DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 128 —


ili odsječenog raateriala u korist kase. Ako li su drva, ugljen ili material odsječeni
za prodaju, oni će onda platiti iO> od vriednosti materiala.


Članak 57. Ciene materiala, koji se sjeće u državnim šumama, kao i
način za prikupljanje davanja, ođređjivat će se svake godine okružnim savjetom
.u prisustvu okružnog upravitelja i šumara, a potvrdjivat će se ministarstvom
financija. —


Kazne.


Članak 58. Šumarska uprava za državne, a kmetovi za obćinske šume,
moralno su pozvani, da traže obezbiedu za učinjenu štetu; organi šumarske
´uprave u tom slučaju su šumari i šumski stražari, a za obćinske šume — nadležni
kmetovi i stražari nad obćinskim šumama.


Članak 59, Narušioci zakona šumarskog, pravila i naredaba, sude se u
obćinskoj sudnici, pred srezkim sudijom i pred okružnim sudom što zavisi od
veličine traženja i stepena krivice.


Članak 60. Stražari u državnim, obćinskim i privatnim šumama, kad uvate
koga narušioca ovoga zakona, zadržat će mu: bradvu, sikiru, testeru i druge
stvarne dokaze za štetu, osim stoku koju će đotierati nadležnoj vlasti. ;


. Članak 61. Policijske i sudske oblasti dužne su, da daju brzo i neođvlačno
riešenje šumskim stražarima da krivce predađu sudu.


Članak 62. Šumski stražari imaju prava, i to ne sami, no sa kmetom ili
drugim sudskim i policijskim organom, da udju u avliju, u fabriku i,mjesta,
gdje podozrievaju, da ima ukradjenib drva, dasaka i materiala iz državnih šuma
i ako se podozrenje pokaže istinito, onda oni konfiskuju kradjene stvari, a
kradljivce predaju sudu. Ako je material iz obćinskih šuma, to onda obćinski
sud izvršava gore navedeno.


Članak 63. Tko naloži vatru u šumi bez osobite nužde, ili naloži vatru
na mjestih, koja su opasna za požar (prema članku 20) kaznit će se od 1 do
5 dinara.


Ako vatra naložena za žeženje ugljena na mjestima, koja nisu za to odredjena,
krivci kaznit će se od 20 do 100 dinara.
Ako kod ove vatre proizadje požar, onda će se krivci kazniti prema
krivičnom zakonu.


Članak 64. Tko napravi u državnim šumama stružnicu, ili teše drva u
šumi bez dozvole, taj će se pored toga, što će smjesta dići stružnicu ili koju
drugu radionicu, kazniti još sa 10—100 dinara, nezavisno od kazne, koja je
predvidjena u sliedećem članku; isto tako tko podigne u takvim šumama fabrike
sa parnim mašinama i snabdeva istu sa drvima, bez da je zaključio ugovor o
tome sa državom a ne snabdeva se drvima iz svoje šume, podpada pod istu kazan.


Članak 65. Tko šeće drva, ili Ijušti koru s drveta bez dozvole, ili sjeće
drugo drveće, a ne ona, koja su odredjena, ili povredi budi kojim načinom
koje drugo drvo osudit će se, da plati prouzrokovanu štetu, a pored toga da
plati ;globu dvaput onoliku, kolika je šteta. Osim toga, drva će se prodati na
pijaci u korist kase, ako su iz obćinskih, u korist kase obćinske.