DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Nekoliko primjetabah k nacrtu osnove novog šumskog zakona.


Piše Martin Starčević, šumar u Virju.


U svezkii 5. šumarskog lista od godine 1882. nailazim oiitisnut nacit
novog šumarskog zakona, ustanovljen 13. kolovoza 1882. na VI. glavnoj skupštini
hrvatskog šumarskog družtva.


Isti otaj nacrt obrazložen je u svezku 2. šumarskog lista od god. 1883.
po samom sasUvitelju gosp. nadšuniaru I). Laksaru. U koliko se na prvi pogled
može uviditi, da je sastavitelj mnogo truda i muke uložio u sastav pomenutog
nacrta — obazirajuć se na sve povoljno i nepovoljno uplivajuće faktore, u toliko
s druge strane, nije sastavitelju ipak pošlo za rukom, pružiti dostatnu i jasnu
garanciju, da bi se novim ovakovim zakonom iole šumsko dobro od toli [loblepnih
napadačah branilo, kao i materijalni položaj šumarskih činovnika
i ini službenikah poboljšati mogao, — jednom rečju u upitnom nacrtu nisu
odrezane nuždne mjere strogosti — koje bi preduzeti trebalo, za suzbiti sve
moguće nasrtaje i ugušit pohlepnost proždrljivosti šumskog dobra, a osim toga
nije se sastavitelj po mome nazoru ni obazreo na najhitnije faktore kao: unutarnje
uredovanje, vođjenje vanjskog gospodarstva, zatim na odnošaj medjusobni
ćinovnikah i službenikah, njihova beriva, mirovinu, odgovornost i t. d. pak po
tom možemo uztvrditi, da je taj nacrt jednostran te bi se morao prednavedenim
nadopuniti.


U nadi da će slavni upravljajući odbor ote manjkavosti bud´ sam, bud´ to
nadopunenje kojemu od članovah na izradbu povjeriti, prelazim odmah na pripomenak
hitnijih nedostatakah jur sastavljenog i prihvaćenog nacrta.


U §-u 22. imalo bi se još dodati iza rieči učinil o „nakon 5 godina",
a to zato što je u nekojih predelih Hrvatske običaj izkrčena zemljišta iznajmljivati
za sjetvu poljskih plodinah kroz 4 do b godinah, — pa tim šumskoj
upravi odnosno vlastniku iste pružiti veliko vrelo dohodka — a naročito uplaćenom
zakupninom pokriti skupocjene troškove pošumljenja, uprav e i poreza .


U §-u 28. imalo bi se dodati na koncu: „a to biva ustanovom poduzetog
vještačkog izviđa, potvrdjena po nadzorničtvu" — navod ovaj opravdava se time,
što bi za pašu toli pohlepno pučanstvo moglo sklonuti mladjeg šumara na ra/.pust
branjevine prije, no bi se obgrizu maršeta stablovje otelo — te tako možda i
najlepša branjevina poharala, opustošila i uništila; kako no to imadoh prilike
u više mjestah podra\iuskih šumah vidjeti. U ostalom razsudba, da li se koja
branjevina paši otvoriti može — skopčana jef velikom odgovornošću a iziskuje
od strane šumara velikog znanja i i/.kustva, koja se nemože predmnievati, da
mladji šumari posjeduju.


§. 30. jest nejasan, pošto nisu naznačene dimen7;ije koje mora stablo
imati, za da se buletati mora, pak zato miesto rieči „jačih" imalo bi biti:
„preko 15 cmt. na koren u debelih", time bi se izbeglo svako moguće
krivo tumačenje ovoga paragrafa — a i sama rieč jač i jest komperativ od
jak , kojem nije izključen superlativ najjači , n. p. ako su dva stabla jedno
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —


od 80 a drugo od 100 ciiit., to polag citata netrebaino ono od 80 cmt. buletati,
— takovo bo tumačenje nije izkljuceiio — pak zato treba, da je zakon
Jasan , koj´ se nemože drugačije tumačiti — no je bila nakana zakonodavca.


U §-u 31. nepravedna i nejasna je zadnja stavka glaseća: ako ovlaštenik
doznačeno nui gradivo ili gorivno drvo prodade ili u druge svrhe neg) li mu po
pravu pripada upotrebi, kaznit će se u smislu §-a 124. o. z.".


