DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 305 —


Početak
cvatnje :E= r e đ. iTL e t Početak
zrijenja ploda
Od cvatnje
do zrijenja
ploda
dana
8. lipnja Lipa Širolista. Tilia grandifolia . . 20. rujna 104
12. lipnja Lipa šumska. Tilia europea. . . , 22. „ 109
16. svib. Kurkovina biela; Evonimus europeus 22. „ 128
16. ožuj. Jalša crna. Alnus glutinosa. . . 22. „ 190
26. trav. Hrast niedunac. Quercus pubescens 22. , 154
4. svib. Javor bieli. Acer pseudoplatanus . 22. „ U2
15. lip. Kesten pitomi. Castanae vesca 24. „ 100
5. svib. Klen. Acer campestre. ... . 24 140
24. svib. Hrast lužnjak poz. Quercus pedunc. laci. 25. „ 123
16. trav. Mukinja. Pjrus aria 25. „ 162


12. svib.
Tunja. Cj´donia vulgaris ...


.


26.136


2. svib. Bukva. Fagus sjlvatica . . . , 26. „ 146
10. svib. Javor nilieč. Acer platonoides . 26. ,. 134
18. trav. Tunja japanska. Cjdonia japonica 28. „ 158
18. lipnja Lipa mladolista. Tilia parfolia . 28. „ 101
18. svib. Cer pozdni. Quercus ceriš . . 28. „ 132
20. trav. Javor pajavac. Acer negundo . 28. „ 160
8. svib. Koprivić. Celtis australis . . 29. „ 143
14. svib. Mušmula. Mespilus germanica. 30. „ 138
16. lipnja
10. svib.
Ruj kiseli. Rlius thjphinum. .
Hrast kitnjak poz. Quercus sess. fo serot
3. listop.
4. „
109
146


lEazličite TTiesti-


Sjednica upravljajućeg odbora i družtvene viesti. Na dno 3. listopada


t. g. obđržavaiia lii prva sjodnica upravljajućeg odbora šumarskog družtva pod predsjedništvom
velemožiiog g. ravnatelja kr. državnog šumarskog ravnateljstva M. Dursta.
Sjednici prisustovahu gg. M. Vrbauić, A. Soretić, J. .Ettinger, E. Eossipal, V. Koroškenji,
F. Eossipal, E. .Fisclibach, D. Laksar i F. Kesterčanek.
Na dnevnom redu bijaše preu/.eće družtvene uprave i imovine po novo izabranom
družtvenom predsjedniku, te njeki administrativni predmeti. Upravljajući odbor
scieneći zasluge dosadaujega g. predsjednika po đružtvo, zaključi jednoglasno, umoliti


g. kr. šumskog nadzornika M. Vrbanića, pozivom na ustanovo §. 21, đružtvenih pravilah,
da prisustvuje kao delegat i u buduće ođborskim sjednicara.
Družtvene prostorije ostaju i nadalje, dok se iierieši pitanje glede đružtvenih
prostorija u „Hrvatskom domu", u Prilazu kbr. 30., n kući g. M. Vrbanića.
Sve pređsjednićtva družtva tičuće se stvari, neka se uprave izravno na velemožnog
g. predsjednika M. Dursta ili pako na đružtvenog tajnika g. V. K6roškenyia,
Kipni trg br. 2.


Sve urednićtva „Šumarskog lista" tičuće se dopise pako molimo slati na osobu
urednika, strieljačka ulica br. 5., kat I.
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 306 —


Hajka na grabežljivu zvierad. Diie 12. i 13. rujna t. g. držan je u obćini
bogtežkoj, pođžupanije požežko, lov na grabežljivu zvierad, kojom sgodom vješti lovci
oborili 9 kurjaka (3 stara i 6 mlađih) i 5 lisicah, dakle ukupno 14 glava grabežljive
zvieradi. U istoj se obćini sprema opet hajka na kurjake, koji da se još u njekojih
mjestih na čopore javljaju. Lov je rukovodilo, kako iz Nar. Nov. razabiramo, obćiusko
poglavarstvo, (a gdje je kr. žup. nađšumar? Opazka uredničtva) po odredbi kr. podžupanije.
Spominjuć tu viest žalimo veoma, da smo i otu noticu morali tek iz drugih
novina povaditi — akoprom družtvo naše i u samoj Požegi imade članova, koji se
vole izticati svojim zvanjem!


