DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 64 —


obrt i trgovinu, a i one momente iztaknuli, o kojima ponajglavnije, i to sa
gledišta šumsko-gospodarstvenog, uzgoj valjane i vriedne javorovine ovisi, te
nam sada preostaje samo još konstatovati tu nadu bolje budućnosti po naš javor.


Nađu koju osnivamo prije svega na činjenici, da se u nas najnovije doba
toli od strane visoke vlade, koli i od strane naših obrtnicko-trgovačkih komorah,
poćeo razvijati na polju obrtničkom novi, svježi i koristonosni rad, — jer bude
li jednom naša trgovina i obrt od extensivnosti prešla u stanje intenzivne explositacije
naših šumab, tad neima sumnje, da će i naša drvarska trgovina, porad
sgodnosti položaja naših šumab u razmerju sa zemljami potrošbe, morati orijaški
kročiti napred.


Riešenjem šumsko-trgovačko-obrtničkog pitanja u nas pako, granuti će i
našoj javorovini sretni danci, pa će tad i javor-gusle odguditi nevolji mnogoj.
Lokve , koncem prosinca 1883. ,


Pošumljenje krasa obzirom na radnje pošumljivanja u
u Kranjskoj g. 1883.


Po c. kr. šumskom nadzorniku W. Gollii.
U „Mittheilungen des krainisch-kiistenlandischen Forstvereines" svezku
osmom nalazimo u tom pogledu, sliedeće spomena vriedne podatke g. c. kr.
zemalj. šumskog nadzornika W. GoUa.
Godine 1883. izdano bi, iz biljevišta kod Kosenbacha kraj Ljubljane,
l,3l5.924 komada biljka šumskog drveća i 8185 komada voćaka, dakle ukupno
1,324,109 komada biljka sadjenica.
Od ovih upotrebilo se za pošumljenja na krasu 567.600 komada, od. kojih
i opet 353.000 šumskih, a 2925 voćka t. j . biljka pitomog kestenja, na račun
subvencijom c. kr. ministarstva poljodeljstva izvedenih kulturnih radnja odpada,
dočim ostalih 211.685 komada biljka, bude troškom pojedinaca i obćina, na
krasu zasadjeno.
Pošumljenja, poduzeta na državni trošak, steru se područjem obćinah.
Postojna, Wipava, Fanyle, Sv. Petar, Dorneg, Eakitnik, Kal i Rodokendorf
ter zapremaju ukupno prostorinu od 200 h.
Troškovi, tečajem ove godine preduzetih pošumljivanja i popravaka po
starijih branjevina, iznašahu ukupno 1260 for. te po tome sadnja jedne hiljade
biljka, inclusive troškove prevoza i embalaže stoji 3 for. 54 nove.
Stanje tih nasada, označuje se u obće povoljnim, osobito se pako liepo
razvija crni bor, po knlturah „Oštrog vrha" kraj Postojne, i „Osoinice" kraj
željezničke postaje u Sv. Petru. — U 34 hkt. velikoj branjevini „Stražica" kraj
Dornega, toli se liepo razviše sastojine, crnog bora, da se za prešaste zimi\
kroz dulje vremena u njihovoj guštari kurjaci udomiše
Raznoliki pokušaji sa sađjenicami njekih vrstih topola, izjaloviše posvema,
što je uzeto dokazom, da se ta vrst drveća, osobito po mršavijih djelovih krasa
nemože uzgajati.
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 65 ~
Jeseni g. 1882., bude na pokušalištih „Gabert" i „Osojnica" kraj sv.
Petra učinjen pokus, sadnjom od 30 kg. lešnjaka, u svrhu, da se njima možebit
postigne obranbeno stabalje za ine plemenitije nasade — uspjeh tih pokušajah
medjutim, do sada još je nepoznat.


Obćinam budu podieljene slieđeće kolikoće biljka: 44.300 komada crnog
bora, 24.000 bielog bora, 26.000 jasena, 16.000 bagrema, 1000 jabuka i 6000
pitomog kestenja.


Od te kolikoće dobila je obćina: Postojna 41.300 komada, a obćina Feistritz
17.000 komada, u svrhu zagajenja pašnikah, koje je radnje rukovodio
c, kr. šumarski pristav Josip Pucić u Postojni. Ostatak bude podieljen njekim
posjednikom, za pošumljenje prikladnih goijetih, uz osobiti obzir na svrsi shodno
uporabljenje biljka


Nadalje podieljeno bi 159.600 komada smrekovih biljka medju 116 posjednika
u okružju postonjskom a 63.200 komada medju 34 posjednikah u okružju
Loitsch, ukupno dakle 222.800 kom. smreka, uz odštetu od 2 fr. 50 nč. po hiljadu.


Njekoji spomenutih posjednikah dobaviše si još osim toga 80.000 komada
smreka s drugih krajeva, a osim toga bude još i oko 60 kg. smrekovog, a 5 kg.
ariševog sjemena zasejano.


