DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


0 točnosti proračunavanja drvne gromade šuma, kod upotrebljivanja
načina procjene sa uzor-stabli pojedinih razreda
drvne punoće*.


1. Uvod.
Izmedju mnogih načina proračunavanja drvne gromade sastojiua, bez dvojbe
je najlaglji i najbrži onaj način proračunavanja drvne gromade, pomoćju uzorstabala
pojedinih razreda drvne punoće i visine. 0 točnosti ovoga razpravljat
ćemo pako u sliedećem.


Poznata je činjenica, da je odnošaj dendromeirije k geodeziji vrlo nepovoljan,
u koliko bo dendrometrija kod svojih izmjera umjesto da iz posebnog
u obćenitost zasiže, upravo obratno raditi mora. Geodetičar si na pr. može
svaki, ma koji lik, razdieliv ga u trokute, izračunati; uz to moraju temeljni
likovi u geodeziji stanovitim zahtjevom udovoljavati, tako da se na temelju
njihovom dozvoljava i ista uporaba računa vjerojatnosti. Šumski mjernik pako
nasuprot, primoran je već na temelju iztraživanja nekolicine stabala, zaključiti
na odnošaje čitave sastojine stabala; a ipak uz to može samo približno valjane
izraze upotrebljivati za pronadjenje onih veličina, koje potrebuje za svoja proračunavanja.
Uporaba računa vjerojatnosti pako takoiljer nije pri osobitoj naravi
organičkih tjelesa, u tolikoj mjeri moguća, kao što kod riešavanja geodetičkih
problema.


Kod prosudjivanja točnosti izmjera dendrometrijskih, nadalje, možemo se
jedino služiti statistikom t. j . prispodobom zadobivenih već tim putem rezultata.


U sliedećem saobćujemo posljedice takovog jednog iztraživanja trijuh
smrekovih i trijuh borovih sastojina. Smrekove sastojine nalazeće se u Langebružkom
šumskom državnom revieru kod Draždjana, 220—2.30 m. nad. morem,
na podpuno ravnom položaju i diluvialnom pjesku; borove sastojine pako u
Okrialerskom državno-šumskom revieru, takodjer na podpuno ravnom položaju
i diluvialnom pjesku, 180—190 m. nad morem. Svaka od ovih šest pokusnih
ploha imadjaše ploštinu od 0.20 Hkt.


Ove sastojine bijahu uz to, kako se samo po sebi razumjeva, proredjene
tako, da su samo takova stabla sadržavale, koja se samoj glavnoj sastojini pribrajati
mogu. Izmjera uzor-stabala, od kojih bijaše za svaki razred najmanje
po tri izabrano, izvela se tako, da se je deblo razdielilo u trupce od 1 m. duljine,
dočim se kubični sadržaj granjevine pronašao xylometrički, a i izmjera
ostalih stabala obavljala se istim načinom. Osim toga bje starost svijuh stabala
ustanovljena, u koliko nije gnjiloća u podanku priečila izbrajanje godova, brojenjem
istih.


* Vidi Tharanđer Forstliohes Jabrbucli III. BaiuL 1. Ileft: Professor M. Kunze, Untersuehiiiigen
iiber die Cienauigkeit welche bel Holzmasseiiaufiiahmen durch Klassenprobestamuie
/u erreiclien ist.


ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 29     <-- 29 -->        PDF

27 —


2. Starost sastojina.
Prorežemo li deblo okomito na glavnu os, opazit ćemo na prorezu kolobare,
koji nam predstavljaju kako je poznato svakgodišnji prirast u debljinu.
Hoćemo li dakle saznati starost kojeg debla, to trebamo ove kolobare jednostavno
sbrojiti; jer koliko god koje stablo imade takovih kolobara, (koje inaće
godovi nazivljemo) toliko godina je dotično drvo vegetiralo, dakle i prirašćivalo.
Nu kod slabijih i podstojnih stabala neće biti ovo ustanovljenje starosti izbrojenjem
godova točno, pošto znademo, da takova stabla često zaostaju u prirastu;
i tako se može dogoditi, da se za koju sastojinu ne samo absolutno već i
i relativno veća starost ustanovi, nego li joj u istinu pripada. Ovoj se je mani
nastojalo predusresti uvedenjem t. z. poprečne starosti drvne gromade, koja se
opet, kako je poznato, dobiva po obličku


