DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —


od 80 a drugo od 100 ciiit., to polag citata netrebaino ono od 80 cmt. buletati,
— takovo bo tumačenje nije izkljuceiio — pak zato treba, da je zakon
Jasan , koj´ se nemože drugačije tumačiti — no je bila nakana zakonodavca.


U §-u 31. nepravedna i nejasna je zadnja stavka glaseća: ako ovlaštenik
doznačeno nui gradivo ili gorivno drvo prodade ili u druge svrhe neg) li mu po
pravu pripada upotrebi, kaznit će se u smislu §-a 124. o. z.".


Gasom bo onim, kada se ovlašteniku drvo predade udarcem buleta na korenu
postaje dotičnik vlastnikom istog — pa u koliko je plemenita i opravdana tedencija
sastavitelja biia preprečiti preprodaju — u toliko s druge strane nemože
se pravednošću pravoužitniku zabraniti, da drvo, koje je n. p. dobio u
ime gorivne pripadnosti upotrebi za gradju ili obratno, to u ostalom odlučuje
svojstvo i sposobnost drveta kao i potreba konsumenta.


Rieči „po pravu pripada" su nejasne i nestoje u skladu sa cielom
izrekom — pa jerbo kako rekoh pravoužitnik stiče odkazom pravo vlastničtva,
a uz to mu je ipak još prodaja zabranjena — nepotrebne su, te se mogu posve
izpustiti.


U §-u 32. imao bi se jasno odsjeći minimum kompleksa, (ustanovit se
imajući polag godišnjeg prirasta drveta, odnosno dobrote tla) — koj je potreban
za podmirbu jednog selišta — izpod kojeg se nebi smela dozvoliti delitba odnosno
promjena vrsti gojitbe.


Da se k drvnim potrebam pojedinih selištah priračunati moradu i ine
obćinske potrebe kao: podmirba školah, župnih stanovah, i t. d. požari i ine
pučanstvo zadesiti moguće nesreće — razumjeva se samo po sebi.


U §-u 33. imalo bi se dodati na koncu; „i uzgajati, te pod upravu i gospodarenje
namještenog šumarskog osoblja staviti" — dodatak se ovaj opravdava,
tim, što nekoja sela, a naročito u bivšoj vojnoj krajini posjeduju mnogo pašnjakah
šumom obiaslih — iz kojih, kad bi se racionalno gospodarstvo uvelo — bi se
polovica godišnjih i)oti-ebah ogrevnog drveta podmiriti mogla.


Stavka u §-u 37. — „plašt šumski slobodno je zato vreme samo rediti
biranjem i obaranjem pojedinih stabalah" jest nejasna, rieči biranje i obaranje
[)reširokog su i neodrazitog znamenovanja, pa bi im se moralo dodati vrieme
odnosno ustanovit razdobje, u kojem bi se to biranje izvesti imalo, kao i količina
izvadit se imajućih stabalah u pojedinom razdobju.


§. 39. jest takodjer nejasan, odgovornim bo se čini onaj, koj je svoje
šumsko dobro predao u upravu drugomu n. p. vlastnik imovne obćine jest
narod, koj je predao upravu činovnikom gospodarstvenog ureda u ruke, s toga
za sve šumske redarstvene prekršaje i možebit odtud proizteći imajuće štete
po vlastnika radi propusta poduzetja zakonitih korakah od strane uprave —
odgovarati bi imali namješteni činovnici i ini službenici; pa bi se povodom
tim upitni paragraf imao preudesiti prama raznim odnošajem naše šumarske
uprave.


U §-u 41. namiće gospodin sastavitelj tutorstvo političkoj oblasti nad uži


vanjem i upravom šumskom s jedne, a s druge strane usredotočuje svu moć u