DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 5 ~
Rdje ga, kad se je prignuo, valjda udarila kap. I tako nadje Heyer taj poznati
prijatelj liepe naravi, u 57. godini života svoga, na prekiasnoin raznovrstnim
listnatim i iglastim drvećem okruženom mjestancu, istina bog preranu ali liepu
i lahku smrt.


Neumornim nastojanjem koli profesora toli slušatelja šumarstva nadjeno
mu je tielo dva dana kasnije kod Emmeringa. U Nedelju 15. lipnja u 4 sata
po podne sahranjen bi pokojnik, nedaleko od bivšeg nm stana na sje\ernom
groblju u Munchenu. Sprovodu prisustvovahu mnogi zastupnici izvanjskih šumarskih
zavoda, kao što i deputacija slušatelja šumarske akademije u Mtindenu;
doi^´im su ostali zavodi Njemačke i drugih zemalja, svoje saučešće brzojavnim
puteni izrazili.


Za liesom, koj bijaše nakičen cviećem i lovor vjenci, stupahu najprije
tugujući (rodbina), zatim sveučihštni profesori sa rektorom na čelu u podpunom
ornatu, ministar financija Riedel, ministarski savjetnik Ganghofer, velik broj
šumskih činovnika iz Miinehena i okolice, mnogi slušatelji, kao prijatelji i štovatelji
Heyerovi. Na grobu mu još proslovi svećenik krasno slovo, spominjuči
liep obiteljski život i krasan značaj pokojnikov; na što su prof. Dr. Gajer i
prof. Dr. Hess iz Giessena još iztakli i velike zasluge Hejerove za nauku i iztraživanje.
Dva dana kasnije prirediše slušatelji sveučilištni u spomen pokojnika
bakljadu, kod koje mu predsjednik seniorskog konventa uz svirku Bethovnske
tu/aljke položio prekrasan lovor vienac na giob. Viest o Hejerovoj ranoj i
nagloj smrti dirnu mal ne sav obrazovani sviet, a mnogi šumarah mogoše uzkliknuti,
„bio mi je ne samo učitelj i prijatelj, već dapače i drugi otac".


Za svoja nastojanja našao je Heyer, komu i na vanjskih počastih nije manjkalo
, najliepšu plaću u ne|>romjenljivoj zahvalnoj ljubavi i počitanju svojih
učenika. A ovi će mu , zastupajući i šireći njegove koristne nauke, time postaviti
spomenik, trajniji od ikojega materijala.


U Zagrebu , mjeseca studena 1883.


L. Sz
K pitanju


koja se dobitna mjera odgovarajuća naravi šume, kod šumsko uzgojnog uređjenja uporabiti
ima.
Napisao Antun Toniić, c. kr, umir. šumarnik.
Preveo J. K.


Nastojati ću, da u sliedećem odgovorim na pitanje, koja li se dobitna
mjera odgovarajuća naravi šume, kod šumsko-uzgojnog uređjenja uporabiti ima;
te u koliko su pristaše Tharandske šumarske škole u pravu, kad za pioraču
navanje vriednosti šuma i šumskih proiz\oda preporučuju upotrebljivanje kamato-
kamatnog računa.
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6 —


U starijoj šumarskoj literaturi nenalazimo nigdje ustanovljen zakon ukamaćenja
šumskog gospodarstva, nu pitanje, da li se kod ustanovljivanja vi-iednosti
šumske produkcije imadu upotriebljivati jednostavni ili kamato-kamati,
pretresivalo se je ipak već za rana, a pošto je jedna stranka zagovarala jednostavne,
a druga pako kamato-kamate, to je ovo spotaknulo šumarskog nadsavjetnika
pl. Cotta, da je u svojem nacrtu naputka za računanje šumske vriednosti
(Draždjani 1818.) predložio, da se novčana vriednost šumskog tla proračunava
po t. ZV. sriednjih kamatih, koji se dobiju, ako se novčana vriednost
njekog zemljišta, toli po jednostavnih kamatih, kao i po kamato-kamatnom računu
naposebce proračuna, a zatim obe vriednosti sbroje i sa 2 podiele, a iznos
da nam onda pravu vriednost šumskog tla predočuje.


Ovim se je naravni proizvod: drvni prii´ast, koj samo u stadiju najvećeg
popriečnog priraštenja u svojoj totalnosti njeku pozitivnu, dakle nepromjenljivu
veličinu predstavlja, u svih drugih stadija pako — (pošto se u priraštenju nalazi)
— promjenljivu veličinu čini, u neizvjestni njeki odnošaj ka kupu i prodaji
doveo. To bijaše stranputica, kojom su sadanji zagovaratelji kamato-kamatnog
računa u šumarstvu zabasali. Medjutim kao što ni onda, tako jošte ni
mnogo kasnije nije nikomu na um palo i pomisliti, da bi se drvni prirast istim
načinom umnažao, kako se na kamato-kamate uložena glavnica umnoža\a.


