DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 123 — 1
Članak 9. Od sađjenja nove šnme moga se osloboditi rie-^enjem ministarstva
financije, iijeke obćine i privatna lica u onim samo srezovima, u kojima ima
šume više od 7^0 ^^^^ ^´^^^^ prostorije srezke


Članak 10, Nova šuma sadit će se predhodno na neplodnim poljima,
brdima, krševima i barljivim mjestima, po uputima šumarske uprave, koja će
davati i nuždnu koliSinu sjemena.


Članak 11. Privatna lica neogranićem su gospodari svoiih šuma i svemu
što se odnosi na prodaju, poklon, sjeću i eksploitaciju; no odnosno čuvanja,
njegovanja i uništivanja, dužni su upravljati prema ovome zakonu.


Članak 12. Obćine, kao i crkve, djamije, škole i ostale, takodjer su gospodari
svojih šuma, no one neimaju prava da ih otudje ni na kakav na^nn^
i to bilo cielu šumu, ili neki dio iste. ´


Članak 13. Nitko neiraa prava da uništava šumu (krći šumu) bez dozvole
ministarstva financije, pa bila ta šuma državna, obćinska ili privatna, u cieli
toj da dade zemljištu drugi naziv i da ga za što drugo upotrebljava, osim
trnjaka, koji podleže uništavanju.


Članak 14. One šume, koje se nahode po strminama, planinama i po
brdima, i one koje ćuvaju zemlju od izpiranja i oburvavanja, kao i one najzad,
koje čuvaju sela od planinskog sniega i kamenja, pa ma čije šume bile ne
smiju se nikada uništavati.


Članak 15. Za dielenje i odredjivanje granica, državnih šuma od obćinskih
i privatnih, u svakom okrugu sastavit će se jedna komisija koja´će se sastojati
iz financijskog činovnika, okružnog šumara, dva člana iz stalne okružne komisije
i dva člana iz nadležne obćine, koja će komisija sastaviti protokol i označiti
imena granicama i veličinu šume.


Članak 16. Obćine ili sela, koja se koriste velikom prostorijom šume,
čija je veličina tako ogromna, da nadmašuje potrebu seljaka i na koju šumu
neimaju seljaci ili obćine, tapiju, to od takove šume pošto se odredi nuždna
veličina za potrebu naroda, ostatak stavit će se pod kontrolu šumarske uprave.


Članak 17. Od državne šume, odredit će se obližnim obćinama, koje
neimaju šume jedan dio koji najbliže stoji dotičnim obćinam, i to od 5—10
duluma svakoj kući; no takvu šumu ne mogu prisvojiti seljaci, već se samo
njom koristiti sve dotle, dokle njihova novo podignuta šuma za eksplotaciju
ne stigne.
Njegovanje šuma.


Članak 18. Državne i obćinske šume, treba da se održe u čistom stanju


t. j . da se čiste od oborenih drva, natrulih panjeva, u kojima se kote i umnožavaju
insekti (crvi), da se proredjuju t j . da se sjeku slaba drva na onim
mestima, gdje je šuma suviše gusta, tako, da može šuma napredovati.
Članak 19. Svake godine, odredit će šumarska uprava, mjesta i granice
u državnim šumama, u kojima će se moći sjeći drva za ogriev, za material
i t. d. a tako isto označit će mjesta, u kojima će se moći podići stružnice za