A = —^^


""" Z, + Z, -f ... z„


u kojem nam obličku M drvnu gromadu sastojine znači, a Z, -|- Z,2 4- Z„
poprečni prirast pojedinih razreda drvne punoće. Sliedeća skrižaljka I. pokazuje
nam starost pokusnih ploha, uzetu kao srednju starost svijuh stabala, a zadobljenu
iz uzor-stabala pojedinih razreda drvne punoće i uzor-stabala sastojine
ujedno nam pako pokazuje i starost drvne gromade proračunane iz srednje
starosti uzor-stabala, pripadajućih pojedinim razredom drvne gromade.


Skrižaljka I.


A. Smreka.
1 2 3
Starost razreda Starost razreda Starost razreda


Razre d a 6 a 6 a 6
! iz svijuli
stabala
iz uz. štab.
p. r. d. p.
iz svijuh
stabala
iz uz. štab.
p. r. d. p.
iz svijuh
stabala
iz uz. štab.
p. r, d. p.
godinah godinah godinah
1 2
53,3
53,4
54,0
61,8
95,3
95,e
99,4
100,5
98,6
98,7
99,8
98,2
3 53,8 54,0 100,1 98,8 98,0 98,3
4 54,0 54,0 96,2 91,0 98,7 97,3
5 54,0 54,3 95,9 97,8 100,7 97,3
53,8 63,6 96,7 97,5 99,0 98,2
d. starost uzor-stabla sa53,4
103,8 1(10 5
e. starost sastojine proraeimane
na temelju uzorstabala
p. r d. p. 53,8 — 96,7 — 978
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 30     <-- 30 -->        PDF

28 -~


B. Bor.
4 5 6
Starost razreda Starost razreda Starost razreda


Razre d a 6 a 6 a &
VI. svijuh
stabala
iz uz. štab.
p. r. d. p.
iz svijnh
stabala
iz uz. štab,
p. r. d. p.
iz svijnh
stabala
iz uz. štab.
p. r. d. p. ´
godinali godinah godinah
1 73,3 74,8 87,8 87,0 95,2 96,0
2 74,4 73,8 87,4 86,8 95,9 94,0
3 74,0 74,3 86,9 85,0 96,4 101,8
4 74,1 78,3 87,0 87,3 94,9 93,0
5 75,8 74,7 89,6 89,0 95,5 93,7
74,2 75,2 87,6 87,6 95,6 95,7
đ. starost odgovarajuća uzor72,8
87,2 93,2
e. starost drvne gromade
polagone uzor-stabala p.
r. p. d, 75,4 87,3 95,1


Kezultati, dobiveni iz iztraživanja uzor-stabala pojedinih razreda drvne
punoće gleđom na srednju im starost i starost drvne gromade, odgovaraju dakle
posvema onoj srednjoj starosti, koja se dobiva brojenjem godova pojedinih
stabala u sastojini.


Hoćemo li dakle starost koje sastojine ustanoviti pomoćju uzor-stabala
pojedinih razreda drvne punoće, to će nam obično dovoljno biti, ako ustanovimo
pet razreda drvne punoće, nu za svaki od ovih razreda valja bar po tri uzor
stabla uzeti.