Medju kupom i prodajom bila je, jest a i biti će uvjek ista tendencija,
koja se očituje u težnji, s jedne strane koliko moguće jeftino kupiti, a s druge
opet po mogućnosti skuplje prodati; a jezičac tezulje pako medju tih dvijuh
protimba, neće ovisiti o unaprednom računanju samovoljno ustanovljenim! vriednostmi,
nego o uzajamnom dogovoru stranaka.


Ta kupac mora ipak osvjedočen biti, da mu kupljeno zemljište može svotu
novca ukamatititi, koju je zanj dao, a nudioc sam nemože pravom više tražiti,
nego li je zemljište zbilja vriedno, obzirom na prihod dotično kamate, koje
isto daje.


Tim pako nastaje pitanje, koji se kamati od kojeg šumsko-gospodarstvenog
uzgoja polag naravi šume postići mogu ? — Riešitba ovog pako leži u sliedećera:


Realna podloga svakog šumsko-gospodarstvenog uzgoja jest sječivni prihod,
kojega šuma po rali ili hektaru daje. Ovo je njezin normalni prihod, na kojem
se opet normalna zaliha, i u suglasju s obojim i primjereno obhodnji, takodjer
i normalno stanje šume u pojedinih dobnih razredih sastojina osniva.


Kao primjer neka služi ovdje u mojem „Razjašnjenju" navedena, Neman-
Orleanska šuma. Ukupna površina iste iznaša 3920 rali (po IGOO´T]"), prihod
na drvu po rali u sječivnoj dobi, 75 d. a. hvati po 80 kub. st. (=6000 k.
st. solidne drvne masse uz obhodnju od 100 godina), i iz toga proizlazeća
ukupna drvna zaliha 201.536 hv. goriva.


QnOA


Po tom iznaša: godišnja šestarska površina -—— = 39-2 X 75 = 2940


hv. normalni prihod i normalna zaliha od 2940 X —-= 147.000 hv.
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 7 —


,. , . V .,.,., , N. E. 2920
Dobitna mjera ove sume je decimalni slomak ^ i^—iV? nTi" ^^ ""^ ´o
od normalne zalihe, najme (147.000 X 0^02 = ) 29A0 liv.


Po istom ovom razmjern dobiva se kod svake šume, postotak uporabljivosti
i mogućnosti proizvadjanja drvnog prirasta, ako se njezin normalni prihod
podieli normalnom zalihom. Ovako pronadjena postotna mjera ostaje za trajanja
ciele obhodnje mjerilom, po kojem se etat (sjećivni prihod) svakokratne zbiljne
šume i)rora&unavati imade, i to bez obzira na to, da li je zbiljna zaliha veća
Ui manja od normalne zalihe. Prihodi medjutonjih užitaka od proredjivanja neračunaju
se pri tom naposeb, pošto isti služe za izjednačenje pokazujućih se
razlika, izmedju normalnog i zbiljnog prihoda na drvu.


Ako li se prije navedene vriednosti temeljne jednačbe upotriebe za izračunavanje
kamato-kamata, najme:
(100 + c "/´,)"


S = a i ToO^ := a ir


gdje je n = 100 god. obhodnje, S ~= svota glavnice (a) od 147.000 fr. skupa
sa kamato-kamati, p" = kamato-kamati, a c znači postotke, to je onda:


S = 147.000 --^^-——1,^0 =29-4 0 X 100 2.940 fr. (kamato-ka


mata) i S = (147,000 4- 2940) = 149.940 fr. t. j . glavnice sa kamato-kamati
; dakle, posto se kamati od 2940 fr. svake godine dižu a neprilažu opet
glavnici na kamato-kamate. to se nesmiju niti ovdje kamato-kamati računati
Po tom imadu i svi oni krivo, koji upotriebljivanje kamato-kamata za proračunavanje
drvnog prirasta šuma zagovaraju.


Čitao sam drugi dio temeljnih nauka šumarskog uzgoja od Presslera, te
sam uvidio, da je Pressler majstor u kamato-kamatnom i rentnom računu, nu
ti njegovi računi doduše su po postavljenih vriednostih valjani, a temelje se
takodjer i na svih postavljenih vriednostih, nu veliko je pitanje, da li će mu
kupci takodjer biti voljni i po tome stavljene ciene plaćati? Mislim jedva; —
jer je razlika prevelika, prispodobimo li njegove iznose sa mogućom proiz


