DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 46 —


s u ć a li za sječu sposobnih hrastovah, koje je dostao za kupovninn od 18.000 for.
zagrebački trgovac g. Guido Prister, i to prieko procjenbene vrieđnosti. Uzprkos tomu
i negleđeć na to, da su žitelji urbarske obćine sami tražili prodaju lu-astovah, oni se
oprieše komisionalnoj predaji kupljene šume, tvrded, da su prevareni. Uslied predstavke
kr. podžupanije križke dozvolila je zeinalj vlada radi poveđenja komisionalne predaje
prodanih hrastovah vojnu asistenciju.


Kr. ugarska šumarska akademija u Sehemnitzu. Ova je akademija, kao
što je poznato utemeljena jur g. 1807, ter se s toga medju najstarije šumarske zavode
ubrajati mora. Do g. 1867, bijaše naukovni jezik njemački, od onda pako izključivo
magjarski. Šumarski pitomci slušaju pomoćne i temeljne discipline zajedno sa pitomei
rudarstva. Zavod je najnovije doba znatno povećan i preustrojen po zahtjevih vremena
i znanosti. Za šumare postoji posebni revier od 356 ralih površja. Redovitim slušateljem
mogu biti jedino mladići, koji se mogu izkazati svjedočbom vrhu dobrim uspjehom
položenog izpita zrielosti. Vanredni slušatelji mogu praviti prijamni izpit, al nemogu
se kasnije podvrči višjem državnom izpitu za samostalnu šumarsku upravu. Na zavodu
vlada sloboda naukovanja. Predstojnik šumarskog odjela akademija jest ravnateljev zamjenik
kr. šumarski savjetnik, profesor Jiilijo Soltz.


Profesori i predavanja jesu sliededa: Profesor Dr. 0. Scbwarz predaje: mathematiku
i fiziku — Prof. Dr. St. Schenk: Chemiju. — Savjetnik prof. Posckl: Opisno
mjerstvo, risanje. — Prof. E. Hermann: Tehničku mehaniku, analitičku mehaniku, mehaniku
topline, nauku čvrstoće. — Savjetnik prof. B. Winkler pl. Koszegh: Mineralogiju
i geognoziju. — Savjetnik prof. Fekete: Zoologiju, botaniku, zemljoznanstvo i
klimatologoju, sadjenje šumah, čuvanje šumab i šumarsko zakonoslovje.


Prof. S. Szćcsi: Upotrebljivanje šumah, šumarsku tehnologiju, šumarsko graditeljstvo,
encyklopediju gospodarstva i rudstvo. — Prof. J. Lehotzky: Civilno graditeljstvo,
vodo-i putogradnju, gradnju željeznica i mostovah. — Prof. 0. Chrismar :
Geodasiju i graphosthatiku, — Savjetnik prof. J. Soltz: Dendrometriju, računanje vrieđnosti
šumah, uredjenje šumah, šumarsku statistiku, poviest i literaturu šumarstva. —
Kačunovodja A. Kostensky: Računoslovje i stilistiku. — Akađemieki tajnik J. Pauer :
Narodno gospodarstvo, financijalno gospodarstvo, mjenbeno pravo.


Ravnatelj savjetnik St. Farbakj: Strojoslovje, nauku o konstrukciji strojevah i
šumarske strojeve. — Prof. W. Scholtz: Garišta.


Naukovanje traje 3 godine, nu osim tog trogodišnjeg obćeg šumarskog strukovnog
tečaja, postoji još i posebni šumarsko-mjernički tečaj, koji i opet godinu dana traje,
a svrha mu jest nabosebno naobraženje slušalacah u gradjevnoj i strojevnoj struci. —Školarina
se neplaća. Upisnina iznaša 5 for. Za domaću mladež postoji 20 stipendijah
po 300 for. Akademija spada pod ministarstvo poljoprivrede u Budapešti.


K organizaciji šumarskih oblastih u Bosni i Hercegovini. Poznato je,
da je zemaljska vlada u Sarajevu, kojoj je na na Selu J. barun Appel i njegov zamjenik
Peodor barun Nikolić, neposredno podčinjena zajedničkom državom ministarstvu
financijah u Beču, kod ovoga pako nadleži šumarsko poslovanje sliedećim osobam: c.
kr. odsječnom predsojniku Merey de Kaposniere, c. kr. odsječnomu savjetniku vitezu
Saxu, c. kr. nadšumarniku Hinku Mladeku. Šumai-ski poslovi spadaju na odsjek prvi,
na čelu kojega ravnatelj c. kr. savjetnik Hugo Kutschera stoji, a osim toga rade u
šumarskom odsjeku: Vladin savjetnik Antun vitez Vuković, bosanski savjetnik šumarstva
Rudolf Pfob, bosanski šumarski inženir Dragutin barun Schilling, bosanski šumarski
pristav Dragutin Hofman i bosanski šumarski upravitelj Beck. — Okružnim oblastim
u zemlji dodieljeni su kao strukovni izviestiteljl: Za Sarajevo: šumarnik Gustav Zechel.
Banjaluka: šumarnik Ferdinand Pzetschka. Gornja Tuzla: nađšumar Nap. Binder pl.
Bindersfeld. — Travnik : nađšumar Hinko Neuman. — Bihač : šumar Rudolf Muha. —


— Mostar : šumar Dragutin Schwalbe.