DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 267 —


upravu družtvenu, a preustrojstvo šumarske uprave u zemlji, valjda će ipak
takođjer jednom uzsliediti. Sve same činjenice s kojima je zadaća i obstanak
ovoga lista u najtjesnijem savezu, pa s toga eto ponovno zovemo veleštovane
sudrugove naše na složni uzajamni rad i sudioničtvovanje kod izdavanja lista,
željom, da nam novom godinom osvanu uz stare prijatelje i novi.


U Zagrebu mjeseca listopada 1883.


F. X. Kesterčanek.
Pripomoćna zaklada


hrvatsko-slavonskog- šumarskog- družtva, utemeljena po VII. glavnoj
skupštini god. 1883.


U poslieđnjem broju ovoga lista spomenusmo , izvješćujuć ob ovogodišnjoj
glavnoj skupštini, da je ista bila zaključila, osnovati zakladu, za podporu ubogih
šumarskih udovica, sa iznosom od 5000 for., te da bude ta zaklada, na predlog


g. Dojkovića, nazvana „zaklada na uspomenu prvog tajnika šumarskog družtva,
bivšeg županijskog nadšumara Vladoje Koreškonya".
Za da se takođjer i oni članovi družtva, koji nemogahu tom sastansku
prisustvovati, sa velevažnim tim zaključkom upoznadu , progovoriti ćemo danas
koju obširnije o spomenutoj zakladi, kao i onomu mužu u čast kojega bi rečena
zaklada imenovana.


Nije nam do toga, da pišemo nekrolog blage uspomene V. Koroškenja, u
koliko bo je takav već u svoje doba u „Šumarskom listu" nacrtan, nu iztaknuti
ćemo ipak jednu, a ta jest, da si je V. Koroškenj — i zbilja stekao velikih
zasluga oko novoustrojstva od g. 1857. na jednom nestalog hrvatskog šumarskog
družtva.


Za dokaz neka služi poziv, koga je isti na dne 25. siečnja 1875. bio
upravio na hrvatske šumare, te koji glasi:


Nebrojne jadikovke preko našega kukavnoga stanja šumskoga gospodarstva,
iznesene u javnost množinom članaka svih naših domaćih glasila, koja se brinu
0 podignuću narodnjega blagostanja, zatim svestrane želje naših šumara, da se
gospodarstvo i kućanstvo u šumarstvu kod nas podigne na njemu dostojno mjesto,
napokon višestrani pozivi mojih prijatelja i drugova, ohrabriše me na novo, da
stupim u akciju.


Pouzdan u domoljubnost, kojom je omilila našim bez razlike narodnosti
šumarom hrvatsko-slavonska domovina, da ju zovu svojom i njom se ponositi
žele, laćam se težke zadaće. Ali nadam se, da ću ju tim laglje izvesti, jer se
uhvam u podporu vriednih naših šumara, koji su sigurno voljni za razvitak i
napredak struke i žrtve doprinašati. Oni bo uvjereni jesu, da je radnja najvažniji
faktor u sticanju materijalnih dobara, da je ona osnov imovini i prvi uvjet
umnožavanju iste. čim se dobrim gospodarenjem imovina povećava, boljša se
materijalno stanje onoga, koji njom upravlja.
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 268 —


S toga uhvam se, da mi neće moje njekoje rieči pasti na jalovo tlo, već
da će odjeknuti u srdašcih naših ii korist domovini, rodu i narodu i na osvjetlanje
šumarske struke raditi želećih šumara.


Gotovo nikoga neima medju nami, koji nebi priznao koliku važnost i upliv
imadu šume u gospodarstvu i koje mjesto zaslužuje, da zauzme šumarstvo u
našem narodnom gospodarstvu.