3. Drvna gromada sastojine.
U uvodu već spomenusmo, da se drvna gromada sastojine jednoga razreda
drvne punoće, može proračunati takodjer na temelju drvne gromade jednoga
ili više uzor-stabala. Promjeri tih uzor-stabala se pako nadju, da se sbroj temeljnica
svijuh stabala jednoga razreda drvne punoće, brojem na toj površini
se nalazećih stabala razdieli; a za tako dobiveni iznos kružne plohe onda odgovarajući
promjer proračuna i t. d. Nu pošto se valjanost ovoga postupka neda
točno dokazati, to ćemo za obrazloženje shedeće spomenuti:


Označimo li sa m,, m,^ nij, drvne gromade u sastojini se nalazećih
stabala, odgovarajuće promjere pako sa d,, c\....dj,\s, visinu stabalah sa A,,
\ hj,\ to je najprije drvna gromada sastojine


If = », -I- »2 m^ -f -f nj, nip
Stavimo li nadalje da je umnožak visine sa promjerom izražen jednostavnom
jednačbom p X´
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 —


te da su promjeri svijuh stabala neposredno nad zemljom uzeti, to je izraz za
drvnu gromadu jednog stabla ^


nadalje M = n. »w, gdje nam w = w, n^ + .. . . -iip i t. d. to zadobivamo sliedeći
izraz za promjer uzoi´-stabla drvne gromade


2 (r + 1)


, 1/ 1 ( 2 (r 1) 2 (r 1) )


I nr´ ´^´ ^^^ + »»2^2 " + +n^,đA ... 1.)


dočim za visinu /* istoga stabla, dobivamo izraz


r 1


h = l\n,n/ + ´ + ....+n,,k/+´\...^.)


Mjerimo li promjer u visini a nad zemljom, to nam izraz za /* iliti za
jednačbu 2) ostaje nepromjenjen, nu u tom slučaju zadobijemo za


2 fr + 1)


d.
gdje nam d neovisi jedino od r već i od (/* i a) te se toga radi isti ni točno


predstaviti nemože.


Sliedeća slcrižaljka II. pokazuje nam, u kakovom odnošaju stoje promjeri


proračunani po 3) jednačbi i prema onim proračunanim običnim načinom, i to


toli za uzor-stabla pojedinih razreda drvne punoće, koli i za uzor-stabla čitave


sastojine.


Kod toga budi opaženo, da se veličina r proračunala na temelju pravih


obličnih brojeva X pojedinih stabala, na temelju poznatog oblička:


1 -^ C^^^


Svedemo li jednačbe 1.) i 3.) od đ na r; a jednačbu 2.) od fe na r, to
opazujemo, da velika promjena 1 i r prouzročuje samo veoma malenu od đ i
h; te bi s toga, da u svakom slučaju zadobimo valjane rezultate, trebali samo
iz skrižaljke obličnih brojeva uzeti srednje vriednosti, upotriebiv, ove jednačbe
za proračunavanje vehčine d.
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


Skrižaljka II.


A. Smreka
1
2


Prom j er uzor- stabl a Promjer uzor-stabla Promjer uzor-stabla
pojedinog razreda pojedinog razreda pojedinog razreda
drvne punoće drvne punoće drvne punoće


Razred
a 6 a b a 6
po jednačbi obio. popo
jednačbi obić. popo
jedaaSbi obič. po-1


(3) stupkom (3) stupkom (3) stupkom
centimetarah eentimetarali eentimetarali


1 15,8 15,7 16,7 16,6 15,8 35,5
2 19,4 19,4 19,9 19,9 18,6 18,6
3 22,0 22,0 23.0 23,0 20,9 20,9
4 24,8 24,8 26,0 26,9 24,0 23,9
5 29,6 29,5 31.1 30,8 29,7 29,4


c.
promjer srednjeg uzor23,6
22,8 24,7 23,7 23,3 22.2
B. Bor.
4 5
6


Promjer uzor-stabla Promjer uzor-stabla Promjer uzor-stabla
pojedinog razreda pojedinog razreda pojedinog razreda :
drvne punoće drvne punoće drvne punoće i