Gasom bo onim, kada se ovlašteniku drvo predade udarcem buleta na korenu
postaje dotičnik vlastnikom istog — pa u koliko je plemenita i opravdana tedencija
sastavitelja biia preprečiti preprodaju — u toliko s druge strane nemože
se pravednošću pravoužitniku zabraniti, da drvo, koje je n. p. dobio u
ime gorivne pripadnosti upotrebi za gradju ili obratno, to u ostalom odlučuje
svojstvo i sposobnost drveta kao i potreba konsumenta.


Rieči „po pravu pripada" su nejasne i nestoje u skladu sa cielom
izrekom — pa jerbo kako rekoh pravoužitnik stiče odkazom pravo vlastničtva,
a uz to mu je ipak još prodaja zabranjena — nepotrebne su, te se mogu posve
izpustiti.


U §-u 32. imao bi se jasno odsjeći minimum kompleksa, (ustanovit se
imajući polag godišnjeg prirasta drveta, odnosno dobrote tla) — koj je potreban
za podmirbu jednog selišta — izpod kojeg se nebi smela dozvoliti delitba odnosno
promjena vrsti gojitbe.


Da se k drvnim potrebam pojedinih selištah priračunati moradu i ine
obćinske potrebe kao: podmirba školah, župnih stanovah, i t. d. požari i ine
pučanstvo zadesiti moguće nesreće — razumjeva se samo po sebi.


U §-u 33. imalo bi se dodati na koncu; „i uzgajati, te pod upravu i gospodarenje
namještenog šumarskog osoblja staviti" — dodatak se ovaj opravdava,
tim, što nekoja sela, a naročito u bivšoj vojnoj krajini posjeduju mnogo pašnjakah
šumom obiaslih — iz kojih, kad bi se racionalno gospodarstvo uvelo — bi se
polovica godišnjih i)oti-ebah ogrevnog drveta podmiriti mogla.


Stavka u §-u 37. — „plašt šumski slobodno je zato vreme samo rediti
biranjem i obaranjem pojedinih stabalah" jest nejasna, rieči biranje i obaranje
[)reširokog su i neodrazitog znamenovanja, pa bi im se moralo dodati vrieme
odnosno ustanovit razdobje, u kojem bi se to biranje izvesti imalo, kao i količina
izvadit se imajućih stabalah u pojedinom razdobju.


§. 39. jest takodjer nejasan, odgovornim bo se čini onaj, koj je svoje
šumsko dobro predao u upravu drugomu n. p. vlastnik imovne obćine jest
narod, koj je predao upravu činovnikom gospodarstvenog ureda u ruke, s toga
za sve šumske redarstvene prekršaje i možebit odtud proizteći imajuće štete
po vlastnika radi propusta poduzetja zakonitih korakah od strane uprave —
odgovarati bi imali namješteni činovnici i ini službenici; pa bi se povodom
tim upitni paragraf imao preudesiti prama raznim odnošajem naše šumarske
uprave.


U §-u 41. namiće gospodin sastavitelj tutorstvo političkoj oblasti nad uži


vanjem i upravom šumskom s jedne, a s druge strane usredotočuje svu moć u
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 11 —


rukuhnadzorničtva, s toga imala bi se poslie rieči šumarskom nadzorničtvu
izpustit ili političkoj oblasti.


U zadnjih alineah §. 42. govori se, da će zemaljska vlada izdati po tanje
ustanove o polaganju višeg državnog izpita iz šumarstva, ja neslivaćaui ćemu
gornja rieč potanje , dočim u projektiranom nacrtu niti na okostnicu nenailazim
, zašto, da se šumarsko družtvo ovdje ne pozove na jur po njemu ustanovljeni
i visokoj vladi podneseni nacrt?


§. 43. takodjer je nepodpun i uejasau, moralo bi se bo točno ustanoviti,
koliku bi površinu mogao jedan lugar nadzirati u brdinah ili ravninah, obzirom
dakako na raztrešenost sreza, napućenost, oskudicu ili obilje na drvetu, drvne
potreboće, vrednost drveta i t. d.


K §-u 45. pridovezat mi je skroz i;riv nazor gospodina sastavitelja, što
on državno dobro hoće da izpod uprave i oka šumskog nadzorničtva izvuče,
veleć, da bi nadzornićtvo imalo glede nedoslatakah u upravi državnog dobra
vladi prijaviti, a ova istom da shodna odredi.


