DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 122 —


shodni, ter potrebom naroda i zemlje odgovarajući zakoni. Na polju zakonske
djelatnosti pako bilo jest kneževini toj n zadnjih godina nadoknaditi nemar
stoljeća i decenija, al uzprkos svega toga, otačbenici bugarski znadijahu ipak
i šumarstvu posvetiti potrebitu pažnju i važnost. Medju najvažnije učine na
tom polju pako nedvojbeno spada zakon šumski, kojega jest bugarska narodna
skupština netom doMa, ter koji je već na dne 28. prosinca 1883 godine stupio
u kriepost.


Držimo, da ćemo se odužiti članovom ovoga družtva, ako li im sadržaj*
tog velevažnog zakona, te posestrime nam zemlje u cielosti saobćirao. Odnosni
zakon ijiasi:


Obći dio:
Članak 1. Šume se u kneževini diele na tri kategorije: a) državne
h) obćinske; c) privatne. ,
Članak 2. Državne su šume one, koje ne pripadaju ni obćini, ni privatnim
licima.
Članak 3. Obćinske su šume one, koje su u staro vrieme bile razporedjene
izvestnim obćinania, ili varošima, selima ili z^seocima, kako bi u istima, mogli
kupiti drva za ogriev i druge domaće potrebe.
Članak 4. Privatne su šume one, koje pripadaju privatnim licama, ili
opštim ustanovama, kao: crkvama, djamijama, manastirima, školama, bolnicamaitd.
Članak 5. Gospodari šuma ili sobstvenici istih, pa bile šume privatne,
obćinske ili državne, dužni su se starati za dovoljan broj ljudi koji će ih čuvati
i nadgledati. Odnosno čuvanja i nađziravanja, šume podpadaju pod nadzor
šumarske uprave.
Članak 6. Svaka obćina mora da odgoji i da održi u dobrom stanju šume,
ne više no 7^^* ^i^ cielokupnog zemljišta, pa bilo ono obradjeno ili ne. One
obćine, koje neimaju nikakove šume, ili je imaju ali u malom razmerju, dužne
su da zasade, po uputima šumarske uprave, novu šumu, u toku ili razmaku
od deset godina od kako ovaj zakon stupi u život i to svake godine po deseti
dio od onog prostora, što je ođredjen za sadjenje i podizanje šume.
Isto tako, dužni su i privatni podizati i zasadjivati šumu, na onim zemljama,
koje su odieljene od obćinskih i koje su veće od 500 duluma.**
Članak 7. Kod svake škole podić će se i jedna razsadnica u veličini od
2—5 duluma.
Članak 8. Ovu razsadnicu obradjivati će učenici pod rukovodstvom učitelja
a pod nadzorom školskoga inspektora.
Mini^^itarstvo finan(;ije izradit će narodna pravila, odnoseća se na ciel način
njegovanja ove razsadnice i prava onih koji ju obradjuju.


* Duium ima 1600 f ] ar.šina (1 ar.šiu==0.6f) m.)
** Vidi „Te^ltaii" strana .178. ^^ 1884-. dopis g, Svjotislava Stojauovića.