Naredbe glede kratica za metričku mjeru. Dopisom kr. ministarstva
za poljodjelstvo, obrt i trgovinu od 1. kolovoza t. g. br. 33.881. izdana bi naredba
glede kraticah za metričku mjeru, ustanovljenih po internationalnoj metričkoj konferenciji.


Ustanovivši intornationalna koferoncija kratice za metričku mjeru, imat će se
ovoj ustanovi primjereno za slučaj skraćivanja na sliodeći način pisati:


1.
Mjore dužinah. 2. Mjero povrsinah.
Za četvorni kilometar. . . km^
Za kilometar km


metar .... m^


„ metar
m


decimetar . . dm^
„ decimetar , dm " " centimetar. . cm-2
„ centimetar cm n „ milimetar . . mm^
„ milimetar mm » ticktar ha
n ar ....a


3. Kubične mjere, 4. Mj ere tož ina li.
Za kubični kilometar. . . km´´
Za tonu
t


„ metar . . . m´


„ metrički centu . . . . (|


„ decimetar. . . dm´´


„ kilogram kg


„ centimetar . . cm´"*


„ dekagram dkg


„ milimetar. . , mm´´


„ gram
g.


hektolitar hl


„ docigram dg


litar
1


, .,., ,, „ centigram cg


´^´´^´lita´" ´il „ miligram mg


„ centilitar cl


Ove kratice imadu se kako u rukopisu tako u tiskopisu latinskimi pismeni bez
prekidanja ili umetanja točakah pisati, dotično štampati u istom redku neposredno
iza količino mjere izrazujučc brojke, ili kada brojka sadržaje takodjor decimalni sloinak
iza posliednje brojke decimalnoga slomka. Posije 31. prosinca 1883. noće se na baždarenje
pripustiti mjere i utezi obilježeni na način razlikujući se od ovih kraticah,
obaždarene već ili su u poiabi stojeće mjere i utezi sadržaju ipak valjanost i za
buduće.


Ustrieljen pri kradji drvah.
Čitamo u Nar. Nov. br. 222. Dne 17. rujna


0. g. rano u jutro otišao je Josip Britveč, žitelj iz Urnedrage u kotaru vrginmostskom
u šumu „Bukova glava", da nasjeće drva. Pošto se i drugoga dana nije vratio kući,
sliitiše zadrugari, da se je Josipu morala dogoditi nesreća, stoga podju tražiti ga
u šumu i nadju pod jednim hrastom mrtva. Izaslano oružničtvo pregledaše tielo nesretnika,
tor nadje, da ga je ubojica smrtno ustrielio. Nedaleko od liošine našli su
oružnici kamiš od lule. Pokazav ga seljakom, rekoše ovi, da je to svojina nadlugara
J. .G. Izprva tajio je zločin, napokon reče: Tko ga nebi ubio, kadu noći šumu sječe.
Lugar javljen je sudu.
Dražbena prodaja državnih šumah u bivšoj Krajini. Dne 27. rujna držana
bi pii kr. državnom šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu razprava pismenih po
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 307
nuđah za 9 šumskih kompleksah u njekađašnjoj banskoj ^zatim gradiškoj , petrovarađinskoj
i brodskoj pukovniji, te je postignut posve povoljan resultat; naime drvo za


Drvo bilo jo ukupno procienjono 381.297 for., a prodano je za 489.955 fr.


sječu opredieljono prodano je za 28.50"/n nad procienbenom svotom. Dostalci su,
1 TO za :
1. Čadjavski bok j M. PoUak sa 56.885 for.
2. V3. Carđažku4. Šušu
5. Slavić
6. Eađiševo
7. Ljeskovac
8. Des
9. Smokva
V
gredu
J
JJ 4.282
,, 35.681
„ 25.069
„ 74.633
„ 67.080
„ 35.396
„ 62.763
„ 41.743 ,
,,
Z. Pejaković
M. Pollak
Merkadi
Sorga
Hillor
Sclirauger
M. Pollak
Verhau
V
JJ
n
JI
)J
H
V
6.482
43.741
33.069
97.315
82.365
48,387
75.675
46.156
J!
W
JJ
I )
JI
73
JJ


na


Po okružjili prodano je drvo skuplje u bansko-gradiškom za 36,60"/,). u u brodskopotrovaradinskom
za 22.50´yo-