Uzev u obzir, da su državne šume ka(/ i svaki privatni posjednik jednostavni
špekulant, koj nastoji što više hasne iz šume izvući, a naročito da državnom
šumom Hrvatske upravlja znjednički magjarski ministerij, a osim toga
promotriv bahatost naše braće — zaključiti je, da bi državne šume imale spasti
pod pazku i vlast nadzorničtva isto tako, kao i svaki privatni šumski posjednik —
osim toga imalo bi se tomu paragrafu pridodati, da činovničtvo državnih šumah
imenuje ban, a naročito da bez po hrvatskoj vladi potvrdjene gospodarstvene
osnove, nesmiju magjarski pioniri nijedno drvo unovčiti.


U §-u 46. imalo bi se dodati iza točke b. još: „koji je podpuno tjelesno
i duševno zdrav" pošto je to jedan od najvažnijih uvjetah za valjanu obavu
toli težke i naporne lugarske službe, koja iziskuje kako naš narod veli: ,,bistro
oko, tanko uho, fletne pete".


0 lugarskom izpitu vriedi isto što spomenuh u §-u. 42. za´.više šumarske izpite.


K §-u. 48. Kod svih uredah pa i same državne šumarske uprave običaj
je, da svaki niži svojemu predpostavljenomu u ruke prisegu polaže. Neznam
zašto da si šumarsko zemaljsko osoblje kao što su imovne i pojedine političke
obćine, nametne opet za tutora političku oblast? Zar više vredi ako se u
ruke političke no šumarske uprave predstojnika zakletva položi?


U ostalom u nacrtu navedena ustanova valjati bi mogla za skroz privatne


posjednike.


U §-u. 52. imalo bi se točno označiti, kada nastaje slučaj pravedn e


obrane , pošto je ta rieč preširokog znameuovanja, te daje često natezačem


paragrafah priliku zaslužbe, a lugarsko osoblje dovadja u sto neprilikah.


K §-u 74. imalo bi se dodati: „ako politička oblast neutjera dosudjene


globe i odštete zavremeno, odgovara za oto dotični predstojnik, odnosno referent" —


jer po današnjem uredovanju čestokrat samovoljom i neodgovornošću, poharani


su mnogi šumski predelji, pak bi se za oto imalo upravo zakonom odgovornost


svakog činovnika ustanoviti.
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 U
svih toekali §-a 91. imao bi se krivac zatvorom kazniti, pošto bi dosudom
preogromnih globah za šumske prekršaje narod — koji ni svoje državne
i obćinske daće nije kadar bez svrhe podmiriti - podpao prosjačkomu štapu,
a tada eto ti gotove miserije, kojoj nebi bilo posije tako lahko doskočiti.


Isto tako nedielim mnenje u §-u 95. navedeno, da se po štetočinji u šumi
preostali dio u račun uzme i od odštete odbije. Mnogi bo na pr. podsjeće
sjemenjaka radi meda, smole i t. d. to drvo nemoguće je čestokrat radi čuvanja
podinladka i inih okolnostih odmah unovčiti, posije bude po nepoznatom ukradeno
i tako vlastnik šume lišen svake koristi. U drugom slučaju prisvojio bi si tkogod
sumo onaj dio, koji je za tehničku porabu, dočim bi možda ^/a stabla ležeć
ostavio, koje radi težkog izvoza, pomanjkanja potrebe, slabe ponude, nije moći
unovčiti, dočim bicielo stablo lahko unovčivo bilo; i tako bi vlastnik
opet prikraćen bio u doiiodku.


§-u 97. imale bi se još dodati iza rieči troškov i „izviđa i procjene",
pošto čestokrat prijavi gendermarija, financija ili tko drugi štetu, koju valja po
šumaru na licu mjesta procjeniti — a pravedno se nemože tražiti, da on to
putovanje, koje je višeput zna´nimi troškovi skopčano, iz svojih i onako kukavnih
dohodakah odnosno paušala podmiri.


§-u 97. imalo bi se još na koncu pridodati: „ako nasljednici nepriznaju
i ako to nije uz lugara sa još dva vjerodostojno svjedoka dokazano". Pr´dovezak
ovaj nužđan je zato, što se zakonom nesmije ustanoviti naprečac prikrata
vlastnika šume u njegovom dohodku kao i predmevati te izreći predsudu, da
se nebi u domovini Hrvatskoj našao pošten nasliednik, k<>j bi čine svojeg pokojnika
priznao, — ta na to ga jur sama rieč „baštinik" ponukavati mora.


U §-u 99. imalo bi se izrično navesti, da su žandari, financi, panduri
kao i svi organi javne sigurnosti dužni odkriti i prijaviti šumski kvar, a naročito,
da su dužni službenom pozivu šumskog osoblja bez oklevanja odazvati se.


