DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 50 —


Visoka kr. zemaljska vlada izdala je ođpisom od 23. srpnja t. g. br. 286´2. na
sve kr. pođžupanije strogu naredbu, kako bi se preprečile .šumske štete i kradje. Uslied
te naredbe izdao je presvetli župan varaždinski i c. kr. dvorski savjetnik Utješenović
na sva obćinska poglavarstva i vlastnike šumali za slobodno provedenje ove naredbe
posebnu okružnicu. Ova odredba glasi:


1. Svaki šumo-vlastnik hoteći drva iz svoje šume izvažali, mora dobiti od obćinskog
poglavarstva potvrdu, izkazujuću koliko i kakvih drvah šumo-vlastnik izvaža.
2. Svaki kupac ili darovnik, dužan je od šumo-vlastnika donieti k poglavarstvu
potvrdu, oznBČujuću koliko i kakovih drvah je kupio ili dobio.
3. Obćinsko poglavarstvo imati ie za slučaj točke 1. izdati svjedočbu, oznaSujuću
ime vlastnika ili vozioca drvah, kakvoću i kolikoću drvah, kao i mjesto, u koje se
drva voze, i to samo na temelju svjedočbe mjestnoga odbornika , koji će opet imati
naznačiti ime vlastnika, šume, iz koje su drva izvadjena, te kakvoću i kolikoću drvah.
4. Kod izdavanja potvrde za slučaj toćke 2. imade obćinsko poglavarstvo prispodobiti izkaz
vlastelinstva- sa po stranki donesenom potvrdom, te će izdati svjedočbukao i slučaj točke!
Ovu naredbu imati će to obćinsko poglavarstvo bezodvlačno tri puta uzastopce u svom
području načinom običajnim proglasiti, te odbornike lugare i vlastelinstva o tom uputiti.
Budući da je ovostranora naredbom zabranjeno prodavati drva, koja su pojedinim
ovlaštenikom u obćinskih šumah doznačena, to niti obćinsko poglavarstvo nesmije nikomu
u ovomu slučaju izdati svjedočbu u svrhu izvoza drvah u drugo mjesto.


Napokon nalaže se tomu poglavarstvu, da svaki prekršaj proti ovim naredbam bezodvlačno
kr. podžupaniji prijavi i drva koja su na sumnjiv način dobljena odmah sekvestira.
Prekršitelji ovih odredabah podpada globi od 20 do 200 tor. te kazni zatvora


od 7 do 14 đanah.
Obćinski organi, koji se ovih naredabah točno držali nebi, biti će neoprostivo od
službe odpušteni.


Hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo. Družtvo ovo kako] je poznato,
spada međju najstarija domaća družtva. Ono postoji već od g. 1841- dakle radi već
42 godine. Dosele bijahu mu predsjednici pok. kardinal-nadbiskup Gjuro Haulik (sa
đrugimi domoljubi zajedno i osnovatelj družtva), onda pokojni ban grof Jelačić, zatim
pokojni grof Miroslav Kulraer i napokon sada brat pokojnog bana preuzvišeni g. grof
Gjuro Jolačić. Kako se glasa izradjujc tajnik gospodarskog družtva g. Fran Knralt
posebno djelce o postanku i dosadanjem radu družtva, te će se u ovoj knjižici prikazivati
čitava povjest toga družtza. Knjižica je tim zanimivija, što priobćuje i vlastoručna
pisma, koja su pisali družtvu blagopokojni nadvojvoda Ivan, predsjednik štajerskog
gospodarskog družtva, onda pok. kardinal Haulik i grof Josip Jelačić, te i ine
zauimivije spise, koji se tiču družtva i njegova razvitka.


Imenovanja i umirovljenja. Obćinski šumar u Vrbovcu g. E. Siapničar, imenovan
je šumarom I. banske imovne obćine u Stankovcu. — G. kot. šumar u Stankovcu
A Giirtler imenovan šumarom otočke imovne obćine u Sincu, — G. F. Brodsky, abiturient
šumarstva, imenovan bezplatnim vježbenikom kod nađšumarskog ureda županij ;
križevačke. — Ivan Kiinig, abiturient šumar., bezplatnim šum. vježbenikom kod šum.
nadzorničtva u Zagreba. — G. V. Dojković, do sada upravitelj šumskog ureda u Glini,
izabran upraviteljem šumah vlastelinstva djakovačkoga. — G. Josip Lajer, mnogogodišnji
tajnik šumarsko-gospodarskog zavoda, stalno bi umirovljen. — Mirko Lepušić.
prije šumar u Sinju, obćinskim šumarom u Ludbregu. — Vinko Lončarić, prije šumar
u V. Križu, šumarom u Sv. Ivanu Žabno. — G. Jovan Padežanin, abiturient šumarstva,
šum. vježbenikom kod petrovaradinske imovne obćine. — G. J. Nemejc, šum. mjernik u
Delnicah imenovan šum. mj. u Bugarskoj. — G. kr. žup. nađš. g. Otokar Bouček imenovan