Dražbena prodaja šumah krajiške investicionalne zaklade. Dne 28. rujna


t. g. držana je pri povjerenstvu krajiških investiciojnalnih zakladah razprava pismenih
ponudah za 8 šumskih kompleksah u njekađašnjoj brodskoj i petrovaradinskoj Krajini,
te jo postignut takodjor vrlo povoljan resultat, drvo za sječu prodano je naime
za 265.900 for. 99 novč. nad procjenom. — Dostalci su i to:
1.
Za „Xragunju", procienjenu na 176.172 fr., VilimVrhan izNeussa za 203.222 fr.
2.
Za „Orljak", procienjen na 135.219 fr., družtvo de la Soeiote d´ Importation
de Chen u Parizu, zastupano po g. Valentinu za 195.255 for.
3.
Za „Bok", procienjen na 144,019 for., Hirschlor i družba za 178.050 for.
4.
Za ,,Deš", procienjen na 122.661 for., Kristiau Heruian iz Beča za 130.150 fr.
5.
Za „Tikar", procienjen na 117.051 fr., Hirsch i Kankel iz Siska za 157.999 fr. 99 n.
U.
Za „Smogovu", procienjenu na 141.051 for., Franjo Gamirscheg iz Mitrovice za
160.450 for.
7.
Za „Somovac", procienjen na 138.980 for., Josip Gomorsbach i Fr. Herman
iz Karlovca i Vukovara za 168.878 for.
8. Za „Jasenovu", procienjenu na 124.607 fr., Uirsch i Blažić u Sisku za 162.304 fr.
Svih osam šumskili kompleksah bilo je procienjeno na 1.090.411 for,, a prodano je
za 1,365.311 for. 99 novč.
Prodaja šuma brodske imovne obćine. Prigodom na dne 18. listopada 1883.
obdržavane dražboviie prodaje šumah šumsko-imovne obćine brodske u Vinkovcih dostali
su: G. J. Majer šumske dielove Orljak za 50.000 for., Dubovicu za 46.200 fr.,
Slavić za 27.102 fr., iztoćiiu za 82.500 fr. Christ. Hermann, Bastovicu za 21.550 fr.
Iztočnu za 82.500 fr., G. Sorger šumu Desićevo za 69.415 for., a Bauer Boljkovo za


54.415 for. ---Svih prodanih 8 šumskih predjelah bijaše ukupno procienjeno na
286.050 for., pnidano pako za 441.482 for. iiiti ukupno za 155.632 for. više, t. j .
višak taj izna.ša 5i´/,_,"/|, od pi´ocieiu!. Ponudali stavlji.-no bi ukupno 111 od 17 tvrdkah.
Kazmotrimo li resultat tih prodajah — prema procieiii — morali bi skoro podvojiti o
valjanosti ove.
Nova učevna knjiga. Visoka kr. zeuKiij. vlada obnašla je knjigu „Kratka poviest
šuma i šuiuskog gospodarstva n Hrvatskoj" od Fr. Xav. Kesterčanka uzeti
školskom knjigom za slušatelje šumarstva na kr. šumarsko-gospođarskom učilištu u Kri~
ževcih. Knjiga stoji 1 for., a dobiva so u knjižari G. Neuborga u Križevcih.


K lovu u Algiru. Godine 1880. bude u Algiru iikupno 3169 komada zvjeradi
poubijano, i to 16 lavova, 112 pantera, 141 hiena i 2900 šakala. Lavova i pantera
bija.še ponajviše u provinciji Constantino. U novije doba nastoje živo oko tamanenja pogibeline
te zvjeradi.
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 308 —


K staiistiki lova u Njemačkoj. Tečajem g. 1882. razpošiljano bi diljem
Njemačke ukupno 182.00 komada pošiljaka sa 780.000 komada divljači. Od ovih bijaše
500 komada jelena, 800 komada veprova, 15.000 komada srna, 151.000 komada
zečeva, 15.000 fazana, 12.000 Iještarka, 210.000 jarebica, 40.000 komada divjih
pataka i šljaka te 325.000 komada branjuga. Velik se dio te divljači izvezo u inozemstvo.
Iz Kusije pako uvezlo se lO.OOO komada totrieba. Živih zvierih šalje se godimice
do 50.000 komada, od kojih je veći dio domaća perad i ptice pjevice, ostatak
pako psi, mačke, opico, zamoroeta, zečevi, lisice, raci, ribe itd.