Možemo li ravnodušno gledati postupanje sa šumami u obće ? Može li nam
biti svejedno što se u šumarstvu i za njegov razvitak čini i namjerava, a da
se nečuje naš glas? Mogu li pojedini zapriečiti i odkloniti, stoje po šumarstvo
štetno, nekoristno? U obće može se za napredak koje tako razgranjene struke


— kako je šumarstvo — uspješno raditi, kada svikoliki pozvani u tu svrliu u
bližji doticaj nedolaze? Izkustvo uči — ne.
Pojedini glasovi su često vapijućih u pustinji. Samo složnim i zajedničkim
radom možemo najglasnije prepriečiti neovlašćeno i nedopušćano postupanje sa
šumami, pomoći usavršivati redarstvene i urediti šumske ođnošaje, dići vriednost
šumskih površina i šumske ciene drva, uvesti dobro na zdravih temeljih
počivajuće kućanstvo, pružati piscem potriebne podatke, skupljenih na svestranih
izkustvih. Zajedničkim radom poticati ćemo jedan drugoga i pozvati svekolike
sile u to kolo, da pomoguu prosvjetiti struku, o kojoj bi se prosvjetom samo u
našem obćinstvu nazori popravili.


Znajući, da je to cilj svih nas šumara , da naše sile kamo usredotočimo,
obraćam se Vašoj blagorodjenosti, da pomognete Vašim Vama počinjenim šumarskim
i šumarsko-pomoćnim osobljem osnovati „šumarsko družtvo" sjedištem
u Zagrebu.


Nije sada na meni ovdje obrazložiti zadaće takovoga družtva, kojemu je
pravac višje gore označen, a program svaki nas u nutarnjemu svojemu nosi,
već najtoplije preporučam oživotvorenje istoga, ako želimo po njem napredovati,
kako naša braća na jugu i sjeveru napreduju.


Tvrdo uvjeren, da bez družtva u nas u našoj struci napredka neima ; da
bez takovoga nikada nećemo biti u domu svoji niti moći uzporediti se našim
nama u svojstvu ravnim izvan kruga domovine naše, jer nećemo znati samostalno
dielovati, usudjujem se poslati u prigibu / blagorodjenosti Vašoj listinu,
koju blagoizvolite podastrieti poštovarau Vašemu osoblju, da pojedini vlastoručnim
podpisom pristup svoj u šumarsko družtvo zajamčiti izvoli.


Listinu izvolite poslati pod mojom adresom u Zagreb što prije moguće bude.


Čim se bude dovoljan broj članova prijavio, sastaviti ću od gospode u
Zagrebu i blizini obitavajuće privremeni odbor, kojemu će biti dužnost i zadaća
sve pripraviti, što bude za osnovanje družtva i odnosno prvomu sastanku potriebno.


Primite izraz mojega dubokoga poštovanja sa domoljubnim pozdravom za
sve Vaše osoblje."


Iskrene te rieči, kako znamo napokon, urodiše plodom; a članovi družtva
našega, i uživaoci spomenutog rada, i zbilja se nemogoše liepše odužiti, uspo
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 269 —


meni zaslužnog tog po naše družtvo muža, van da rečenu zakladu, njegovoj
uspomeni posvetiše.


Odnosne ustanove, usvojene kao dodatak družtvenim pravilam glase:


„Strukovnjaci i prijatelji domaćega šumarst\a sabrani na VII. glavnoj skupštini
u Ogulinu, utemeljili su dne 14. kolovoza 1883. u naručju šumarskoga
družtva, posebnu zakladu u iznosu od .5000 for. u tu svrhu, da se iz njezinih
kamata godimice podpora daje, potrebnim udovam ili sirotam takovih šumarskih
činovnika, čijih je suprug, odnosno otac počam od prvoga pristupa u šumarsko
družtvo, stalno i barem pet godina bio članom, ma koje vrsti toga družtva, te kao
takav udovoljio svojim obvezanostim i u tu zakladu jedan za sve puta uplatio
5 for. (pet for. a. vr.) pristupnine.


U znak da se štuje rad pokojnoga nadšumara županije zagrebačke i prvoga
tajnika šumarskoga družtva, Vladoje Koroškenija, kao glavnoga poticatelja
kol novoustrojenja šumarskoga družtva, i da se izvanjskim priznanjem, strukovnim
njegovim nasliednikom djelujući primjer pruži i njih time na što revniji
i uztrajniji rad oko razvitka našega šumarstva obodri, biti će zakladi naslov:
„Pripomoćna zaklada, utemeljena na uspomenu nadšumara Vladoje Koroškenija".


