DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 00 — ,
Dočim pako osobitom radošću, da ponosom taj najnoviji okret družtva
našega bilježimo, nadamo se, da će se članovi družtva, držeć se novib pravilah
u svakom smislu, ter koristeć se probitci, koje jini zajednica naša zajamčuje,
takodjer i ostalih dvijuh spomenutih institucijah družtva svojedobno i do zgode
sjetiti.


U §. 9. naći Će mnogi naših članovah, ma i ne bio toli imućan, da odmah
utemeljiteljnu svotu od 100 for. položi, ipak shodan uput, kako i kojim načinom
će moći sebi i svojim potomkom osjegurati častno ime i mjesto u družtvu šumarah
hrvatskih.


U §. 24. označen je put, kojim ćemo odmoći mnogoj suzi šumarskih udovah
i sirotah.


Neznatni prinos od pet for. jest sve, što se od nas u to ime zahtieva. —


Obzirom na sve to spomenuto pako, možemo pod punim pravom označiti
početak tekuće godine, veleznamenitom epokom u životu i povjesti hrvatskoslavonskog
šumarskog družtva, — a nadamo se čvrsto, da će se sgrada, jur
na toli sohdnom temelju osnovana, uspješno dalje razvijati na dobrobit struke
naše, u ćast doma i naroda našega.


Nu k tomu svemu ipak potrebno jest prije svega još jedno, a to jest živo
prijanjanje svih šumarah širom domovine i otacbine naše, uz zajednicu i družtvo
ovo, — jer tek kad ćemo moći kazati, da je naše družtvo i zbilja zadruga svijuh
naših sudrugovah u zemlji ovoj, bit ćemo takodjer i konačno prevalili prvo razdobje,
borbu po obstanak. — Za pospješiti taj čas pako, neka svaki od nas u
svom krugu radi i snuje, a u radu tom, nek nas bodri, veliki onaj cilj našega
družtva, o kojem nam §. 2. đružtvenih pravilah kaže: Svrha družtva je, da primjerenimi
i dopuštenimi sredstvi unapredjuje cjelokupno domaće šumarstvo u
obće, svaku šumarsko-gospodarstvenu granu na poseb, i da brani interese svojih
članova strukovnjakah.


„Zora sviće — bit će dana", — poznata jest ona narodna naša, — a
hvala uztrajnosti i muževnosti onih vriednih muževah, koji umjese ´družtvo
naše, tečajem prošlih godina, u borbi težkoj, cesto baš i zđvojnoj voditi; eno
i nama jur zora sviće, — a dade li Bog, — bit će i dana.


Kako da se dobavimo valjanih 1 stalnih lugarah-


Medju pitanji gospodina Bogoevića, objelodanjenim! na strani 42. ovoga lista,


nailazimo medju ostalim takodjer i na pitanje: kako da se dobavimo valjanih i


stalnih lugarah, dok im se neosjegura mirovina ili odpravina? Pita^nje mirovine


lugarskog osoblja po šumsku upi´avu jest velevažno, a bilo je ono jur često pred


metona strukovnjačkih razmatranja.


Stoga nas osobito veseli, što već danas možemo donjekle uz odgovor na to


pitanje, spomenuti takodjer i sam učin, kojim se jur nastojalo odmoći dosadanjem


stanju lugarsko-čuvarskog osoblja, u pogledu osjeguranja mirovine.
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 4     <-- 4 -->        PDF

-^ 56 —


Mislimo pako odnosni odgovor pružiti time, da u sliedećem saobćimo
„Osnovu pravila mirovinske zaklade sbora lugarah imovne obćine otočke" kakovu
ju visoka kr. zemaljska vlada, svojim odpisom od 24. listopada 1883., br.
39.380, u smislu članka 20. zakona o imovnih obćinah od 15. lipnja 1873.


odobrila.


