DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 50 —


Visoka kr. zemaljska vlada izdala je ođpisom od 23. srpnja t. g. br. 286´2. na
sve kr. pođžupanije strogu naredbu, kako bi se preprečile .šumske štete i kradje. Uslied
te naredbe izdao je presvetli župan varaždinski i c. kr. dvorski savjetnik Utješenović
na sva obćinska poglavarstva i vlastnike šumali za slobodno provedenje ove naredbe
posebnu okružnicu. Ova odredba glasi:


1. Svaki šumo-vlastnik hoteći drva iz svoje šume izvažali, mora dobiti od obćinskog
poglavarstva potvrdu, izkazujuću koliko i kakvih drvah šumo-vlastnik izvaža.
2. Svaki kupac ili darovnik, dužan je od šumo-vlastnika donieti k poglavarstvu
potvrdu, oznBČujuću koliko i kakovih drvah je kupio ili dobio.
3. Obćinsko poglavarstvo imati ie za slučaj točke 1. izdati svjedočbu, oznaSujuću
ime vlastnika ili vozioca drvah, kakvoću i kolikoću drvah, kao i mjesto, u koje se
drva voze, i to samo na temelju svjedočbe mjestnoga odbornika , koji će opet imati
naznačiti ime vlastnika, šume, iz koje su drva izvadjena, te kakvoću i kolikoću drvah.
4. Kod izdavanja potvrde za slučaj toćke 2. imade obćinsko poglavarstvo prispodobiti izkaz
vlastelinstva- sa po stranki donesenom potvrdom, te će izdati svjedočbukao i slučaj točke!
Ovu naredbu imati će to obćinsko poglavarstvo bezodvlačno tri puta uzastopce u svom
području načinom običajnim proglasiti, te odbornike lugare i vlastelinstva o tom uputiti.
Budući da je ovostranora naredbom zabranjeno prodavati drva, koja su pojedinim
ovlaštenikom u obćinskih šumah doznačena, to niti obćinsko poglavarstvo nesmije nikomu
u ovomu slučaju izdati svjedočbu u svrhu izvoza drvah u drugo mjesto.


Napokon nalaže se tomu poglavarstvu, da svaki prekršaj proti ovim naredbam bezodvlačno
kr. podžupaniji prijavi i drva koja su na sumnjiv način dobljena odmah sekvestira.
Prekršitelji ovih odredabah podpada globi od 20 do 200 tor. te kazni zatvora


od 7 do 14 đanah.
Obćinski organi, koji se ovih naredabah točno držali nebi, biti će neoprostivo od
službe odpušteni.


Hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo. Družtvo ovo kako] je poznato,
spada međju najstarija domaća družtva. Ono postoji već od g. 1841- dakle radi već
42 godine. Dosele bijahu mu predsjednici pok. kardinal-nadbiskup Gjuro Haulik (sa
đrugimi domoljubi zajedno i osnovatelj družtva), onda pokojni ban grof Jelačić, zatim
pokojni grof Miroslav Kulraer i napokon sada brat pokojnog bana preuzvišeni g. grof
Gjuro Jolačić. Kako se glasa izradjujc tajnik gospodarskog družtva g. Fran Knralt
posebno djelce o postanku i dosadanjem radu družtva, te će se u ovoj knjižici prikazivati
čitava povjest toga družtza. Knjižica je tim zanimivija, što priobćuje i vlastoručna
pisma, koja su pisali družtvu blagopokojni nadvojvoda Ivan, predsjednik štajerskog
gospodarskog družtva, onda pok. kardinal Haulik i grof Josip Jelačić, te i ine
zauimivije spise, koji se tiču družtva i njegova razvitka.


Imenovanja i umirovljenja. Obćinski šumar u Vrbovcu g. E. Siapničar, imenovan
je šumarom I. banske imovne obćine u Stankovcu. — G. kot. šumar u Stankovcu
A Giirtler imenovan šumarom otočke imovne obćine u Sincu, — G. F. Brodsky, abiturient
šumarstva, imenovan bezplatnim vježbenikom kod nađšumarskog ureda županij ;
križevačke. — Ivan Kiinig, abiturient šumar., bezplatnim šum. vježbenikom kod šum.
nadzorničtva u Zagreba. — G. V. Dojković, do sada upravitelj šumskog ureda u Glini,
izabran upraviteljem šumah vlastelinstva djakovačkoga. — G. Josip Lajer, mnogogodišnji
tajnik šumarsko-gospodarskog zavoda, stalno bi umirovljen. — Mirko Lepušić.
prije šumar u Sinju, obćinskim šumarom u Ludbregu. — Vinko Lončarić, prije šumar
u V. Križu, šumarom u Sv. Ivanu Žabno. — G. Jovan Padežanin, abiturient šumarstva,
šum. vježbenikom kod petrovaradinske imovne obćine. — G. J. Nemejc, šum. mjernik u
Delnicah imenovan šum. mj. u Bugarskoj. — G. kr. žup. nađš. g. Otokar Bouček imenovan


c. kr. šum. povj. za austr. primorje. — G. N. KriSković abiturient šumarstva imenovan šuiiiarom
u Beočinu. — G. Ivan Partaš abiturient šum. imenovan obć. šumarom u Samoboru.
— G. Drag. Trotser šumar u Dol. Miholjcu, izabran obć. šumarom u Dugomaelu.