Razred
a 6 a 6 a 6


po jednačbi obić. popo
jednačbi obie. po-po jednačbi obio po


(3) stupkom (3) stupkom (3) stupkom
centimetarah centimetarah centimetarah


1 17,6 17,6 18,0 17,9 18,0 17,9
2 21,5 21,4 21,4 21,3 21,3 1 21,3
3 24,0 23,9 24,0 23,9 24,4 24,4
4 26,8 26,7 27,5 27,4 27,9 27,9
5 31,7 31,6 32,4 32,1 32,4 32,3


c. promjer srednjeg uzor25,3
24,7 25,6 25,0 25,8 25,2
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-Sl


ove nam skrižaljke nadalje pokazuju, da su rezultati postignuti običnim
postupkom proračunavanja uzor-stabala, pomoćju pet razreda drvne punoće,
premda premaleni, ipak prilično točni; dočim su opet rezultati zadobljeni na
temelju uzor stabala sastojine, takodjer običnim postupkom, prilično netočni.


Iz toga se može nadalje već unapred zaključiti, da su rezultati, proračunavanja
drvne gromade sastojina, pomoćju uzor stabala pojedinih razreda drvne
punoće kao i oni zadobljeni čistom sječom, obzirom na iznos prilično jednaki;
dočim se oni zadobljeni pomoćju uzor-stabala sastojina, znatno udaljuju od
istinitosti.


Skrižaljka III. prikazuje nam u postotcih pogrieške počinjene kod ovog
načina preračunavanja drvne gromade. Isto tako možemo na temelju ovoga
uztvrditi, da proračunavanje drvne gromade sastojina pomoćju uzor-stabala pojedinih
razreda drvne punoće u svrhe procjenbene, skroz povoljne rezultate
daje; te da se ova methoda može dobro vipotrebiti takodjer i za ista znanstvena
iztraživanja.


Nasuprot nevalja pako proračunavanje drvne gromade u svrhe ustanovljenja
upliva, raznih gospodarskih činjenica na sastojinu, kao n. pr. stelarenja,
raznih stupnjeva proredjivanja i t. d. ako je ovaj samo neznatan.


Jer označuje li nam M, prijašnju, a M* sadanju drvnu gromadu, to je
prirastni postotak u godina k-i
n —1


"-= (^1 - ´)


Počine li se kod preračunavanja drvne gromade M, i M;. pogrieške p M,-i
M ff/, to se za prirastni postotak zadobije iznos
1; — i k — i


) H-:-] 100


h — i r+1 [p---^ 1«« ]
Ako li se je na pr. u kojoj sastojini od 60—80 godine stelarilo, te je
kod izmjere te sastojine u 60 godini počinjena pogrieška od + 4"/o a u 80
godini od 4<´/o; to bi bilo onda
1 0^ ^


P 80 — 60 = "sO - BO + 2Q Q Og (1*80 — 60 + 100^


To bi po tom pogriešnom proračunavanju drvne gromade bio prirastni
postotak pronadjen za 0,4 prevelik.
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 34     <-- 34 -->        PDF

32 -


Skrižaljka III.


A. Smreka.
1.
0 b 1 i lj 0 V i n a Deblo Stablo


b b b


a a a


Razre


po post. b-a po post. po post.


n čistoj po čistoj ti^ioo po čistoj ^10 0


u štab. 100 u štab. u štab.


a


i´^ći sjeći sjeći


a


p. r. d. p. a p.r. d. p. p.r. d. p.
Iviib. metara Ifub. metara kub. metara


1 5,3804 5,3721 ! -0,1.54 5.5751 5,5612 —0,204 6,6698 6,7704 +1,508;


2 8,8,515 9.1073 +2,890 9.0014 9,2632 +2.909 11,0011 11,3668 +3,325


1 3 12,1039 11,9786 —1,035 12,2464 12,1236 — 1.002 14,9044 14,5791 —2,183
4 15.9670 1 .8316 1 +2,283 16,0967 16,4579 +2.214 19,5108 19,8546 +1,762 1
5 22,7966 22,5369 -1,140 22,9260 22,6738 —1,100 27,8985 27,7698 —0,461


e. po sred. 65,0994 65,3265 +0,349 65,8466 66,0797 +0.356 79,9846 80,3407 +0,445
uzor-stabl.
sastojine 67,1845 -13,203 67,9135 +3,140 81,5577 +5,717
2