Jer ma sve da i jesu odnosna pravila prije svega gledom na postojeće odnošaje
imovne obćine otočke utanačena, moći će takova ipak služiti takodjer i
inim imovnim obćinam, kao i šumskim upraviteljstvom za temelj, kod riešavanja
gori spomenutog pitanja, prikazivajući podjedno put, kojim će si lugarskočuvarsko
osoblje moći ponajpače vlastitom inicijativom, uz pripomoć odnosnih
upravnih faktorah osjegurati, bar donjekle obstanj starih danah, a pripomoć i
svojim udovam i siroteadi, u koliko takove pripomoći nisu jur možda inimi
sredstvi il zakonskimi ustanovami osjegurane.


Pa napokon, zašto da poznata nam narodna: „Kume, neuzdaj se u me, —
već se uzdaj u se i u svoje kljuse" — baš nam šumarom i čuvarom lugovah,
bude zazorna il neizvediva?


Odnosna osnova glasi:
I Družtvena svrha.
§. 1. Svrha družtva je davanje pripomoći iznemoglim otočko-imovnoobćinskim
lugarom i njihovim udovam i sirotčadi.


IL Ustrojstvo družtva,
§. 2. Članom sbora otočko-imovno-obćinskih lugarah mora, da bude svaki
definitivno namješten nadlugar kod iste imovne obćine. Osim lugara može svatko
utemeljiteljnim i podupirajućim članom da bude.
§. 3. Članovi điele se na redovite, utemeljitelje i podupirajuće.
a) Redoviti član jest onaj, otočke imovne obćine definitivno imenovani
nadlugar, lugar i podlugar, koji na jedanput ili u 20 mjesečnih obrokah položi
50 for., kao temeljnu glavnicu, svaki mjesec pako 1 for. kao članarinu.
b) Utemeljiteljnim članom smatra se onaj, koji na jedanput ili u 12
mjesečnih obrokah plati 50 for.
c) Podupirajući član jest onaj, koji doprinese bar 5 for. godišnjih.
Manje prinose prima sbor sa zahvalnošću na dar.
Imena članovah utemeljiteljnih i podupirajućih držati će se na častnom
mjestu u gospodarstvenom uredu imovne obćine i priobćivati putem javnih
glasilah.
§. 4. Sve na temelja §. 113. naputak C. od iugarah uplaćene globe imadu
se ovoj mirovinskoj zakladi privesti.
§. 5. Posije kako glavnica onaj iznos postigne, da može iz kamatah svima
dužnostima §. 1. udovoljiti, prestaje plaća mjesečne članarine od 1 for. od
redovitih članovah (§. 3.), al temeljnu glavnicu od 50 for. imade i nadalje svaki
definitivno imenovahu nadlugar, lugar i podlugar u jedanput ili u 20 mjesečnih
obrokab plntiti.
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 57 -- /
III Sjedište družtva,
§. 6. Sjedište družtva (sbora) oto5ko-imovno-obćinskih lugarah je Otočac.


IV. Pravila i dužnosti članova.
§. 7. Svi redoviti služeći članovi, te njihove udove i sirotčadi imadu pravo
na podporu iz družtvene zaklade, ako su zadovoljili ustanovam §. 3.
§. 8. Samo redoviti članovi imaju savjetujući i odlučujući glas u glavnih
skupštinah po sboru sazvatih.


§. 9. Svaki otočko-imovno-obćinski nadlugar, lugar i podlugar, čim je kao
redoviti član obvezom §. 3. zadovoljio, i koji od dana nastupa svoga službovanja
10 godinah kao nadlugar, lugar ili podlugar kod otočko - imovne obćine služi
bezprekidno, ima pravo za se i svoju obitelj po §. 12. na podporu iz zaklade
„sbora", doćim se onim, koji su prije 10 godina službe nesposobni postali,
može od slučaja do slučaja dopitati privremena podpora i prehrana.


§. 30. Tielesne i duževne nesposobnosti za službovanje ima se svaki put
od dotičnog okružnog ili županijskog Iječnika na temelju opisa bolesti (Krankheitsskizze)
dokazati; samo na taj način imadu nesposobnjaci za sebe, za udove
i sirotčad pi-avo na mirovinu.


§. 11. Udove podupiru se dosmrtno ili do nove udaje, zaostala zakonita
djeca, ako su za privredu sposobna i to mužkarci do 16 godinah, a ženske do
udaje ili najduže do 18, godine, dočim se nemoćna, i za rad nesposobna podupiru
do smrti.


