DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


i tako je nemoguće upravo branjevinu od tih nemilih devastatorah občuvati,
s toga imalo bi se §-u 199. dodati: „kao i s\e po noći u branjevini zatečeno blago".


U §-u 128. iza vieei nepoznati, imalo bi se dodati: „kao i oni, koji
se protive".


U §-u 131. drugoj alineji na koncu dodaj: „pod odgovornošću dotičnog
predstojnika i referenta".


U §-u 142. ima se na koncu točke 6. dodati; a tada odgovara za odštetu
dotični predstojnik oblasti kao i referent". Dodatak ovaj tim je potrebitiji što
nam izkustvo pruža nebrojenih dokazat, da je nditavošću i nemarom njekojih
političkih oblastih, odnosno njezinih referentah, razprava za prekršaje proti sigurnosti
šumskog vlastničtva — akoprem pravodobno podnesena — istom nakon


2. 3. godine obavljena; a da je otim postupkom otvoren novi jaz haranju šumah,
živa je i nepobitna istina, koja netreba komentara.
U Vir ju, 16. studena 1883.


Zaokruživanje iznosa iovisno uredjenje mjerila promjerka.


Saobćuje L. S. po profesoru M. Kunze-u*.


Poznata je činjenica, da taxatori ustanovljujuć proinjerkami (iebljinu stojećih
stabala, u interesu pospješivanja radnje, običavaju iznose dobi\ene odčitanjem
jedinica na mjeri promjcika, na stanovite cjeline zaokruživati. Način
i količina, kojim se to zaokruživanje izvadja, od velike je važnosti po sam iznos
procjenbonog računa. Poznato je bo, da kod ustanovljivanja jedrine debala razlika
1 centimetra u debljini, odgovara razlici od mal ne 1 metra u visini.
Kod mjerenja promjera promjerkami, nedobiva se obično debljina promjera
medjn zareze udaljenosti pojedinih jedinicah na mjerilu, te desetinke centimetara
pako niti su označene na mjerilu običnih promjerka, niti ih nepromenjeno
uzimljemo u račun t. j . mi te iznose ko što je poznato zaokružujemo.


Pitanje, kojim načinom da to zaokruženje tih iznosa obavimo, bilo je
često puta predmetom razpravah, koli u praksi toli u znanosti. Tako je opet
i u novije doba profesor Lorey u Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung na strani


141. od god. 1882. objelodanio članak pod naslovom: „Ueber Baummassentafeln.
Mit Beziehung auf die Untersuchungen der Koniglich Wurtenbergischen
forstlichen Versuchsstation", u kojemu medju ostalim veli: da se kod zaokruživanja
promjera na 1 ctm. 0 5 ctm. nesmije uzeti kao podpuni centimetar.
Nu u tu svrhu navedeni po njemu dokaz, veoma je manjkav, ter uzrokom, da
ni Lorey sam nije išao tu svoju primjetbu nadalje razvijati i usavrši vati, kao
što nije uzeo u obzir ni posledice koje su nastale tim kod razdielenja mjerila
na promjerka.
* Vidi: Tliaraiider Fuis´liches Jaliibueli 33. Biiud, 2. Hefi, sti-. 101.


ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


Označimo li sa đ, povoljni koj promjer, to nam onda rfi -f-l označuje
promjer, koji je za 1 ctm. veći od prvašiijega, a đ,. pako pi´omjer one kružne
plohe, koja je jednaka polovici sbroja promjeru (đi -j-[di + 11) pripadajuće
kružne plohe; tako će biti


nu pošto je đr--i-đi + i ^ đ/ + * + 1 + i = (dl + D´ + i =


(´^´ + ^)^-0 + 4wtiF)


4 (rfi + ir
tada je iđ, = (d,+ |).yi +-^---i~^ . . . . . 1.)


a pošto je -^-—,—rr5< 1 to se može V 1 -I


po binomskom poučku razviti tako, da se samo dva članka, što je većinom i


dovoljno, zadrže i po tome dobije: 1 + STT^^TV^


tako daje d, = (đi + i) = . ^ 1 + —^ ^TvO


ili pako ^-= K + i)+ ^7;rn~iT 2.)


