time je dozvoljeno, da mogu
odsjeći potrebno i zgodno drvo za ove potrebe.


Članak 66, Štetu odredjuju vještaci, koja se ođredjuju prema sudskim
pravilama na osnovu izradjene skrižaljke o vriednosti drva u svakom okrugu
prema članku 67.


Članak 67, Vriednost štete, daje se tužitelju šume, pa bio on privatno
lice, obćina ili država.
Članak 68. Tko pusti stoku u zabranjena mjesta u šumi, taj će platiti
u korist tužitelja i to na jednog konja, vola ´ili bivola po I dinar, na svinju


2.50 dinara, na kozu 1 dinar, na ovcu po 0.30 dinara, a uhvaćena stoka služit
će kao zalog dok se globa neplati ili sve dotle, dok prouzrokovać štete, ne
dade u zalog drugu kakvu odgovarajuću stvar, ili pak nepodvede jamca.
članak 69. Do određjenog vremena, za sječu u šumi, ako njeko lice ne
iznese drva van šume, ista će drva pripasti u korist države.


Članak 70. Obćine koje nehtjeđnu u slučaju požara u šume, ili da ga
gase, kaznit će se od 100 do 1000 dinara. Ako li pojedina lica iz obćine nehtjeđnu,
onda će se oni kazniti od 5 do 20 dinara.


Članak 71. Obćine i privatna lica koja nehtjeđnu saditi novu šumu, ili
da njeguju postojeće, prema član. 6, 7, 8, i 9 ovoga zakona, kaznit će se od
2—5 dinara na đulum. Osim toga oblast će narediti, da se šuma podigne o
trošku krivca.


Članak 72. Tko bez dozvole ministarstva financije uništi koju šumu pa
ma čija ona bila, osudit će se da plati onohko koliko je vriednost štete i da
plaća svake godine globe od 2—4 dinara na đulum i to sve dotle, dokle se
uništena prostorija nepošumi.


Članak 73. Kazni predvidjene u ovom zakonu, gube silu, ako se krivci
za 6 mjeseci ne stave pod sud, osim onih, koji su naročito zapalili šumu, kojima
će se do izmirenja štete suditi.


To bi bio cieli sadržaj velevažnog tog zakona, posestrime zemlje nam
Bugarske — kojim jest podjedno učinjen temelj dojdućem uredjenju šumskog
gospodarstva te zemlje.


ie li naravno pomladjivanje u visokih tirastovih šamah putem
čiste sječe sa predzabranom^ opravdano?


šumski zakon u §-u desetom nalaže, da bar šesti dio šumske površine
ima biti zagajen. Kao što je cio šumski zakon proniknut konservatismom, tako
je i tomu §-u sačuvanje i obstanak šuma glavnim ciljem. (Pri tom je taj § 10.


* Predzabrana — Vorschonung.


ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 150 —


možda više naperen na privatne vlastnike, od kojih mnogi i dan danas šumu
Uh financijaiuiiM objektom smatraju, dočim svaka uređjena država šumu kao
nuždan faktor obće narodne dobrobiti smatra). — Ta je svrba sigurno glavna
bila, koja je zakonodavca vodila; druga svrba, koja se tim §-om postići htjela,
jest nedvojbeno prištedak ogojnili troškova, buduć se je pomladjivanje prirodi
pripustilo.


Nu dan danas, gdje se važnost šuma po pravoj mjeri cieni, gdje ne samo,


da im je obstanak zajamSen, nego se pače sve to više šumarskom gospodarstvu


privlači, rekao bib, da su one dvie svrhe zakonodavčeve promienile svoju ulogu,


te daje u ovaj čas prištedak ili izdatak ogojnih troškova u.prvi


red stupio.