Ustrieljen Medvjed. U „Narodnih Novina" od 16. listopada čitamo: l.ngar
kneza Thurn i Taxisa u Divjakih, Jakov Stamfel, ubio je u vlastelinskoj šumi „Hribskoj
stazi" 28. rujna medvjedicu preko jedne godine staru.


Pustara Saharska posliedica haračenja šuma u Africi. Iz „Oesterreichische
Forstzeitung" vadimo sliedeću noticu: i´rodmnjeva, da pustara Sahara nije bila od vajkađa
pustinjom, sve to više privrženika dobiva. Poznato je bo, da je i za dobe Karthage
slon obitavao na sjeveru današnje pustare, odkuda proizlazi, da je Sahara bila za slona
pristupna. U najnovije doba pako izjavio je poznati prirodoslovac i obretnik Afrike
L e n z prigodom predavanja, što no ga držao u sjednici monakovskog geografskog učenog
đružtva, da zapadni dio Afrike, kojim on obilazi, bio još u porazmjerno novo doba
napučen, a rodnost svoju da je taj dio Afrike tek onda izgubio, kad su Tuaregi šume
Aagarskog gorja poharali, ter tim prouzročili, da su vrela presahnula.


Starost orla. Čitamo u „Zeitschrift der deutschon Porstbeamten" na str. 428.
sliedeću spomeua vriednu noticu: Dne 15. kolovoza zbio se nedaleko njemačke varošice
Piirstenwalde slieđeći zanimivi dogodjaj. Već kroz njekoliko đanah vidjevala se u tamošnjem
okolišju vanredno velika ptica, koja visoka u zraku okružavaše predjel. Spomenutog
dana prije podne, začu težak, radeći na polju, kako pas njegovog gospodara
silno zavijaše. On skoči, da vidi što je psu, a došavši bliže i opazi ogromnu pticu,
koja zasjela nad psa, a oba juriše polu na tlu polu u zraku prema obližnjoj njekoj
guštari. Kadnik brže bolje skoči do kuće po gospodara — na što se oba puškom
povrate. Divja ptica skoči s pliena njekoliko koračaja, a zatim se stane polagano i
težko dizati — nu pogodjena hitcem, strovali se na tle. Nu i pas bio već skončao.
Ptica ga bijaše svega izmrcvarila. Na prvi pogled se činjaše, da je ubijeni grabežljivac,
pravi carski orao (Aquila imperialis, Bechstein). Razmak kroluti iznašaše T´/j
stopa. Tamna mast perja uz bieli hrbat kazivaše jur starost ptice. Slutnja se ta pako
i sbilja obistini. Na lievoj nozi bo, neposredno iznad palca, bijašo učvršćen kotrig iz
zlatnog lima, na kojemu se još jasno razabirahu slova H. K. S. o. A., a izpođa rieči
EPEEJES; na drugoj strani kotriga pako bijaše urezana doba 10. rujna 1827.


Da orlovi veliku starost dosižu, već bje čestoputa dokazano; nu tolika starost
biti će i po naše ornitliologe riodkost. — Pitanje je napokon koliko je taj orao godina
imao već prije 56 godina, kad no mu vratiše slobodu ?


Ministarska naredba za obranu koristne divljači i pticah. Madjarsko ministarstvo
za unutarnje poslove izdalo je pozivom na zakonski članak VI. g. 1872. i


XXI. od g. 1875. naredbu po prilici sliedećeg sadržaja: 1. Municipija imadn u vlastitom
djelokrugu nastojati, da se žiteljstvo uputi o shodnosti nai-edaba izdanih u svrhu
obrane koristno divljači i pticah. 2. Valja nastojati oko toga, da se lovišta putem
javne dražbe u zakup dadu, a zakupnina da so bude upotrebila u zakonom ustanovljene
svrhe. 3. Lanjci i srnci smiju se samo tako prodavati i prevažati, da se spol razlučivati
dade; nadalje se strogo zabranjuje prodavanje divljači za vrieme lovostaje, izuzamši
prvih 14 danah po izmaku slobodnog lova. Divljač, koja se uzprkos to zabrane
transportira, imade se zaplieniti, ter u korist mjestnih ubogih prodati. Ova so ustanova
modjutim neodnaša na divljač, koja so primjereno ustanovom §. 18. zak. čl. XX. 1883.
u zvjerinjacih ubila, nu transport takove divljači, dozvoljen je samo uz izkaznicu odnosne
okružne oblasti.


ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 309 —


Ubio 1000 srnacah. Šumarski nadzornik Hartwig u Pjrrnontu slavio je nedavno
rieđku svečanost; on bo pred njekoliko dana nliitio tisućega srnoa.


Češko šumarsko družtvo. Koncem g. 188 L —1882. brojilo je družtvo 1881
člana. Godine 1882 —1883 umnožao se broj družtveuih ćlanovah za 112,´te prema
tome družtvo 1993 člana imalo. Od ovih je tečajem godine strauom umrlo, stranom
izstupilo njih 153, dakle stanje koncem godine 1882—1883. bijaže 1810 članova, od
ovih bijaše 15 zaćastnih članova. Imetak družtva iznaša koncem družtvene g. 188:^ — 1883.
27230 for. 21 ´/,^ novč. Godišnji prinosi članova iznašahu 3600 for. Vanredni priliod
za g. 1884, izkazan je u proračunu sa 847 for. 70 novč. Dohodak za družtvoni časopis
iznaša 4599 fr. Dohodak za šumarski kalendar 3211 fr. 25 uč Kamati glavnice


971 for. Ostali dohodci izkazani su u proračunu sa 563 fr. 77 nč. Ukupni družtveni
prihod za g. 1884 izkazau je u proračunu sa 16.300 for.


Glavne stavke razhoda jesu: za družtveuog tajuika 400for., blagajniku 900 fr.,
za protustavnika 600 for., za urednika za svaki svezak po iOO for. čini 600 for.,
za suradnike lista 300 for. Troškovi tiskanja lista po 6 svezaka u 1500 otisaka za
2595 for. — List izlazi sada u češkom i njemačkom izdanju.


Tko prati rad ovoga družtva, sjegurno mora radošću bilježiti liep napredak, koji
se od godine do godine u družtvu tome pojavljuje.


Praktični šumarski kurs u Srbiji. Mi smo već na strani 257. ovoga lista
spomenuli, da će se u Biogradu ili na kom drugom mjestu u Srbiji otvoriti t. z. zavremeni
šumarski tečaj, ovaj je tečaj, kako čitamo u „Težaku" i sbilja na dan 20. kolovoza
ove godine otvoren u Topćideru, te se tamo drže predavanja iz sliedećih predmeta:


1. Iz šumarstva u obće, 2. iz matematičnih predmeta, 3. iz voćarstva i 4. iz šumarskog
zakonodavstva.
Šumarstvo i šumarsko zakonodavstvo predaje g. Jevrem Novaković, tajnik i šef
šumarskog odjela u ministarstvu narodne privrede; matematičue predmete predaje g.
Vučko C. Bogdanović, pisar topčiderske ekonomije, a voćarstvo g. Ivan Protić, državni
voćar u Topčiđeru. — Kazpored predmeta ovakov je:


Fr i j e p 0 d ne: od 8 do 9 sati matematićni predmeti.
„ 9 „ 10 „ voćarstvo.
„ 10 „ 11 „ matematićni predmeti.


Posije podne: od 2 do 3 sata matematićni predmeti.


od 3 do 6 sati šumarstvo i šumarsko zakonodavstvo.
Ovaj kurs posjećuje ove godine 19 slušalaca, i to 10 državnih šumara, koji su u službi,
i 9 privatnih slušalaca. — Predavanja se drže u sgradi, koja je opredioljeua za sveštenika
u Topčiđeru, i koja za sada prazna. U istoj sgradi slušaoci imadu za vrieme
trajanja kursa hezplatau stan, a državni šumari uživaju krom toga i svoju redovitu
plaću. Ostali slušaoci imadu samo stan bezplatan. Ni jedni ui drugi pako neplaćaju školarine.
Ovaj kurs ima da traje samo 3 mjeseca, a po mogućnosti neće trajati više od
272 mjeseca.