§.12. Kod pođieljivanja pripomoći ima se upotrebiti sliedeće razmjerje;
a) Nemoćni služeći 30 godinah obzirom na §. 9. dobivaju podporu u


iznosu godišnje plaće.
h) Služeći 25 godinah dobivaju ^/^ godišnje plaće.
c) Služeći 20 godinah dobivaju */f. godižnje plaće.
cl) Služeći 15 godinah dobivaju Ve godišnje plaće.
e) Služeći 10 godinah dobivaju % godišnje plaće.


Udove sa djecom ili bez djece dobivaju obzirom na ,§. 0. Va godišnje


plaće kao mirovinu.
Ista podpora pripada iza smrti obijuh rođiteljah malodobno] zakonitoj djeci.
§. 13. Nedotječu li razpoloživi kamati gotovine za pokriće tekućih potrebah,


imadu se podpore u razmjerju sa razpoloživom gotovinom podjelivati, nu čim
nastupi mogućnost imade se ustanovi §. 12. udovoljiti.


V. Osobite dužnosti redovitih članovaL
§. 14. Svaki redoviti član dužan je po svojoj dužnosti družtvene svrhe
promicati, osobito pako o svojoj nemoćnosti saviestno ubaviestiti upravljajući
odbor „sbora", te plaćati svoje prinose redovito i točno.


VI. Uprava družtva.
§. 15. Imovinom sbora upravlja odbor, sastojeći iz osam redovitih članovah,
te imovne obćine upravitelja i protustavnika.
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 6     <-- 6 -->        PDF

. — 58 —


§. 16. Odbor tičućih se osam članovah bini glavna skupština svake treće
godine, ostali članovi ostaju nepromienjeni.
§. 17. Upravljajućem odboru jest upravitelj otočke imovne obćine predsjednik,
blagajnik ili tajnik protustavnik*
., Odkloniti može padši nanj i^bor samo onaj od redovitih članovah, koji.
je već 3 godine kao odbornik služio.


§. 18. Glavna skupština drži se svake godine koncem mjeseca svibnja,
dan pako kojeg će se držati, ima se 14 danah prije redovitim članom objaviti,
§. 19. U glavnoj skupštini polaže upravljajući odbor izvješće o svom djelovanju
i podnosi račun o družtvenoj imovini, za koje je odgovoran glavnoj skupštini.
§. 20, Upravljajući odbor obvezan je osim toga svake godine u kojem


javnom glasilu priobćiti potanko izvješće o stanju družtvene imovine.
§. 21. Za valjanost zaključka glavne skupštine treba da je prisutno osim
odbora bar osam redovitih članovah.


Zaključci stvaraju se absolutnom većinom prisutnih članovah, a kada su
glasovi razpolo\ijeni odlučuje glas predsjednika, koji jedino u tom slučaja pravo
glasa imade obzirom na §. 8.


§, 22. Svaki redoviti član može bud ustmeno budi pismeno stavljati svoje
predloge, nu osim predmetah stavljenih po odboru na dnevni red, imade prije
skupštinskog viećanja priobćiti ih predsjedniku sbora.


§. 23. Upravljajući odbor dužan je rukovoditi i upravljati družtvenom imovinom
po ovih pravilih i po zaključku glavne skupštine.
Osim toga imade se brinuti, da prinosi budu točno uplaćivani, i da se


ustanove ovih pravilah točno i na korist sbora vrše.
§. 24. Upravljajući odbor upravlja sve poslove družtvene bezplatno.
§. 25. Predsjednik dužan je k svakoj odborskoj sjednici pozvati pismeno


sve odbornike.


Ta sjednica ima se svake pol godine obdržavati; da zaključci budu valjani,
treba da sjednici osim predsjednika i tajnika barem 4 redovita člana odbornika
prisustvuju.


Ako 4 odbornika pronadju za shodno može se i izvanredna sjednica sazvati.
§. 26. Pripomoći dozvoljene po upravljajućem odboru, kao i ine izdatke
izplaćuje blagajnik, i to na đoznačnicu predsjednikom supodpisanu.


