DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 124 —


sječenje dasaka, krečane za pecivo kreća i t. d. a u obćinskim šumama, ove
radnje preduzimati će se po riešenju obćinskog soveta ili odbora, u prisustvu
i po mnenju šumarskog činovnika..


Članak 20. U šumi, planini i mladoj šumi ma čija da je, strogo je zabranjeno
ložiti vatru, od koje može da se proizvede požar; no u svakom slučaju,
vatra treba d;i se loži na zgodna i sigurna mjesta, koja će se — vatra,
pošto se izvrši ono, radi čega je iialožena ugasiti, a koji to neučini, kaznit
će se po čL 63.


Članak 21. Pri sjeći drva, oruđja treba da su oštra; osim toga treba
drvo odsjeći odma do zemlje.


Članak 22. U mladoj šumi t. j . u onoj, u kojoj se nahodi izdanaka, zabranjeno
je puštati stoku na pašu; medjutim u staroj šumi, to se može dozvolom
sajbije i sa uslovom, da će se jako motriti, da stoka ne udje u mladu šumu.


-Članak 23. Za oneobćine i sela, kojima su šume još mlađe i nedorasle
i koje neimaju gdje stoku puštati na pašu, ministarstvo iinancije može da dozvoli
da se jedan dio od te mlađe šume´ upotrebi za pašu stoke, i to dokle
drugi dio nedoraste tako, da se u nju može stoka puštati.


Članak 24. Ona lica, koja žele, da pasu svoju stoku u dr/avnoj šumi,
gdje nij^ paša zabranjena, platit će izvestnu taksu, koja se odredjuje od strane
okružnog u[)ravitelja, zajedno sa šumarom i financijskim činovnikom.


Glanak 25. Dozvolu za puštanje stoke na pašu u šumi daju samo sajbije
šurna bezplatno, ili sa izvestnom cienom.


V


Članak 26. Pri ulazku u državnu šumu upraviteljstvo napravit će kuću,
u kojoj će sediti šumski stražari, a u obćinsku podić će kuću obćina.


Eksploitacija šuma.
Članak 27. Državne i obćinske šume, mogu se sjeći i njegovati na sliedeća
tri načina : ,
a) Mlade hume, koje služe za ogriev, a koje se podižu iz izdanaka, sjeku se
od 15. do 30. godine— osim prutova za pletenje i obruće, za koje može,
da se sjeće od pete godine, ali i to samo onoliko, koliko je nužno za
proredjivanje,
h) Stare šume, koje se usljed sjećenja pomlađjuju, ili vještačkim sadjenjem
ili pak prirodnim sejanjem, iz sjemena sjemenjaka, podižu, mogTi se sjeći
, od 90 —150 godina pa i na više.
c) U sriednje šume spadaju ili računaju se one, koje se podižu pomoćju gornja
dva načina t j . u kojoj se u periodi svakog petnajstogodišnjeg sječenja,
ostavlja izvestan broj medju posjećenim, drvećem, da rastu i da služe za
gradjevinski material.
Primjetba. Ostrva na Dunavu, koja pripadaju državi Bugarskoj, mogu
da se sjeku svake treće godine i prema njihovoj veličini, drva ili se izsjeku
sva od jeđared, pa se posije ostave da za tri godine rastu, ili se
podiele godišnje sječe na dielove.