1 5,7544 5,8076 +0,924 5,9039 5.9521 +0,817 6,6812 6,8570 +2,940
2 9,1116 8 9058 —2.248 9.2318 9,0322 —2,162 10,8117 10,3180 —4,566
12,6S86 12,4882 —1,.579 13,7956 12,6066 -1,477 11,9386 14,9196 +0,074


i ^


4 16,2162 16,2000 -0,100 16,3214 16,3105 -0,067 19.2406 19,0764 - 0,8,53


5 23,1118 22,5369 +9,771 23,2195 25,4620 +9,658 27,5129 30,3884 +10,452


c. po sred. 66,8826 68,7718 + 2,825 67,4722 69,3634 +2,803 79,1650 81,5894 + 3 063
uzor. stabl.
sastojine 69,1067 +3,325 69,6197 +3,183 82,0801 +3,682


3.
1 4,1116 5,0660 +6,404 4,9091 ! 5,2094 +6,117 5,9827 6,1540 +2,863
2 7,2824 7,6085 +4,478 7,4142 7,7307 +4,270 8,9821 9,6331 +7,248
3 10,3125 9,7737 —5,225 10,4293 9.9102 — 4.977 12,5823 11.8073 —6.159
4 14,1892 13,6681 -3,672 14,3065 13,7794 -3,684 17,5468 15,8401 —4.027
5 22,2000 23,7832 +7,131 22,3011 23,8745 +7,054 27,1382 29,6015 +9.077


e. po sred. 58,7463 59,8995 +1,965 59,3602 60,5042 +1,927 72,2321 73,0360 +2,497
uzor- štab.
sastojine 61,7368 +5,092 62,2629 +5,092 16,8281 +6,368
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 —


B. Bor.
4.
Obllkovina Deblo Stablo


b b b


a a


Razred po post. po post. b—a po post. po čistoj uz štab.
b —a 100 po čistoj uz. štab. 100 po čistoj uz. štab. ;ioo


sjeći sjeći sjeći


p.l .d.p. p.r. d.p. p. r. đ. p.
liub. metara kub. metara kub. metara


6,9776 6,8646 —1,621 7,1861 7,0661 -1,684 7,8131 7,6450 —2,152
11,4590 10,8277 —5,509 11,5942 10,9441 -6,607 12,6694 12,0332 —5,021
14,5737 15,0683 -1-3,393 14,6943 16,1896 -f3,369 16,0478 16,6014 -1-3,450
18,5372 17,6232 —4,876 18,6557 17,7439 -4,887 20,6693 19,7659 —4,324
26,2806 25,2067 —4,086 26,4016 25.3347 —4,040 29,5662 28,5941 —5,288


0. po sred. 77,8280 76,5904 —2.876 78,5310 77,2773 -2,871 86.7568 86,6396 —2,439
uzor atabl.
sastojine 72,2676 —7,145 72,0144 -7,163 79,2998 —8,694
5.
1 6,5643 7,0426 -1-7,449 6,7122 7,1676 -f-6,626 7,2976 7,8071 -f-6,983
2 10,1418 11,0054 -f8,516 10,2995 11.1260 -^8,014 11,8640 12,6062 -1-10,060
3 12,98.36 12,7260 —1,984 13,0760 1-2,8404 —1,794 14,5236 14,6762 -hl,052
4 17,2576 17,1538 -0.601 17,3614 17,2561 —0,565 19,6341 19,0770 —2,340
5 24,7061 24,9072 -1-0,814 24,7854 24,9847 -f0,804 28,3027 28,1910 —0,394


0. po sred. 71,6433 72,8350 -1-1,663 72,2336 73,3728 -1-1,677 81,0219 82,2576 -^1,625
uzor štab.
sastojine — 68,4052 -4,520 — 69,1878 —4,217 — 77,2846 —4,613


