DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 85 ~^odnosi
prama normalnom sjećivnom prihodu, kao zbiljna zaliha prama zbiljnom
sječivnom prihodu. Njegova se bo formula dade bar na ovo svesti, jer se po
njemu, tako zvani „užitni postotak" izvadja iz proporcije:


_ NZ : NE = Zh. Z : Zh. E, te iz ovog ´
NE


^ Zb, E = -~~-NZ.


Zh, Z


Naproti ovom shvaćanju imađem sliedeće navesti:


ad §. 39. U litei´aturi dogadjaju se isto tako bludnje, kao i u mnogih
drugih ljudskih stvarih. Stoga se ono, što je u jednoj eri kao istina vriedilo,
može u sljedećoj bludnjom smatrati. Tako n. pr. smatra se u astronomiji iza usvojenja
Kopernikovog planetskog sistema, prijašnji Ptolomejski sistem, kao bludnja.


Kako si je Hundeshagen odnošaj normalnog prihoda (sječivnog prihoda)
k njegovoj normalnoj zalihi mislio, nemože nitko znati. Nu mora se ipak a
priori uzeti, da si on nije predstavio geometričko, nego aritmetičko razmjerje,
dočini je normalnu zalihu kameralne taksacije prevelikom označio, te umjesto
ove svoju kao valjanu postavio. Mora se pako stoga tako uzeti, jer po načelili
matematike mogu valjani razmjeri samo međju istovrstnimi i istoimenimi olinami
postojati, - pošto je poznato, da raznovrstne oline u obratnom razmjeru stoje
Tako n. pr. razmjer obhodnje sa normalnim prihodom, kako sam u II. svezku
družtvenog lista od g. 1877. oliširno opisao i dokazao. Spomenuo sam, nadalje,
da se razmjerje izmedju normalnog prihoda i normalne zalihe po različnostih obhodnje
uvjek drugačije pokazuje; veleć, da to ipak nebiva u smislu kao 1 : 100,
nego u aritmetičkom razmjerju njihovih brojnih olina, a postotno se razmjerje
samo po sebi dobiva, bez da se je unapred tražilo.


ad §. 124. Istina je, da popriečni prirast sječivne dobe, dotično maksimum
istoga, nemože vriediti za sve dobne postupnosti obhodnje, koje se sa maksimumom
prirasta sudaraju. Istina je takodjer, da se pomoćju t. z. ski-ižaljkah
izkuvstva svakoj dalnoj postupnosti odgovarajući prirast točnije označiti može.
Ali ovo ipak nemienja nipošto razmjerje ovih dvijuh brojnih olina, pokazujuće
se na temelju normalnog prihoda i primjereno obhođnji, jer ovo razmjerje ostaje
nepi"omienjeno tako dugo, dok sječivni prihod po jutru i obhodnja jednaki ostanu,
akoprem ovo ipak upliva na prihod zbiljne zalihe, dočim se u pravilu, zbiljna
drvna zaliha šume tako iztrosi, da će skoro vazda na koncu obhodnje zbiljna
zaliha biti jednaka normalnoj.


U tom smislu pako jest i Hundeshagenova formula sječivnog prihoda,
kako se ovaj izvadja iz proporcije


NZ : NE r= Zh. Z : Zb, .E, a odavle
{Z) _ ^^ 2. ^ ,
posve valjana, predpostavljajuć naravno, da i Hundeshagenova normalna zaliha
k normalnom prihodu u valjanom razmjerju stoji.
Nu u istinu ovaj razmjer ipak nevalja, a to ne s razloga, što se neod-
Bosi na 100, nogo na jedinicu, već radi toga, jer ncstoji njegova, na temelja


7.