Označimo li nadalje postupnost promjera u mjesto sa 1 obćenito sa ^, to dobivamo
na slični način kao što i prije:


ali pošto je đ^-+ (Zj S + J S"" = (đ, + * X)2 + |- S


to je

ili dovoljno točno ako uzmemo umjesto toga, izraz


4 = (<^, + |S).(l+-^;|^)
koji se može pisati takodjer:


4 = K+-l

Jednačbe 3. i 4. kazuju nam ujedno, da nije dovoljno zaokruženje razdielah,
na taj način izvadjati, da se promjeru jednostavno jošte i polovica zaokruženja
dodaje; već da je usuprot to zaokruživanje veoma promjenljivo ter ovisno prije
sve<^a 0 veličini promjera. Da se predusretne bludnjam, koje bi radnici počinili
kod tog zaokruživanja promjera,, stavio je Eduard Heyer* predlog, da se
mjerila na promjerka tako urede, da ovo zaokruživanje samo po sebi sliedilo bude.


* Allgfimeine Foist- uiid JagJ-Zeitung 1860. 8. 310.


ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


Kod promjerka koje imadu služiti za proračunavanje drvne gromade sastojina,
medjutim nesmije se ovo razdielenje po prije spomenutom načinu prirediti
, naime da se prva razdielna crta na mjerilu postavi za J udaljeno od
izhodišta mjerila (dočim bi sve ostale razdielne crte za razmak jedna od
druge udaljene bile); već da se usuprot imade ovo mjesto za svaku razdielnu
crtu po jednačbi 3.) ili 4.) naposebce proračunavati. Tako da bi se nalazilo
na pr. mjesto razdielue crte za promjer od 20 ctm. kod postupnosti od 1, 2,
4 i 5 ctm. u sljedećih udaljenostih od izhodišta mjerila:


Udaljenost razdiela od izhodišta


Postupnost


razdielbe mjerila


1 centimetar
20 + 0,5 + 0,006 = 20,506
20-^1,0 + 0,024 = 21,024 !


1 ^


4 20 + 2,0 + 0,091 = 22,091
5 20 + 2,5 + 0,139= 22,6´S9


Postotak odpadka kod izradbe deblovine.


Priobćuje J. J. u J.


G. šumar D. Ilić saobćio je u svezku VI., strana 288. do 292. ovoga glasila
članak sa nadpisom gornjim, samo što je mjesto deblovine rabio rieč drva.
Budući nam se učini taj člauak, (uperen na vrlo važno pitanje tehničkog


djela naše struke, naime
kalavost debala), na prvi pogled odveć lako napisan,


to smo se proučeć istog bezdvojbeno osvjedočili, da je g. pisac jednostavno


napao nazore, koji sada
o kalavostnom koeticientu u službeno-mjerodavnih kru


govih dominiraju.


Prije nego predjemo, na
pojedine pogrieške g. pisca iztaknuti nam je prije


svega onu najveću na koju naidjosmo.


Pojam postotak nije g. pisac shvatio kao što to veće sama rieč iziskuje,


te se s toga nije kritizirajuć kretao u naravnome okviru same stvari.


Ako tko hoće da znade
odpadke njekoga tjela kod kalanja njegova itd. to


mora najprije poznati isto, a ovo je u našem pitanju sadržaj debla iliti deblovina.


Uzmemo li dakle deblovinu koja n. p. izuaša 100" ´, to nemožemo ni pri


nikakvoj izradbi izgubiti
100 "oo kako to g. Ilić tvrdi, te u predmetu ide ća do


odpadka sa 200 "/o.


Ako bo kalanjem i t. d.
sve izgubijemo, dakle ako našu deblovinu sasje


čemo u iverje, onda smo tekar lOO^/u izgubili ili bolje rekuć, nismo ništa izradili.


Da možemo dakle govoriti o naših "/o dalje, moramo one g. Ilica pretvoriti
u formu, kako će to svakome strukovnjaku na prvi pogled biti razumljivo,
te ćemo pogriešne pretvoriti u prave istinite.