DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 46     <-- 46 -->        PDF

44 —


Dne 30. studena prodano je kod kr. podžupanije u Jaski 4151 hrastovih stabalah,
iz šume imovne obeine Desiničke, pi-ocienjenih na ´23.830 fr. 50 uovč. za cienu
od 25,405 for. Dostalac bje g. A. Weiss. U ovom je sluenju prodajna ciena samo
za 6"/^ nadmašila proojenbeni iznos.


Dne 4. prosinca prodano je u Slatini 700 hrastovih stabalah za 23000 for.
dostao ih je g. Dragutin Kremzir u Bar5u, zatim bje opet prodano 1300 hrastovah


g.
Hilleru u Vukovaru za 33000 for.
Gospoštija Na-šićka prodala je 8300 hrastovih stabalah za 120000 for. tvrdki
Tiirk i Turkovie iz Karlovca.
Kr. srbska vlada potvrdila je ugovor sa tvrđkom Paula Guiranda iz Cetta u pogledu
10-gođišnje esploitacije srbskih šumah.
Prigodom na dne 19. prosinca, kod šumskog ureda, šumsko imrnovane obćine II.
banske regimete u Petrinji obdržavane dražbe, polučen bi sliedeći uspjeh: Cestica br. 1.
Krndija, proeienjena na 13991 for. 60 novć. dostata bi po g. Trontlu iz Karlovca
za 29100 for. osim toga stiglo je za istu česticu još 13 drugih ponudah, od kojih
bje najnižja ona Antuna Morovida sa 19591 for. Čestica bi-. 2. Ribostak, proeienjena
na 1580 for. 31 nvč. dostata je po Paji Maekoviću iz Jasenovca za 2 790 for. za
istu česticu stiglo je osim toga još četiri druge ponude, od kojih jest najmanja ona


M. Reissa sa 2150 for. Čestica br. 3. Višnički bok, proeienjena na 1327 for. 45 nč.
dostata Je po Benediku i Tomaju za 2880 for., osim toga stiglo je za istu česticu
još 9 drugih ponudah, od kojih jest bila najmanja ona Pavlice i Pupavca sa 1600 for.
Cestica br. 4. Evin budjak proeienjena na 1186 for. 4 n. dostata bi po L. B aziću
za 2200 for. za istu česticu stigle su osim toga još tri druge ponude, od kojih bje
najmanja ona Pavlice i Pupavca sa 1670 for. Čestica br. 5. Piškornjač, proeienjena na
2599 fr. 83 n. dostata je po L. Blaziću za 3800 for. za istu česticu stigle su osim
toga još tri druge ponude od kojih najnižja ona M. Reissa sa 2690 for.
Ukupna drvna gromada proeienjena na 20685 fr. 25 novč., prodana bi po tom
za 40850 for.!
Šumska površina u Europi. Polag iztraživanjah Dra. Schvapacha u Allg. f. u.


g. Z.
g. 1883. str. 428. iznaša šumska površina u razmerju sa ukupnim površjem u:
Ukupna
površ. Šumska površ. Šum. površ. "/^
u četvornih kilom etrih


1. Bosni i Hercegovini
52102 23446 45
2. Europejska Rusija
5419320 1607601 35-2
3. Austrija
sa Lipersteinom ... . 300102 91948 30-6
4. Ungarija
322305 91307 28-3
5. Italija
296878 80751 27-2
6. Njemačka
540670 138644 25-6
7. Serbija
48455 9691 20-6
8. Švajcerska
41390 7705 18-4
9. Švedska
442818 78364 17-7
10. Španjolska
508067 84847 16-7
11. Francezka
528572 83325 15-8
12. Turska, Bugarska i Crnogora . . 282723 40147 14-2
13. Belgija
29455 3756 12-8
14. Rumunjska
129947 14999 11-5
15. Norvežka
318195 34240 10-8
16. Grčka
65860 6775 10-3
17. Portugalska
92829 9376 10-1
18. Nizozemska i Luxenburg 35560 2951 8´3
19. Danska
38283 1761 4-6
20.
Velika Britanija i Irska 314952 10098 3-2
Čitava Europa "980854 3 272173^2 27^7