Po jedino racionalnom Pressjerovom načinu proračunavanja efekta gumarskog
gosi^odarstva, igraju ogojni troškovi veliku ulogu, gdje su punim pravom
smatrani kao i^dan kapital, koji po današnjem razvitku znanosti i ne može
ostati bezplođnim, nego kao i svaka druga uložena glavnica, kamate bacati
mora. Prije 150 godina za pomladak jednog jutra izdanih 12 foi-., predstavljaju
danas glavnicu od 1008 for., račuiiajuć 37o, — to nijednom vlastniku ne može.
biti svejedno, da li mu na koncu 150-godišnje obbodnje ta svota ide u džep
ili iz džepa-


Dožim je zadaća šumske statistike, izpitati efekt polučen s jedne strane
naravnim , s druge strane ručni m (i unutar toga opet medju pojeđinimi
načini: da li sjemenom ili biljkami, i t. d.) pomladjivanjem, konstatirajuć sve
izdatke i prihode od postanka sastojine pa do konca obbodnje (posao dugotrajan
i mučan), te napi tako na ruci pokazati, koji je način probitačniji, — to ćemo
mi ovdje jedino pokušat pokazati: da li su s pomenutim desetim §-om postignute
željene svrhe, naime putem predzabrane:


1) zajamčiti obstanak šume,
2) prišteđiti ogojne troškove;
i to specijalno obzirom na visoke hrastove šume kakove su sada u Slavoniji.


Ogojni troškovi jednog jutra (sijanje žira pod motiku) preliminirani su
kod državne šumske uprave sa 12 for. pri čem se sjeme kupi u vlastitih
šumah. Tko se je sijanjem žira bavio, priznat će, da je 8.—iO for. po, jutru
dostatno, te se suvišak od 2-3 for^^može.__za eventualno nuždne ogojne popravk
e upotrebiti.


Naravno pomladjivanje putem čiste sječe sa predzabranom (§ 10.) provadja^
se, da se jednogodišnja sječina peterostruko uzeta unaprečac zagaji, te da^ se
svake godine, dočim se jedan šestar od napried posjeće, od protivne strane
isto tolika ploha k zabrani doda, tako da se uviek pet šestara u zabrani nalazi.
Za vrionio tog pelgo´lišnjcg razdobja prestaju u zabrani svi ponžitci koje iiiačo
iz otvorene SIMIK^ bercino, dakle u hrastovoj sastojini: paša, žirovina i šiška.


Da uzmognemo lui gore stavljena dva pitanja odgovoriti, pronaći nam je :
a) koliko iznaša gubitak na použitcih za petgodišnjo zabrane,
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 19     <-- 19 -->        PDF

-: 131 —


i b) koliki su troškovi ogojnih popravaka, nakon sto je sječa
preko svih 5 zagajenih šestara prešla?
Kratkoće radi uzet ćemo da jedonogodišan šestar iznaša 1 jutro, po tom
ciela unapried zabranjena ploha 1 X 5=-pet jutara.
Ad a. Godišnji prihod paše iznaša po izkustvu od jutra 30 novčića;
godišnji popriečni gubitak na svih pet jutara kroz pet godina iznašat će po tom :


Godina: 1 -
30 X 1 = 30 novč.
2 -
30 X 2 = 60 n 3 -
30 X 3 = 90 » . 4 -
30 X ,4= 1.20 ?)
5 -
30 X 5 = 1.50 ;, ,


Godišnji popriečni gubitak ~ 4.50 = 90 novč. po rali.


Što se žira tiče, poznato je, da isti svake godine ponBŠto, a svake pete
godine prilično urodi; prema tomu uzet ćemo, da nam žirovina kroz četiri
godine baca — 70 novč., a kroz jednu godinu 2.80 novč. godišnjeg prihoda
po jutru. Popriečni gubitak na žirovini varirati će prema tomu, da li je rođnat
godina (2.80 novč.): početkom, sredinom ili koncem petgodišnjeg zabranbenog
razdobja pala.


