DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 54 —
Zora sviće — bit će dana -, . .


Tri su velevažna momenta početkom ove godine nastupila po naše družtvo,
koji nas nukaju, da ovo njekoliko riečili iztakneino.


Visoka kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odobrila je svojim rješenjem
od 5. sieSnja 1884., br. 4781. na VIL glavnoj skupštini hrvatsko - slavonskogšumarskog
družtva preinačena družtvena pravila od godine 1877.


Dne 2L siečnja pako, pristupiše družtvu, na temelju tih novih đružtvenih
pravilah p. n. gospoda: Milan pL Durst, kr. šumarski ravnatelj, Mijo Vrbanić,
kr. nadzoraik šumah, đr. Vjekoslav pl Koroškenyi, kr. profesor i izviestitelj
kr. zemaljske vlade, Eduard Rosipal, kr. kat. šumski nadzornik i Franjo Bosipal,
vlastelinski šumarnik, kao prvi članovi utemeljitelji, položivši
u to ime svaki temeljnu glavnicu od jedne stotine for. a. vr.


Prvim siečnjem napokon, utemelji družtvo uloženjera glavnice od jedne
hiljade for-temelj „zakladi pripomoćnoj, utemeljenoj na uspomenu družtvenog
tajnika blagopokojnog Vlađoja pl Koroškenyi-a".


Ova su tri momenta po dojdući obstunj i rad družtva od najveće važnosti.
Nova družtvena pravila imadu urediti nutarnje kao i vanjske ođnošaje našega
družtva, ona mu označuju svrhu i cilj, a podavaju mu takodjer jasno obiležje.


Tko je pomno čitao izvješće družtvenoga tajnika, što no ga je podnjeo


Y11. našoj glavnoj skupštini, držanoj mjeseca kolovoza 1883. u Ogulinu, te koje
smo doslovce odtisnuli u svezku V. ovoga lista prošle godine na strani 243 do
249, tko je napokon razglabao na istoj strani 249 đružtveni proračun, sastavljen
po upravljajućemu odboru za tekuću godinu,, uviditi će, da je glavna skupština
posvema razložno, te prema svrsi i razvoju družtva radila, kad je u novih pravilih
povisila članarinu od 4 for. na 5 for. Bili su ti svi razlozi i nabrojeni u
predstavci, kojom su se nova pravila visokoj vladi podnesla,´ a visoka vlada ih
je uvažila, pa odobrila. Ovu malu žrtvu od 1 fr. na godinu drage volje smo
pripravni svi pridonjeti za onaj koristni cilj i onu plemenitu svrhu, koju svi
veleštovani članovi našega družtva jamačno preda se imadu. —


Osjeguranjem položenih glavnicah utemeljiteljnih članovah pako, udaren
jest pravi, solidni temelj našemu družtvu i njegovu obstanku.
Mučenjem temeljne glavnice za" pripomoćnu zakladu, načinjen jest


prvi korak ka oživotvore oj u same te zaklade.


Ako \i nam dosadanja družtvena pravila neodgovarahu svrsi, ako se njima
sapinjao svrsi shodan rad šumarskoga družtva, to imaju nova pravila, izpravljena
na temelju sedamgodišnjeg izkustva, u družtvo i medju članove mu, uiijeti nov
život i djelatnost. Ako nam družtvo do sada s pomanjkanja temeljne glavnice
i imovine životarilo i visilo o milosti i volji pojedinacah, to nam novo ustrojena
temeljna glavnica, kao i poznata požrtvovuost članovah družtva, od sada zajamćuju
život družtva,


Pripomoćna zaklada pako omogućuje družtvu takodjer i humanitarnim
načinom svoje djelovanje započeti.