vodnjom šuma. On već odmah s početka uzimlje B"/,,! a potenciranje vriednosti,
po njegovoj toiniji kolikoće, kakvoće i poskupljenja kod produljene obhodnje
povećava se već do 6"/o, što je dakako u razmjerju sa najvećim popriečnim
prihodom, prevelika dobitna mjera. Hoće li Pressler i u praksi time uspjeti,
vrlo je dvojbeno; ja bar mislim da ne; jer čisti prihod a po tom i ukamačenje
šumske glavnice ovisi o kolebanju sveobćeg prometa. Sastojinsko gospodarenje
po najvećem čistom prihodu ove nove školo netemelji se dakle na naravi šume
i njezinoj sposobnosti proizvadjanja, nego na predpostavljenih većih vriednostih
računa, toga radi će i njezine sastojine dobnih razreda, razmjerno sa ovimi
vriednostmi, takodjer i veće debljine stabalja, nego li su one zbiljne šume morat representirati;
buduć nadalje ova nova škola nedrži njeku svezu pojedinih sastojinskih
razreda potrebnom, unovčujuć iz svakog sastojinskog razreda, sa najvećim
dobitkom svaki pojedini sortiment drva na trgu, kako se upravo u sa
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 10     <-- 10 -->        PDF

stojini nalazi, to si svatko predstaviti može Icakovu sliku ova šuma iza dulje
obhodnje zadobiti mora, kada se je po njoj u bug drvo svakuda upotriebljiva.
Gdje je ovdje samo trag postignuća normalnog stanja šume? — Po tom svatko
može suditi, koliko je na stvari istine, a koliko umišljenog


Istina je doduše, da matematika u šumarstvu veliku vriedno.st imade, nu
ona neniože zato i opet biti za ustanovljenje naravnih pojava svagdje i u svaćem
mjerodavna, kako sam to i u mojem razjašnjenju rationalne šumarsko-uzgojne
methode, pi-imjerom o Hundeshagenovoj normalnoj /alihi brojevno dokazao.


Hundeshagen mislio je, da je pravu normalnu zalihu sbrajanjem postupica
drvnog prirasta po zbiljnom teku prirasta našao, ali j´ ´ u tom tobožnjem mnjenju
pregledao, da se o\e postupice sa svakom periodom teka prirasta dokončavaju,
i da dalje nebi´oje dočiin prirast sastojina — koji sa dobom starosti sastojina
postupicu tvori — i dalje traje, a odtuda i posliedica, da je Hundeshagenova
normalna zaliha kod obhodnje od 100 god. za 14"/,, manja od zbiljne zalihe.


Tužbe, 0 težnji matematičara drugim znanostim gospodovati i nepotrebnom
uporabom kompliciranih formula — koje obično samo za podignuće ugleda njihovih
izumitelja služe — spoznanje naravnih stvari otežčati i potamnjivati,
nisu nove, jer jo već Gothe, oslanjajuć se na znamenite autoritete u posebnom
članku ..0 matematici i zloporabi iste" neopravdane prehvate, osobito višje
matematike na polje prirodoslovnih znanostih jasno naglasivao.


Uporaba kamato-kamatnog računa i računa o renta na produkciju drva
u šumi fna drvni prirast), stoji gledom na rezultate, u otvorenom protuslovju
sa naukom o produktivnosti sastojina, jer drvni prirast ne raste u toj mjeri,
kako se na kamato-kamate uložena glavnica umnaža, te bi se stoga po mojem
mnjenju — od ove nove škole preporučana, ili ćak već i uvedena — učevna
methoda, imala u šumarskih škola zabraniti, te mjesto toga, učeća mladež više
k učenju prirodoslovnih znanosti i gojenju šume, (za pospješenje drvnog prirasta),
napućivati.


Unapredno proračunavanje takovih početnih — sadanjih — i konačnih
vriednostih drvne produkcije šuma, znači nepotrebno trošiti vrieme, jer će dotična
šumarska upraviteljstva pogoditi i bez ovakovih preračunavanja, svoje šumske
proizvode, primjereno obstoječim okolnostim koliko moguće skuplje prodati
Napokon neka bude ovdje još spomenuto, da se dobitna mjera — pronadjena
na pojedinih stablih mjerenjem prirasta od jedne životne periode do druge,
obzirom na sječivnu plohu nemože valjanom, dakle ni mjerodavnom smatrati,
jer nijedna šumska sastojina nesastoji iz drveća jednake dobe i jednakog lika, a
najmanje pako u takovih prirodnih šuma, gdje se do sada nije pravilno proredjivalo.


Dobitna mjera pokazuje se stoga — po obćenitom karakteru dotične šume


— najtočnije u količini sječivnog drvnog prirasta, koji jednoj rali i 1 hekteru
šume pripada. Sva umjetkarenja nove Tharandske škole pako, kakova su u
Presslerovom „rationalnora ili po čistom prihodu gospodarećem šumskom gospof´aru"
(l)raždjani 1868), za proračunavanje prirastnog postotka objelodanjena,
neuporabljiva su po mom osvjedočenju u praksi kod uredjenja šumskih uzgnja.
U Zagrebu mjeseca ožujka 1883.