Promotrimo sva tri slučaja.
A) Rodna godina pada početko m zabranbenog razdobja:
Godina 1 ´^ — 2.80 novč. . . . . , . . 2.80 novč.
2 — 2.80 + 70 . . . .... 3.50 „
3 — 2.80 + 70 + 70 . . ; , . 4.20 ,,
4 — 2.80 -h 70 + 70 + 70 . . 4.90 „
5 — 2.80 -I-70 -h 70 -h 70 + 70 5.60 ,5.
Popriečni gubitak žirovine iznaša ... . 21.00 : 5 ^^ 4.20 nČ.
B) Rodna godina pada sredino m zabranbenog razdobja:
Godina 1 — 70 70 novč.
2 — 70 + 70 . . . . . . . .1.40 „
3*— 70 +70 + 2.80 . . . . . 4.20 „
1 4 --70 + 70 + 2.80 +70 . . 4.90 ^
5 _ 70 + 70 ,+ 2.80 — 70 + 70 5.60 „


Popriečni godišnji gubitak žirovine iznaša . 16-80 : 5 = 3.36 nČ.
C) Rodna godina pada konce m zabranbenog razdobja:
Godina 1 — 70 . . . .... . :, . . 70 novč.
„ 2 — 70 + 70 . . . . . . . . 1.40 „
^ 3 „_ 70 4_ 70 + 70 . . . . . . 2.10 „
^
^^ 4 __ 70 + 70 + 70 + 70 . . . 2.86 „
´ 5 _ 70 + 70 + 70 -h TO + 2.80 . 5.60 ,


Prosječni godišnji gubitak žirovine iznaša -12.(;0: 5 = 2.52 nč.
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 132 —


Iz tog sliedi, da su gubitci na žirovini tim manji, što kasnije rodnija
godina pada.
Uzniemo li napokon, da nara šiška po jutru baca godišnjih 10 novč., te
iznaša popriečni godišnji gubitak za petgodišnje zabrane 30 novč,
Buduć da svaka zabrana mora vidljivinii znaci, gajkami, obilježena biti,
to uzmemo li na jedno jutro dvie gajke po 40 nove., to bi izdatak za gajke
iznašao 50 nove. i po tom bi cio popriečni gubitak po jutru i godini za petgodišnje
zabrane iznašao, i to kod:


Paša, žirovina šiška, gajke.


A) -- 0.90 4-4.20 + 30 + 80 = 6-20 nvc.
L) -- 0.90 3.36 + 30 -h 80 = 5.36 „


+


C) -- 0.90 2.25 + 30 + 80 —.4,25 „


+


Tim smo na pitanje a) odgovorili i ujedno pronašli, da je gubitak na použitcih
u slučaju 0) najmanji.


Adh) Još nam je predočit: koliki su troškovi popravaka u pojedinih slučajevih
A, B, Cy jer kako je poznato, naravno pomljadjivanje (kod hrastika) riedko
kada posve uspije, te je svaku takovu plohu nuždno, sad u većoj, sad u manjoj
ntjeri popraviti. Pri tom moramo unaprieđ iztaknuti, da i rućno i naravno pomladjivanje
ide tim teže, cim dulje je dotična ploha pod zabranom bila, i to
poradi preguste trave, korova i miševa, kojima je svaka zabrana najsgodnije
zaklonište i boravište.

r^ god, pomljadj. je narav, načinom 0.5 šest, ostaje za popravak: 0.5 X 12= 6.—
9 0 5+0.1 „ 0.4X12=4.80
^ 0 5 + 0.1 + 0.1 „ 0.3X12 = 3.60
^ n n n n " ._w 0 5 + 0.1 + 0.1 + 0.1 ,0.2 + 12 = 2.40


5 0


5 + 0.1+0.1+0.1 + 1.0 0.1 + 12=1.20
Popriečni trošak popravka Izoaša . . 18.00:5 = 3.60


B.
1 god. pomljadj. je narav, načinom 0.2 šest, ostaje za popravak: 0.8 X 12 = 9.60
2^ « « . „ „ 0.2 + 0.1 „ 0.7X12=8.40
^*" " ,»:´/ » 0.2X0.1X0.4 „ 0.3X12 = 3.60
^ " ^ „ « n 0.2X0.1-1-0.4X0.1 0.2X12 = 2.40
^ " " " » \ 0.2X0.1X0.4X0.1X0.10.1X12 = 1.20