Nezadovoljnimi odborskimi odlukami glede posvemašiijeg ili dionog uzkraćenja
pripomoći, pristoji pravo priziva na glavnu skupštinu a proti odluci iste
na visoku kr. zemaljsku vladu.


§. 27- Tajnik obavlja sve poslove pismene, u glavnoj skupštini, tako i u
odboru, podpisuje s predsjednikom sve odpravke i spise.
§. 28. Glavnica ima se čim koristnije uložiti i to u štedionicu ili u hipotekarnu
sjegurnost, budi uz službenu sjegurnost.


§. 20. Kod tog imade vladati pravilo, i to redoviti članovi uz hipotekarnu
ili službovnu sjegurnost plaćaju kamate, što ih prva hrvatska štediona u Zagrebu
daje, ostali za 2^0 više.
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 59 — ´ , ,
§. 30. Mjesečno unišavši novac imade se na temelju §. 32. ukanuitit
koncem svakog četvrt godišta-


Vn. Zastupanje družtva.


§.31. Predsjednik zastupa sbor napram trećim osobam i napram oblastim.


On podpisuje sa tajnikom sve odpravke i sve spise. Jedino takove izprave,
kojim bi se družtvu kakove dužnosti nanosile, imadu osim predsjednika i tajnika
supodpisati dva odbornika.


§. 32. Sve razmirice porodivši se izmedju ćlanovah iz družtvenih odnošaja
riešava upravljajući odbor, a prizive proti odlukam odborskim, riešava glavna
skupština, a proti ovim visoka kr. zemaljska vlada.


VIII. Konačne ustanove,
§. 33. Pravila ova dobivaju zakonitu valjanost, kada budu primljena od
glavne skupštine sbora, te potvrdjena po visokoj kr. zemaljskoj vladi.
§. 34. Ova pravila mogu se promieniti samo zaključkom glavne skupštine
sbora uz potvrdu visoke kr. zemaljske vlade.
§. 35, Redovitim članovom uztezuju se prinosi službeno, a ostalim utjeravaju
sudbenim putem.


IX. Eazvrgnuće družtva.
§. 36. Ovo se đružtvo razvrgnuti nemože pod nikojimi uvjeti, osim da
visoka kr. zemaljska vlada spoji đružtvo sa inom kojom zakladom na temelju
nepredviđjenog zemaljskog zakona.


Nu družtvena imovina nesmije se dirat dokle đružtvo svim svojim obvezani
neudovolji.


Iza namirenja svih poduzetih obvezah ima ostali možda imetak služiti kao
osnova zaklade za stipendije sinovah lugarskih, koji žele polaziti ratarnicu u
Križevcih.


. X. N a d z or.,
§. 37. Vrhovni nadzor nad mirovinskom zakladom sbora lugarah otočke
imovne obćine pripada jedino i izključivo vis, kr. zemaljskoj vladi u Zagrebu.


Time bismo bili spomenuh sadržaj velevažne te lugarske za^iednice, koja
danas već u prvoj hrvatskoj štedionici u Zagrebu imade koristonosno uloženih
1711 for, 35 novč., doćim je sama imovna obćina zakladi toj za godinu 1884.
dopitaia u proračunu liep prinos od 500 for. — rezultat, koji se nedvojbeno
prije svega mora pripisati p. n. gospodi Percu i Vurđelji, kano intelectualaim
a i moralnim začetnikom podhvata toga, kog će u interesu stvari valjda i drugi
uredi nasliediti, ter tim sjegurno položiti temelj k rešenju pitanja, kako da se
dobavimo valjanih i stalnih lugara?


Zaključujuć time, tu razpravicu, gledat ćemo, da do zgode iztaknemo takodjer
i ine činjenice, kojimi mislimo, da je možno pospješiti ustrojstvo odnosno
i uzgoj valjanih hrvatskih lugara, koji no će i zbilja biti u svakome pogledu
našim šumarom kriepka i pouzdana podpora u težkom i mučnom poslovanju.