6.
1 7,2017 6,8985 —4,210 7,4411 7,1391 —4,059 8,0934 7,5457 —6,769


2 11,2971 12,0965 +7,076 11,4626 12,2270 +6,668 12,6771 13,6828 +7,144


3 16,2710 15.6037 +2,179 15,4399 16,7313 +1.888 17,2096 17,8861 +3,926


4 20,2033 21,3077 +6,467 20,3294 21,3632 +6,085 23,1706 26,5807 +10,402


5 27,8739 29,7292 +6,656 27,9980 27,9980 +6,616 31,4297 34,0282 + 8,268


0. po sred. 81,8470 86,6356 4-4,629 82,6710 86,2830 +4,369 92,6802 98,6225 +6,626
uzor štab.
sastojine — 80,7758 —1,309 — 81,5017 —1,414 — 92,2969 +0,373
3 .


ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34
S križaljka IV.


A. Smreka.
1 1 2 1 3


Srednja visina proraeunana iz duljine


Razre d
a
svijuli
štab. po
jednaebi
(2)
6
uzor štab.
p, r. d. p.
a
svijah
štab. po
jednačbi
(2)
6
uzor štab.
p. r. d. p.
a
svijuh
štab. po
jednačbi
(2)
6
uzor štab.
p. r. d. p.
metara metara metara
1 18,10 18,18 19,89 19,80 17,33 17,92
2 19.()9 19,62 21,62 22,01 19,04 18,73
3 20,81 20,4(! 22,95 23,15 20,67 20,38
4 21,60 21,90 24,06 24,76 22,06 21,33
5 22,55 22.42 24,99 25,00 23,19 23,87
20,64 20,52 22.78 22.94 20,57 20,45
Srednja duljina srednjeg
uzor-stabla sastojine--20,96
23,47 21,08
B. BOI
Razre d 4 5 6


1 20,06 20,96 18,93 19,34 19 54 19,22
2 21,28 20,86 20,17 20,55 20,51 20,63
3 21,85 22,10 20,47 20,61 20,67 20,35
4 22,32 22,36 21,46 21,60 21,62 21,81
5 23,07 23,27 21,07 21,95 22,07 22.15
21,75 21,91 20,63 20,79 20,90 20,83
Srednja duljina srednjeg
uzor-stabla sastojine 21,96 20,55 20,90


Da se sastojine koje su služile za iztraživanja, još bolje karakteriziraju,
poredani su svi brojevi tabelarno u sliedećih skrižaljka V, i VI. i to takodjer
i oni brojevi, koji nisu sadržani u prijašnjih skrižaljka.
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


Skrižaljka V.