Spomenute biljke izdane su dozvolom visokog ministarstva, ter u spora2umku
sa ođnosnimi okružnimi oblastmi, takovim posjednikom, koji se svim
nalogom oblastih kao i opomenam, za da svoje opustjele zemlje zagaje, i plešine
po šumah zasade, time izgovarahu, da im manjkaju u tu svrhu potrebite
biljke. Time pako, da im se te biljke ureda radi dopitaše, postići će se ponajprije
cilj, a podjedno biti će s razloga, što isti te biljke plaćati moraju vlastnici
prisiljeni bolje sa svojimi šumami štediti i gospodariti. Tako se obzirom na spomenuto,
kao i gledom na to, da su stranke prigodom dopitanja biljka, po
oblasti podpunoma poučene, u pogledu postupka kod presadjivanja i uredjivanja
nasađah, po prilici sliedećem uspjehu nadati moći.


Sa bezplatno izdanimi biljkami, zagajeno je oko 10—12 hkt. pašnikah odnosno
neproduktivne površine, i 12—14 hkt. sjećinah; sa prodanimi biljkami i
sjemenjem ošumljeno jest oko 55—60 hkt plešinah šumskih, dakle sveukupna
pošumljena površina iznaša 77—86 hkt. Od sjemenja za koje spomenusmo, da
ga nabaviše osebnici i njeke obćinah, upotrebljeno je 20—25 kg. u svrhe
uredjenja biljevištah.


Iz svega toga pako proizlazi, da su žitelji krasa po Kranjskoj tečajem


g. 1883, osobitom brigom počeli nastojati oko podignuća šumarskih odnošajah
onih krajevah, što nas i opet napunjuje nadom, da će šumarstvo na krasu,
budu li se zakonske ustanove primjerenim načinom izvadjale, liepo napredovati-
Od biljka, izvadjenih tečajem proljeća, iz spomenutog centralnog biljevišta, izvezeno
je 229.400 komada u ostale dielove pokrajine, a ponajviše u Gornju
Kranjsku, gdje se iste bezplatno podieliše medju siromašno i marljivo pučanstvo.
Osim toga bude 35.800 komada ključeca od Salix acutifoiia, S. uraiensis
i S. viminalis porazdieljeno. Te je od ovih dobio prije svega po narodno blago
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 14     <-- 14 -->        PDF

-^ 66 —


Stanje zaslužni učitelj Matija Rant u Premu kraj Postojne, 15.000 komada, na
zamolbu, u svrhu uredjenja vrbarstva i pletarstva u dolini Reke.


Odlukom visokog ministarstva za poljodeljstvo, priposlano je c. kr. vladi
n Celovcu 20.000 komada biljka crnog bora, 9000 komada ja^enah, 1.100 kom.
lipa, 7000 komada grabra i 91.000 ključeca vrbovih, a isto tako dobi i XV.
vojno zapovjedništvo u Sarajevu 3.500 komada raznolikog drvlja iz spomenutog


c. kr. centralnog biljevišta.
Nakon pokrića spomenutih izdataka na bilju, preostaše još u centralnom
biljevštu 5,200.000 biljka, koje će se budućeg proljeća 1884. upotriebiti u svrhe
pošumljivanja krasa, u koliko se nebi već i tekuće jeseni u iste svrhe potrošile.


Minulog proljeća zasejano bi u biljevištu 110 kg. sjemena od Pinus austriaca,
12 kg. Pinus strobus, 10 Carpinus betulus, 130 Robinia pseudoacacia,
14 Fraxinus excelsior, 24 Acer platanoides, IO Betula alba, 8 Alnus glutinosa.
5 Alnus incana, 7 kg. Pirus malus, 7 Pirus communis, 42 1. castanea vesca i


14 1. Juglans regia, ukupno sjemenja
za 639 for.
Osim_ toga pako bude 5000 komada vrbovih sadjenica, i to od vrsti
Salix viminalis; S. purpurea, i S. amjgdalina u vriednosti od 7 for. usadjeno.
Pokušaja radi bude nadalje zasadjeno 50 dg. Pinus rigida, 50 od Pinus
ponđerosa, 30 od Pinus Jefferji, 30 od Abies Douglasi^ 50 Picea chinensis i
50 dkg. od Cupressus Larsoniana u vriednosti od 50 for. — To sjeme zasadjeno
bi dielomice u cvietnih loncih.


Centralno biljevište zaprema danas prostorinu od 2 hkt. i 90 m"^ (5 rali
85n^) te podpnnoma svrsi shodno uredjeno i ogradom zaštićeno, — troškovi
oko priredjenja, uredbe, uzgojah, za dobavu potrebitog orudja, nagradu čuvara,
uredjenje komore i t. d. iznašahu g. 1883. ukupno iznos od 3.700 for., koji
će se troškovi ipak redovito moći sa 3000 for. pokrivati — a pošto se je
polag izkustva moći nadati, da će to biljevište moći godimice najmanje 4 milijuna
biljkah potrajno izdavati, to troškovi uzgoja jedne hiljade biljka samo 75 nvć.
iznašaju, rezultat koji se svakako vrlo povoljnim označiti može.


Opazka urednietva. . DoČim radošću bilježimo liepi taj uspjeh na polju
šumskog uzgaja u susjednoj Sloveniji — nemožemo, a da žalošću neiztaknemo
tužnu okolnost, da uza svu opravdanu nuždu i potrebu, u našoj domovini još
niti nemisle na ustrojstvo i svrsi shodno uredjenje takovog po razvoj imenito
obćinskog šumskog gospodarstva toli važnog instituta. Nadajmo se medjutim, da
će gori iztaknuto možda i naše mjerodavne krugove upozoriti na važnost, korist
kao i potrebu^ uredjenja takovog zemaljskog centralnog biljevišta za naše-krajeve.