Popriečni trošak popravka iznaša . . 25.20 : 5 = 5.04


C.
I. god. pomladj. je narav, načinom 0,2 šest. ostaje ´A& popravak: 0.8 X 12 = 0.60
J " " " « » 0.2 + 0.1 ,, 0.7 + 12 = 8.40
__´^ " » " " 0.2 + 0.1 + 0.1 „ 0.6X12 = 7.20
´"´ Kof.hia godina.
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 133 —


^ " » . » . ^-^ + 0.14-0.1+0.1 0.5 X12 = 6.—
´^"´" » » « » „ 0.2 + 0.1+0.H~ 1.04-0.1 0.1x12 — 1.20
Popriečoi trošak popravka iznaša . . :-J2.4():5 -= 6.48


Dakle obratno gubitkom na použitcih, jesu troškovi za ogojne popravke
tim veći, što kasnije rodna godina pada. Resultat gornjih pitanja a) i b) jest,
da je polućenje podpunog pomladka u petgodišnjoj predzabrani skopčano sa
sliedećimi gubitci i iztatci, i to kod:


Gubitak na použitcih, izdatak za popravke.


^ — 6.20 + 3.60 = 9.80 novč.


B — 5.36 + 5.04 = 10.40 „


[
0 — 4.25 + 6.48 = 10.73 „
Ili popriećno po jutru . 30.93 : 3 = 10,31 novč.
T. j . troškovi naravnog pomladjivanja putem predzabrane ili su ništ a ili
posve neznatno manji od troškova ručnog pomladjivanja. Ako se sada na ruci
gornjih brojevih dokaza upitamo: jeli zakonodavac § 10. postigao svoju svrhu,
to nam je odgovoriti sa: Ne! Njegove nade izpunile su se samo na pol: on
je predzabranu doduše pomladio, nu dobrim dielom tek uz pripomoć ljudskih
ruku, — dočim ogojnih troškova nije prištedio.
Nu i na ovako postignutoj svrsi vise dvie znatne mane, i to: prvo, da
pomladak nije jednako star, nego da sn na predzabranjenoj plobi izmiešana
stabala u starosti od 1—5 god; da su ista mjestimice pregusta; daje jasenovina,
briestovina i grabovina buduć u mladosti brža, mjestimice posve prikrila hrastik,
koji se s pomanjkanja svjetla i zraka ili zaduši, ili si tek težkom borbom,
naravski na štetu svog bujnijeg razvitka, omogući obstanak. I samo izradjivanje
šume, akoprem neuništava jur izniklog pomladka, ipak ga za 1—2 god. zakržljavi.
Budući da još neznamo, kako će se naravno i kako umjetno pomladjena sastojina
u buduće pokazati obzirom: na prirast, na odolievanje proti organičnim i
neorganičnim uplivom (zareznici, bolesti, vihrovi, snieg i. c. d). to ćemo morat
pričekati, dok nas statika u tom pogledu na čistac dovede, — nu ako se po
dosadanjih iztraživanjih ne varamo, odnieti će u tom obziru pobjedu ručno
pomladjivanje-"


Druga ne mala mana naravnog pomladjivanja jest, da smo zabraniv paŠu
kroz pet godina oteli cielim krajevom jedinu hranu marhe u proljeću, za koju
bi dotični žitelji rado platili, da si kakogod prehrane stoku; dočim su ovako
prisiljeni na kvar, pri čem još najviše pomladak trpi, napokon i to: kod ručnog
pomladjivanja pada onih 10—12 for. ogojnog troška okolišnim žiteljem kao
zasluga u ruke, dočim se kod gore opisanog narav, pomladjivanja ta zasluga
na polovicu umanjuje u koliko naime troškovi popravka iznašaju, druga polovica
usuprot pada kao u vodu baćena, što je po narodno blagostanje uprav štetonosno,
jer se isto tim većma diže, što većma novac koi*^.


