DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 126 —
. Primjetba . U visokim šumama gdje je u zimsko vrieme nepristupno,
dozvoljena je sjeća drva i van gore odredjenog vremena.


Članak 40. U izvanrednim prilikama dozvoljava se sjeća za materijal
gradjevinski, i van odredjenog vremena, u slučaju kad se od požara postrada;
kad se vodenice odnesu poplavom, za ćatmu obruće i za zemljodeljsko orudje.


Branje lišća za prebranjivanje stoke dozvoljava se još u mjesecu augustu
no isto se izvršava sa dozvolom nadležne vlasti i po izdatim uputiraa od strane
ministarstva.


. Članak 41. Pri sjeći drva, treba da se pazi na sliedeće: , -,


a) Da se drvo obori na onu stranu, na kojoj neima mladog drveća, koje bi


se moglo povrediti; a stablo da se odsjeće ravno sa površinom zemlje.


Stara trula drva, treba da se uništavaju. .


h) Stablo i odpadci, da se iznose van šume na otvorena mjesta, kako se
nebi povredila druga drva.
c) Da se neljušti kora s drva, i da se nesjeku samo vrhovi drva. Ko protivno
uradi, kaznit će se po članku 65.
d) Na svakom čošku da se ostavi 8 do 10 drveta i to pravih i najljepših
za sjeme i senku; i
e) Izdanci se nesmiju nipošto povrediti.
Članak 42. Stražari odnosno čuvari zajedno s kmetom u obćinskoj, a sa
šumarom u državnoj šumi izbilježit će jednom vsjekiricom sva drva za gradju,
koja se imaju odsjeći.


S u m a r s k a u p r a V a.
Članak 43. Da se napredovanje i podizanje šuma u kneževim u obće
i za upravu nad državnim! sumarni, ustanovljava se jedna uprava pod nazivom
šumarska uprava, koja stoji pod ministarstvom financije.
Članak 44. Na čelu te uprave stoji jedan specijalista, pod nazivom načelnika
šumarske uprave sa tri pomoćnika, koji.su svršili kurs šumarski; ovi će služiti
i kao nastavnici okružnim šumarima.
Članak 45. U svakom okrugu bit će po jedan šumar; a šun^ari se diele
na dvie klase: prvu i drugu.
Članak 46. Svaki okružni šumar treba da ima svoga konja, koko će
moći vršiti svoju dužnost i obilaziti šumu.
Članak 47. U svakom okrugu odredjuje okružni upravitelj za čuvanje
državnih šuma nužđan broj šumarskih stražara, koj treba da su ljudi okretni
i pismeni, a za čuvanje obćinskih, obćinska uprava sa odobrenjem sreskog
načelnika.
Članak 48. Šumski stražari, bili oni državni ili obćinski, treba da nose
određjenu uniformu i oružje.
Članak 49. Dužnosti šumarske uprave jesu ove:
a) Da promatrava stanje šuma u kneževini, da pokazuje najpodesniji način
0 njezi i eksplaitaciji posto|ećih šuma, za sadjenje praznih mjesta, da pokazuju
najpodesnije mjesto za sadjenje ovog ili onog drveća i t. d.