DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 89 — ,
=-: 100 god.; u glavnom dielu III — Dalcs, za manjak od 784—750 ^ 34
rali u 66- godini obhodnje, jer je 66 + 34- ^ 100 god.


Po tora imat će se dakle cielo izjednačenje periodnih ploha izmedju normalne
i zbiijne šume u 66. i 76. godini obhodnje izvesti, tim načinom, da će
se taj manjak izjednačiti kod Sebeschel I, od Turnul II, onaj kod Turnul U,
od Dalcs III, onaj kod Dalcs III, od Prischian IV, te napokon, izmedju Prischian
IV i Schopotulin V pokazujućom se razlikom, a ujedno će do tog vriemena
i dobni razredi u svih glavnih dielovih prilično jednaki postati.


Ovime sam jJako izcrpio pravila za postignuće kvantitavnog i kvalitativnog
izjednačenja normahie i zbiijne šume, te se iz ovog svatko osvjedočiti može, da
je njoja methoda sjeka i pomladjenja zbiijne šume prilagodjena sasvime teka
naravi, a u tomu nadalje podjedno i sigurnost uspjeha te moje metode nazirem.


Administrativni šumarski činovnik (sriezni žumar) imati će pako poglavito
tu dužnost, da osobito njeguje one sastojine, koje se u drugoj polovici obhodnje
sjeku i pomladjuju, te će nastojati, da odmah početkom obhodnje predloži najshodnija
za pravodobno proredjivanje vrstnih i poboljšanje nepodpunih sastojina
za da budu onda u vrieme njihove sječe i pomladka te sastojine takodjer i zbilja
podpuno obraštene sastojine, što će se nadalje i u drugoj polovini obhodnje prikazivati
u većoj razliki izmedju postignutih sjećivnih prihoda i normalnim prihodom.


Na možebitni prigovor napokon, da kod projektiranih sječa dobre i loše
sastojine zajedno k sječi dolaze, te se je radi toga bojati različnosti kod prihoda,
može se odgovoriti, da se ove nejednakosti medjusobno ukidaju, te da na UvStanovljeni
lOgodišnji sječivni prihod ni najmanje ueuplivjiju. Stvar suni^irske administracije
biti će pako, (kako je to u specialnoj užitnoj osnovi napomenuto)
da pomoćju kulturah na loših stojbinah nuždne popravke izvede.


0 slučaju, da u sjećah medju ostalimi takodjer i mladje sastojine k sječi
dolaze, rečeno je u mojem „Razjašnjenju", da se za toliko, za koliko se kurentnih
sječina od normalnog prihoda rnanje proizvadja, imade izvan sječina više
proizvadjati, (koliko je najme za nadopunjenje lOgodišnjeg sječivnog prihoda potrebno),
buduć u prvoj polovici obhodnje jošte uvjek dosta sječivuih sastojina bude.


Ovime se takodjer predusriće svim ubitačnostira, koje dr. Judeich razdie-
Ijenju na plohe pripisuje (§. 118 str. 261); jerbo se polag specialne užitne
osnove, u mojoj methodi onib pet sječa; ne jedna iza druge, već jedna uz drugu
u svakom glavnom odielu, tako voditi imade, da se iste samo na navedeno medjusobno
izjednačenje glavnih dielovah protežu.


Šumarskoj je znanosti podloga prirodoslovje, dočim joj matematika kao
pomoćna znanost služi.


Noviji pisci o šumarskom uredjenju, i u obće pisci uredjenja šumskog
prihoda ostasdli su ovu, po samoj naravi označenu podlogu^ te uzeše samu
matematiku za temelj svojih razmatranja.


Time je ovaj sasvim prirodoslovni predmet prenesen na polje, na kojemu
se ipak neće nikada riešiti moći, jer sva nastojanja matematičara da postave
izmišljenimi formulami i jednačbami zakon o drvnom prirastu uzaludna sa s te