DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 13     <-- 13 -->        PDF

* ´ ~ 125 —
Čanak 28. Pritežavci privatnih šuma, mogu da eksploitišu svoju šumu
i da je sjeku bilo na dielove. sa uslovom, da će ostaviti, da šuma ponova izraste
iz zaostalih sjemenjaka i izdanaka.


Članak 29. Obćine raogii takodjer da eksploitišu svoje šume, no svagda
na dielove i da se daju mogućnosti izsjećenim partijama da se prepodmlade
lio što ciela šuma bude uništena, tako dakle da se narod nelišava drveta za
ogriev i gradju.


Članak 30. Državne šume eksploitišu se tako kako je najkoristnije po
kasu a pri tom, imajući svagda u vidu, da se ne ogoli ona strana prediela,
prema kome ova šuma postoji.


Članak 31. Eksploitacija državnih šuma u velikom objamu daje se na
licitaciju po pravilima, koja su zato propisana. Ministarstvo financije može da
dozvoli onim obćinama, koje su blizu do državne šume a koje neimaju svoje
šume, da kupe drva iz državnih šuma, da prave stružnice i da sjeku materijal
za svoju potrebu, kao i za prodaju, po ustanovljenoj taksi.


Članak 32. U obćinskim šumama mogu da sjeku drva samo članovi one
obćine u čijem je pritježanju šuma, i po odredjenoj taksi. Nitko nesme da
sjeće sirova drva, ili da kupi suva bez pismene dozvole od strane kmeta.


Članak 33. Siromašnim porodicama, koje neimaju svoju stoku, dozvoljava


se da beru ili iz državnih ili iz obćinskih šuma, suva drva, i da sjeku sirova


za svoju domaću potrebu, i to onoliko, koliko mogu da ponesu na ledjima,


a da neplaćaju takse.


Članak 34. U državnoj ili obćinskoj šumi, slobodno je danju brati ja


gode, kupine, maline i druge plodove suvo lišće kao i smrdljiku (prema zakonu


0 smrdljikovini).


Članak 35. Dozvoljava se naseljenicima da sjeku iz državnih šuma nužni


materijal za gradjenje kuće i kućišta i za ogriev sve dotle bezplatno, dokle


se ne okuće. Ovu dozvolu daje okružni upravitelj.


Članak 36. Isto tako, dozvoljava se da sjeku bezplatno iz državnih šuma


materijal za gradju, one obćine u čijim se šumama ne nalazi potreban mate


rijal za gradjevinu, a potrebno je da se napravi crkva, djamija, ćuprije na


glavnim drumovima, obćinski bunari, izvori ili kladenci i t. d. no ovu dozvolu


daje okružni upravitelj koji ju onda dostavlja ministarstvu financije.


Članak 37. Dozvola se piš6 na vrh blanketa, koji se sprovodi iz mini


starstva financija. Jedna polovina toga blanketa, vraća se ministarstvu natrag,


kad se svrše knjige.


Članak 38. Dozvolu za sjećenje drva u državnim šumama, daje okružni


upravitelj; a da bi lakše za narod ili za žitelje toga kraja bilo, ovaj može


da povjeri to kmetu onome, čija je obćina najbliža državnoj šumi.


Članak 39. Sjeća onih drva koja su neprestano zelena (četinjari) može


da še vrši preko ciele godine; a sjeća onih drva kojima opada s jeseni lišće,


ođpočinje od 15. septembra, pa se Svršava 15. aprila. Do toga doba, treba da


je sav materijal ili gradja, iznesen iz šume.