A. Smreka.
o 1. 2 3
S ^
2 § Srednja viSrednja
viSrednja
vi-j
sina sina sina \
(li P
Ia
2 TO
Broj stabala
metara
Broj stabala
metera
Broj stabala
metara
CL, rt
12 _ —
13 3 16,27 — — 3 16,63
14 4 16,76 2 18,37 4 16,27
16 3 17,89 4 18,78 6 16,99
16 11 18,40 6 18,99 7 17,83
17 10 18,86 6 20,38 9 18,24
18 6 19,18 10 21,06 12 18,48
19 12 19,51 4 21,05 13 19,37
20 8 10,77 15 21,78 11 20,53
21 12 20,60 6 21,78 14 20,58
22 17 20.78 9 22,56 7 21,18
23 9 21,07 6 23.20 6 21,07
24 13 21,64 12 23,26 13 22,08
25 8 21,56 7 23,53 6 23,41
26 8 21,71 8 24,21 8 20,94
1 27 7 21,72 11 24,51 5 23,08
28 8 22,64 4 24,10 4 22,45
1 29 6 22.32 4 24,18 1 22,60
1 30 2 22,90 4 25,28 3 24,02
31 2 22,60 Oti 25,35 2 25,16
32 7 23,09 4 25,42 1 —
33 — — — — -—
34 — — 2 25,85 2 24,53
35 1 23,65 2 25,84 1 24,34 !
36 — — 1 24,89 — —
37 — — — — 2 26,44
38 — — — —
39 — . — —. — —
40 — — — — —
41
42
— 1 — — —
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 B.
Bor.
5.
li
s a
Broj stabala
Srednjasina
viBroj
stabala
Srednjasina
viBroj
stabala
Srednjasina
vi0^
metara metara metara
12 17,80
13 1 18,87 1 16,05
14 2 17,80 1 17,17 2 17,22
15 1 17,27 1 19,13
16 3 19,64 1 19,80
17 8 20,17 5 18,25 5 19,15
18 10 20,08 13 19,03 11 19,27
19 6 20,65 6 19,78 10 20,42
20 11 20,93 7 19,33 11 19,96
21 6 21,33 12 20,24 13 20,37
22 12 21,38 19 20,34 13 20,95
23 18 21,57 8 20,81 8 20,47
24 11 22,01 4 20,60 12 21,06
25 12 22,07 II 20,10 16 20,40
26 14 22,11 8 2121 6 21,38
27 4 22,68 9 21,03 10 21,26
28 7 22,49 10 21,96 8 21.84
29 8 22,69 8 21,47 6 21,93
30 9 22,53 5 21,56 14 21,82
31 5 22.90 7 22,03 3 22.12
32 5 23,01 4 22,22 5 22,15
33 2 23,33 3 23,37 9 22,11
34 3 23,73 21,44 4 22,23
35 1 25,16 3 22,10
36 1 23,97 22,77
37
38
22,60 22,76
39 22,00
40
41
42 23,30
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 37


Skrižaljka VI.


A. Smreka. ´
1. 2. 3.
r-. <^


0^ - * 1


r--O


t-,


jr>´3 ´3 rr; i3 .^ o3
SA´B. > >o o


r r r


|l´


PQi5 (S^* t/3 ta L L1^


tji


OJ Vi ^


1. 31 0,603 0,5065 1,089 26 0.563 0,5195 1,029 28 0,531 0,5206 1,026
2. 31 0,917 .5066 1,092 26 0,808 5174 1,039 28 0,760 5084 1,080
3. 31 1,179 5053 1,094 26 1,078 5101 1,071 28 0,968 5241 1,010
4. 32 1,546 4954 1,140 26 1,374 5037 1,100 28 1,261 5160 1,045
5. 32 2,184 4856 1,191 26 1.932 4933 1,160 28 1,906 6048 1,095


157 6,429 0,4996 1,120 130 5,766 0,6088 1,077 140 5.416 0,5148 1,060


Ei. B 0 r.


4. 6. 5,
1. 32 0,773 0,3935 1,785 30 0,764 0,4114 1,645 35 0,883 0,4063 1,667
2. 32 1,156 4204 1,581 30 1,074 4277 1,529 36 1,247 4252 1,546
3. 32 1,431 4161 1,610 30 1,349 4246 1,550 35 1,630 4328 1,495
4. 32 1,785 4335 1,490 29 1,714 4427 1,431 34 2,080 4377 1,463
5. 32 2,505 4226 ],.564 29 2,346 4456 1,413 34 2,794 4404 1,446
KiO 7,651 0,4172 1,602 148 7,236 0,4302 1.512 173 8,634 0,4284 1,524


4. Poprečna visina sastojina.
Buduć da poprečnu visinu sastojine već dovoljno razložismo razvijajuć jednačbu
2); to nam još samo preostaje iztražiti, da li se poprečni brojevi dobiveni iz
uzor-stabala pojedinih razreda drvne punoće, slažu sa pravom srednjom visinom,
te da li se u praktične svrhe na pr. za boniiaciju, prvi sa drugimi zamjenit mogu
Spomenute stavke skrižaljke IV. pokazuju, da je to u istinu moguće.