Ova zaklada čini vlastničtvo šumarskoga družtva i svota njena ima se
samostalno rukovoditi u družt\enoj blagajni tako, da se njezini kamati uzmu
kao stalna posebna stavka prijetka pod naslovom: „Prihod pripomoćne zaklade,
utemeljene na uspomenu nadšumara Vladoje Koroškenija 1884".


Ova zaklada stvoriti će se :


1. Iz onih hiljada forintih gotovine, što no je upravljajući odbor izkazao,
da odbiv sve ovogodišnje administrativne troškove ostanu kao višak iz zaostale
jur utjerane članarine.
2. Iz gore navedene pristupnine sa 5 for. a. vr.
3. Iz dobrovoljnih prinosah, koje će članovi i prijatelji družtva u tu plemenitu
svrhu htjeti doprinjeti. U tu će svrhu upravljajući odbor svake godine
1. rujna okružnicom članove i prijatelje te ideje u svrhu maloga dara, koj i
izpod forinte biti može, pozvati.
4. Iz ´/4 od prištednje redovitih družtvenih dohodakah.
5. Iz 257" godišnjih kamatah čitave zaklade, koji se imaju svake godine
kapitalizirati.
6. Iz dogodomičnih zapisah.
7. Iz nerazdieljenih kamatah, — ako naime nije potrieba nastala kauiate
ili jedan dio kamatah razdieliti.
Glavnica zaklade ima se uložiti u državnih papirih ili može se pozajmiti
na hipotekarnu sigurnost.
Ovom zakladom upravlja upravljajući odbor hrv.-slav. šumarskog družtva
uz sliedeći naputak:


1. Razpisuje oglase u javnih glasilih zbog podnešenja obrazloženih molbenicah
za podpore.


ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 270 —


2. Odlučuje, da li se ima podpora dopitati i kojom visinom.
3. Polaže godišnji račun glavnoj skupštini.
4. Obnaroduje račun vrhu te zaklade u šumarskom listu, u prvom broju
svake godine.
5. Podpore se diele uvjek 2. prosinca, u tu svrhu sastaje se upravljajući
odbor, te zaključuje pravili propisanim brojem.
6. Podpore glase uvjek samo za istu godinu, te se imaju molitelji svake
godine s nova natjecati.
7. Dopitana podpora nedaje uživatelju nikakove prednosti kod udioničtvovanja
podporah, koje će se buduće godine porazdieliti.
8. Pojedinim moliteljem pružiti se imajuća podpora nemože manja biti u
prvih 5 godinah od 25 for. a. vr.
9. Kroz porazdielivanja podporah ima se po savjestnom prosudjenju imućtvenih
odnošajah, u pravilu pozornost svratiti, da prema svrsi zaklade cim više
njih udioničtvuje u podpori.
10. Nije izključen slučaj podavanja stalne godišnje podpore (ako to okolnosti
dopuštaju) na sirotčad, ako se kani naobraziti za šumarsku struku, za
vrieme boi´avljenja na kojem strukovnom zavodu, dok im je napredak povoljan
i ćudoredje pohvalno.
11. Podpore mogu dobiti samo neporočne osobe, koje su uzornoga ponašanja.
Potriebitu orijentaciju namakne si odbor od družtvenih članovah i nadležne
oblasti.
12. Punoljetnimi postale sirote mogu podporu dobiti samo onda, ako
upravni odbor pronadje, da su posve nesposobne za rad i zaslužbu_
13. U vanrednih slučajevih podieluje glavna skupština direktivu upravljajućemu
odboru.
Ima li jednom zaklada podpunih 5000 for. ustanoviti će glavna skupština
novi način za namaknuće dalnjih 5000 for. u istu plemenitu svrhu, ako će to
okolnosti družtva dopustiti i ako se izkaže potreba zakladu povisiti.


Ova zaklada stupa u život prvim siećnjem 1884.
Za slučaj razlaza družtva, odredjuje posliednja glavna skupština, tko da
nadalje upravlja tom zakladom".


Tim bismo bili u glavnom nacrtali postanak i svrhu te zaklade, do članova
družtva našega pako stoji, da se plemenita ta namisao čim prije i djelom
učini, i stoga se nadamo, da nijedan družtvenih članovah nebude zakasnio, čim
prije pristupninu gori označenu u to ime u družtvenu blagajnu položiti.