c. kr. šum. povj. za austr. primorje. — G. N. KriSković abiturient šumarstva imenovan šuiiiarom
u Beočinu. — G. Ivan Partaš abiturient šum. imenovan obć. šumarom u Samoboru.
— G. Drag. Trotser šumar u Dol. Miholjcu, izabran obć. šumarom u Dugomaelu.


ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 53     <-- 53 -->        PDF

51 -


Stanje družtvene blagajne


ođ 1. studenoga do konca godine 1883.


Prihod Eazhod


OJ S-H


for. ne. for. ne.


1


1 Ostatak koncem studenoga 1883. (u gotovom novcu i kamato


1223 j 81 1 — —
2 Fiimjtak od 1. studenoga do konca ttkuće godine 138 j 68


Ukupno 1361 j 99 li —


3 1 ´ 220 76


Ostatak 1141 2a i.
i to: 1!


1!


2) u prvoj lirv. štedioni na knjižicu hroj
46016 .´ 1100 „ li
Ukupno kao gore... 1141 fr. 23 nč.


Tražbine:
Na redovitih prinescih do konca ove godine na pristojbah


160 —


Milan Durst, Dr. V. K6r6škenyi,


predsjednik. tajnik.


Dopisnica uredničtva.


Slavnim uredništvom „Grospodarskog poučnika" , „Težaka" i ,Glasnika minist.
financ. \i Biogradu" molimo, da nam list izvolite šiljati pod adresom urednika „Zagreb,
strieljačka ulica br. 5, — jer se inače sgađja, da list malo kada primamo.


G. I. J. u B. na poslanom hvala, — drago nam je, da Vas možemo pozdraviti
kao novog suradnika lista.
Gg. M. S. u V. — T. B. u B. — J E. u Z. — J. K. u V. ((Slavonija) —
Š. P. u P, — G. P. u K. — na priposlanom hvala!


G. P. K. u K. — Oprostit će te, nu Vaš članak morasmo za, da ga uzmognemo
svrsi shodno uvrstiti, tim načinom promjeniti.


ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 52 —


IF* o t T7-r đ. a,


nplacJenili družtvenih prinosah od 1. studenoga do konca godine 1883.


Sliedeća gg. članovi uplatiše u dnižtvenn blagajnu: Preuzv. grof Ladislav Pejačević
30 fr. — Preuzvišeni barun Feodor Nikojć ]0 fr. — Dragutin Kafta
4 fr. — Mio Radošević 2 fr. — Gjuro Barić 2 fr. — Josip Hrobać 8 fr. —
Stjepan Tomić 4 fr. — Gustav Hotovj 4 fr. — Ante Zelinka 8 fr. — Adolfo
Taussig 5 fr. — Eustak Reichl 4 fr. — Aleksandar Schonbucher 18 fr. —
Mato Ćorak 2 fr. — Dragutin Furster 13 fr. — Joso Barić 2 fr. — napokon
obćinsko upraviteljstvo Tiesno u Dalmaciji 5 fr. — Ukupno 121 fr.


Predsjeđničtvo.


:E=ređ.plate.


Pravi članovi plaćajući o for., podupirajući 10 for., lugari kao članovi
plaćajući 2 for. dobivaju list be/platno. — Za predbrojnike stoji list 5 for. na
godinu. — Za oglase plaća se zajedno sa erarskom pristojbom: za cielu stranu
6 for., za pol strane 4 for., za četvrt strane 3 for.. napokon za osminu strane
2 for.; opetovano uvršteni oglasi dobivaju 25"/o popustbine.


]Va svršetku godine umoljavamo svu gg. članove koji
možda nisu redovito dobivali svežčiće našega lista,
neka to izvole sa točnom oznakom svoje adrese prijaviti
kod predsjedničtva (Zagreb, Prilaz 30, prizemno)
da ih uzmognemo odštetiti.


P. n. gg. članove družtva i suradnike »Šumarskog lista-*
umoljavamo sve uredničtva se tičuće listove i pošiljke šalju izravno
na osobu urednika lista u Zagreb, Streljačka ulica br. 5, I kat.
Ovomu svežćiću priloženo je kazalo šumarskoga lista za
godinu 1883.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šuniarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.