Zaključak gornjeg promatranja glasi: daće predzabrana u hrastiku jedino
onda od podpunog uspjeha biti, kad smo u srpnju jur osvjedočeni, da je žir
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 22     <-- 22 -->        PDF

184 —


bogato urodio, te istom u taj čas jedan (najviše dva) šestar, koji će iduće
zime pod sječu doći, zagajimo. Gdje pako vladaju odnošaji, kako ih gore primjerom
navedosmo, tu predzabrani neima po našem mnienju mjesta, -r.—


Kobćinsko-Šumskoj upravi starog provincijala.


Jedna najlućih rana obćinskih šutnara, služećih kod urbanih obćina u starom
provincijalu, u svojstvu t. z. kotarsko - obćinskih šiuiiara, leži u tužnoj
okolnosti načina podmirivanja njihove plaće i zaslužbe. Svaka kotarska šumarija
starog provincijala sastoji se bo iz manjeg ili većeg broja t, z. šumskoimovnih
obćina, kojih svaka pojedina i opet prema imućtvu i veličini pripadajućeg
joj šumskog površja, manju ili veću kvotu (tangentu) ka plaći svog kotarsko-
obćinskog šumara doprinaša.


Plaća ta zajedno sa putnim i dnevnim paušalom iznaša od 760—960 fr.
na godinu. — Tu svotu dakle podmiruje obično bar svojih 15 (do 40) stranaka.
Polag privremene naredbe visoke kr. zemaljske vlade od 4. ožujka 1871. br. 2144
ob upravi, gospodarenju i uživanju obćinskih šuma, kako je manjkava, nigdje
se nespominje način podmirenja plaće spomenutih šumara. I tako se u raznih
podžupanijah Ui plaća raznim načinom podmiruje i sakuplja. Znamo bo kotarskih
šumara, koji poput fratra kad lukno sabire, hodati moraju od jedne šumskoimovne
obćine do druge, za da si skucaju svoju kukavnu plaćicu, znamo nadalje
opet i takovih obćinskih šumara, kojim odnosno tangente, nadležne političke
obćiue utjeruju i izplaćuju, a znane su nam napokon, baš usijed neuredjenosti
tih odnošaja i takovi kotarsko-obćinski šumari, koji po godinu dana i
više svoje plaće ni vidili nisu, te kojim odnosne šumsko-imovne obćine na hiljade
for. na ime tangente ka plaći duguju, a znamo nadalje i takovih kotai^
ko-obćinskih šumara, koji te svoje tražbine i putem suda i odvjetnika utjerivati
moraju i t. d. Ti odnošaji tog osoblja tim su žalostniji, čim više t. z.
šumsko-imovnih obćina, jedan t. z. šumsko - upravni kotar sačinjavaju, čim se
odnosne nadležne političke oblasti, za dobrobit tog šumarskog osoblja i oko
vršenja svojih dužnostih u tom pogledu manje staraju, i čim je pučanstvo odnosnih
krajevah siromašnije, odnosno više poharačilo svoje t. z, občinske šume,
i tim dohodke svoje umanjilo. Slični odnošaji poput gorispomenutih vladahu do
najnovijeg doba medju ostalim takodjer i u području kr. podžupanije zagrebačke.
Kako je medjutim tečajem minule godine bar po mogućnosti započeto
djelovanje uredjenja šumarskih odnošaja spomenute podžupanije, nije naravno ni
pitanje isplaćivanja spomenutog šumsko-upravnog osoblja moglo ostati, onakovo
kakovo bijaše do sada. To bijaše nadalje povodom okružnice presvietlog gosp.
velikog župana Ivana Vardiana od 3. siečnja 1884. br. 13486 ex 1883. kojom
je kr. podžupanija zagrebačka preuzela sama izplatu plaće i
paušalijah područnih kotarsko-obćinskih šumara u Dugomselu
i Samoboru. Usijed te naredbe, naloženo bi obćinskim poglavarstvom područnih