DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 45 —


Osnova novoga lovnoga zakona. Visoka vlada pođnieti će saboru na pretres
osnova lovnoga zakona, kako no ju u svoje doba izradilo hrvatsko đrnžtvo za obranu
lova, ter koju osnovu i mi u tom listu na strani 201, u svezku V. za g. 1883. objelodanisrao.
Žalimo da naše družtvo refienu osnovu takodjer nije imalo zgode u pretres
uzeti — ter što se u obće o rečenom predmetu i u tom listu nije povela rieč; poimence
pako se nadasmo takovom od one gospođe, koja bijahu u svoje doba izabran
za izvjestitelje u rečenom predmetu od strane družtva.


Stari dub. Nedavno srušen je, piše „Pozor" u br. 248, u blizini San Pranciska
dub, u čijoj šupljini moglo se je istodobno smjestiti 300 osoba. Suded po godovih
taj je dub star bio oko 4330 godina.


Uporaba jasenove kore za zeleno bojadisanje. Čitamo u „Kolenđaru srpskopoljoprivi-
ednog družtva" za g. 1884. na str. 161. sliedei^i način postupka kod uporabe
jasenove kore za bojadisanje : Koru mladoga jasena treba dobro — bar 3—4 sata pro


kuvati — od čega boja vođe postane svetljikavo-modra. Po tom se povadi sva kora iz
vođe i u nju se uspe sitno iztucani i prosejani plavi kamen i dobro promieša. U ovu
smesu mete se vuna i nešta malo još na vatri prokuva. Vunena će predja dobiti liepu
rezeđa-boju.


Srpsko poljoprivredno družtvo. Polag šematizma broji srpsko poljoprivredne
družtvo u kraljevini Srbiji 4 utemeljitelj na člana, 11 počastnih članovah i 79 redovitih
članovah. Družtvo izdaje posebni mjesečnik. „Težak" koji takodjer i šumarske ođnošaje
zastupa. Urednik „Težaka" jest P. Todorović, perovodja u ministarstvu financija.


Novi franceski red za odlikovanja u poljoprivredi.


„Chronique forestiere" javlja, da je predsjednik republike na predlog ministra


poljoprivrieđe ustrojio nedavno novi red sa krstom, u svrhu nagrađjivanja i odlikovanja


onih, koji se u poljoprivredi osobito zaslužnimi izkažu.


Broj vitezovah „du merite agricole" biti če sveukupno samo 1000 — od kojih


se mjesta medjutim godimice najviše 200 pođieliti mogu. Krst predstavlja zviezdu sa


pet dvostrukih traka i krunom od uljioinog lišća. U sredini jest na jednoj strani slika


republike sa danom utemeljenja reda, na drugoj strani pako deviza „Merite agricole".


Srebreno zeleno emaillirana zviezda imade promjer od 40 mm. ter ^se nosi na lievoj


grudi, i to bez rosete na zelenoj vrpci od moirć sa amaroritnimi okrajci — moći je


pako nositi takodjer i vrpcu bez zviezde.


Tako napredni francezki narod, odlikuje zasluge na polju narodnogospodarstveuom


— a kod nas ?!
O katastru naših šuma. Polag najnovijih radnja katastralnih iznaša ukupna
šumska površina naše domovine 2,665.338 ralih, ođ kojih odpađa na Hrvatsku u užjem
smislu 914.396 ralih, na Slavoniju 694.270 ralih, na bivšu vojenu krajinu pako
1,154.672 ralih. Ugarska zajedno sa Hrvatskom imade ukupnu šumsku površinu od


15.868.136 ralih. Ukupna produktivna površina tih zemlja obsiže 53,392.133 ralih,
sa ukupnim čistim godišnjim prihodom od 151,503.87 7 for. a. vr.
Hrvatska knjižara za šumarska djela g. G. Neuberga u Križeveih. G.
Gustav Neuberg, knjižar u Križeveih, javlja nam, da je odlučio u svojoj knjižari, prije
svega držati u zalihi sve šumarstva i gospodarstva se tičuee knjige i diela
toli u hrvatskom koli njemačkom jeziku. Isti voljan je takodjer i uz plaćanje na obroke


g. šumarom dostavljati knjige i djela. Znajući mi dotičnu knjižaru kao vele solidnu i
vriednu preporuke, preporučujemo ju svim drugovom čim toplije, i to tim više, što je
g. Neuberg jedini knjižar u Hrvatskoj, koji sva hrvatska šumarska i gospodarska djela
u zalihi imade takodjer i u krasnovezu. Odnosne cionike dostavlja knjižara na zahtiev
bezplatno svakomu.
Odpor seljački radi predaje prodane šume. Čitamo u Nar. Nov. br. 278. :
Urbavska obćina Dubrava, podžupanije križke, prodala je na javnoj dražbi više ti