Današnje bo straže javne sigurnosti i nepaze na haranje šumah, znadem
iz izkustva, gdje su još pomagali štetočinji na kola natrpavati — nemisli bo
se, da ubogi vlastnik šume jedva i onako svoj visoki porez podmiruje, pa da je
dužnost i probit države kao svako, tako i šumsko dobro od pohlepnih rukuh
čuvati.


U §-u 118. imali bi se odgovornimi učiniti za zaplenjenu i u čuvanje
predanu m.irhu; selski poglavari, kao i svaki onaj, komu se ista po lugarskom
osoblju u čuvanje predade. Današnjim bo izkustvoni znamo , da zaplenjenu i
težkom mukom uhićenu marhu, jednostavno svaki pandur, starešina, viečnik i


t. d. izpusti, bez svake jamčevine vlastniku šume za počinitu štetu.
Prodaja Z!iplenjene i neizkupljene marhe kod političke oblasti, bila bi radi
transferacije skopčana znatnijimi troškovi, s toga držim , da bi bila umjestnija
prodaja kod obeinskog poglavarstva — pa i prama tomu imao bi se taj paragraf
preudesiti.


Poznato je svuda, da branjevine uništuju, ponajviše konjari po noči — i
to tako, da dotičnik na konju jaše, dok se isti pasu, opaziv lugara — odjuri —
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


i tako je nemoguće upravo branjevinu od tih nemilih devastatorah občuvati,
s toga imalo bi se §-u 199. dodati: „kao i s\e po noći u branjevini zatečeno blago".


U §-u 128. iza vieei nepoznati, imalo bi se dodati: „kao i oni, koji
se protive".


U §-u 131. drugoj alineji na koncu dodaj: „pod odgovornošću dotičnog
predstojnika i referenta".


U §-u 142. ima se na koncu točke 6. dodati; a tada odgovara za odštetu
dotični predstojnik oblasti kao i referent". Dodatak ovaj tim je potrebitiji što
nam izkustvo pruža nebrojenih dokazat, da je nditavošću i nemarom njekojih
političkih oblastih, odnosno njezinih referentah, razprava za prekršaje proti sigurnosti
šumskog vlastničtva — akoprem pravodobno podnesena — istom nakon


2. 3. godine obavljena; a da je otim postupkom otvoren novi jaz haranju šumah,
živa je i nepobitna istina, koja netreba komentara.
U Vir ju, 16. studena 1883.


Zaokruživanje iznosa iovisno uredjenje mjerila promjerka.


Saobćuje L. S. po profesoru M. Kunze-u*.


Poznata je činjenica, da taxatori ustanovljujuć proinjerkami (iebljinu stojećih
stabala, u interesu pospješivanja radnje, običavaju iznose dobi\ene odčitanjem
jedinica na mjeri promjcika, na stanovite cjeline zaokruživati. Način
i količina, kojim se to zaokruživanje izvadja, od velike je važnosti po sam iznos
procjenbonog računa. Poznato je bo, da kod ustanovljivanja jedrine debala razlika
1 centimetra u debljini, odgovara razlici od mal ne 1 metra u visini.
Kod mjerenja promjera promjerkami, nedobiva se obično debljina promjera
medjn zareze udaljenosti pojedinih jedinicah na mjerilu, te desetinke centimetara
pako niti su označene na mjerilu običnih promjerka, niti ih nepromenjeno
uzimljemo u račun t. j . mi te iznose ko što je poznato zaokružujemo.


Pitanje, kojim načinom da to zaokruženje tih iznosa obavimo, bilo je
često puta predmetom razpravah, koli u praksi toli u znanosti. Tako je opet
i u novije doba profesor Lorey u Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung na strani


141. od god. 1882. objelodanio članak pod naslovom: „Ueber Baummassentafeln.
Mit Beziehung auf die Untersuchungen der Koniglich Wurtenbergischen
forstlichen Versuchsstation", u kojemu medju ostalim veli: da se kod zaokruživanja
promjera na 1 ctm. 0 5 ctm. nesmije uzeti kao podpuni centimetar.
Nu u tu svrhu navedeni po njemu dokaz, veoma je manjkav, ter uzrokom, da
ni Lorey sam nije išao tu svoju primjetbu nadalje razvijati i usavrši vati, kao
što nije uzeo u obzir ni posledice koje su nastale tim kod razdielenja mjerila
na promjerka.
* Vidi: Tliaraiider Fuis´liches Jaliibueli 33. Biiud, 2. Hefi, sti-. 101.