DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 52 —


IF* o t T7-r đ. a,


nplacJenili družtvenih prinosah od 1. studenoga do konca godine 1883.


Sliedeća gg. članovi uplatiše u dnižtvenn blagajnu: Preuzv. grof Ladislav Pejačević
30 fr. — Preuzvišeni barun Feodor Nikojć ]0 fr. — Dragutin Kafta
4 fr. — Mio Radošević 2 fr. — Gjuro Barić 2 fr. — Josip Hrobać 8 fr. —
Stjepan Tomić 4 fr. — Gustav Hotovj 4 fr. — Ante Zelinka 8 fr. — Adolfo
Taussig 5 fr. — Eustak Reichl 4 fr. — Aleksandar Schonbucher 18 fr. —
Mato Ćorak 2 fr. — Dragutin Furster 13 fr. — Joso Barić 2 fr. — napokon
obćinsko upraviteljstvo Tiesno u Dalmaciji 5 fr. — Ukupno 121 fr.


Predsjeđničtvo.


:E=ređ.plate.


Pravi članovi plaćajući o for., podupirajući 10 for., lugari kao članovi
plaćajući 2 for. dobivaju list be/platno. — Za predbrojnike stoji list 5 for. na
godinu. — Za oglase plaća se zajedno sa erarskom pristojbom: za cielu stranu
6 for., za pol strane 4 for., za četvrt strane 3 for.. napokon za osminu strane
2 for.; opetovano uvršteni oglasi dobivaju 25"/o popustbine.


]Va svršetku godine umoljavamo svu gg. članove koji
možda nisu redovito dobivali svežčiće našega lista,
neka to izvole sa točnom oznakom svoje adrese prijaviti
kod predsjedničtva (Zagreb, Prilaz 30, prizemno)
da ih uzmognemo odštetiti.


P. n. gg. članove družtva i suradnike »Šumarskog lista-*
umoljavamo sve uredničtva se tičuće listove i pošiljke šalju izravno
na osobu urednika lista u Zagreb, Streljačka ulica br. 5, I kat.
Ovomu svežćiću priloženo je kazalo šumarskoga lista za
godinu 1883.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šuniarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.