Počastna promocija. Začastni član našega družtva, veleučeni g. M. E. Prossler
koji bje do nedavna profesorom na poznatoj sver&iu svietu šumarskoj akademiji u Thalandu,
promoviran bi na dne 18. srpnja t. g. doktorom ađ honoris causa, od strane mudroslovnoga
fakulteta u Giessenu. Odnosni elogium glasi: Qui libro egregio de silvio
recte colenđis ante haec quinque lustra edito, ejus disciplinae saluberrima fundamenta
jecit ex qua silvarum pruđenti ađministratione soli reditus ipiam maxime angori possunt
qui principia rationes aestimandi adminicula quae ad fructus ex saltuum cura
percipiendos commode adhiberi solent — praecipue id đicimus qnod „Weiserprocent"
viri docti appeilant — primus proposuit qui instrumentum đeuique hypsometrum co?-
Doscero possis invenit nec pauca ađ ligni đimitiendi artem magis ezcolenđam sag-aciter
contulit.
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 310 —


Kao što od tuđa razabrati bijahu „Messknocht" i „Zuwachsbohrer" kao i spomen
25gođišnjice prve Presslerove knjigo „Der rationelio Wal(iwirth uud sein Waldbau des
hochsten Ertrages" (prvo izdanje izašlo g. 1858. u Draždjanih) uz „Woisserprocent"
uzrokom počastne te promocije ovo je odlikovanje tim častnije, što je baš lanjske godine
promoviranje na Giessenskoj univerzi znatno otegoćeuo, ter što se za počastim
promicijn zahtjeva jednoglasni zaključak odnosnog fakultota. Mi svečaru čestitamo od
sveg srca, želeć da još mnogu proživi na korist i čast naše struke.


Sredstvo proti biesnilu. Kao uspješni liok proti otrovnom grizu biesnih pasa,
izjavljuju bieli luk (češnjak). Ranu valja izprati, ter smrvljenim češnjakom valjano namazati,
a zatim imade bolestnik još kroz njekoliko dana jesti češnjak i piti vodu, u
kojoj se češnjak razkuhao. Kako su šumari često u pogibelji, da ih ujede pas ili zmija
preporučuje se, da svaki njih u torbi takođjer i komadić češnjaka spravi.


Rotterov dendrometer. Šumarnik F, Eotter u Neukoniggratzu u Češkoj izumio
je stroj za mjerenje ležećih kao i stojećih stabala. Stroj se taj sastoji : 1. iz pri)mjerke
za kockovauje (Cubirungskluppo), s kojom je moći ustanoviti jedrinu trupaca od 1
do 45 met duljine i 1 do 120 cm. središnjeg promjera. 2. Iz tronožnog stativa, na
kojemu se nalazi pričvrstjen kutnjak (Gradbogen) sa visomjerom. Stativ se postavlja
horizontalno piimnćju libela i dvijuh vijka. Ovaj stroj ; koji si je i na ovogodišnjoj šumarskoj
izložbi u Pragu sveobče priznanje stekao, đol)iva se kud izumitelja za cieuu
od 40 for. kon.pletan.


Lugarnica. Dne 1. listopada otvorena bi u Asotthali kraj Segediua u Magjarskoj
lugarska ?ik"la. Škola ta uredjena je za 12 pitomaca, od ovih je devet njih smješl;eno
na državni trošak, a trojica iijili plaćaju po 150 for. na godinu. Zahtievi primanja
na zavod jesu: Svršena 17. godina starosti, zdravo i čilo tiulo, vještina u pisanju,
čitanju i računanju i inoralno ponašanje


Lovne karte u Štajerskoj i Moravskoj. Godine 1882. bude u Štajerskoj
izdano ukupno 6(i91 lovna karta, ukupni prih´td tih karta iznašaše 20.073 for. Željeli
bi znati koliko je takovih karta i/.dano kod nas?


D Moravskoj bude g. 1882. i/.dano G502 komada plativih lovnih karta, ukupno
je unišlo u to ime 53.883 for. B,;/,platiiih lovinh karta izd.mo bi 3787 komada.


Izvješće o kr. gospodarskom I šumarskom učilištu i ratarnici u Križevcih.
Izvješće ovo obsiže 43 tiskovne strane u četvrtini, sadržaj : I. 0 iztraživanju
šire, napisao G. Pesidr. II. Školske i gospođ. viesti. Priobćuje ravnateljstvo. — Ukupna
vriednost zavodskih zbirka iznaša polag inventara 32.269 fr. 31 nć. Šumarska zbirka
umnožila se je ljetos predmeti u vriednosti od 520 fr. 56 nč., od koje svote medjutim
najveći dio odpađa na vriednost prekrasne zbirke kornjača poklonjene po g. L. Šlosseru
Klekovskomu.


Učiteljske plaće, doplatci, pripomoći i nagrade iznašaše na višjem učilištu


19.833 for. 5 nč. Za učevua sredstva, pisarnićke potrebštine, poučno putovanje i t. d.
izdano bi 3878 for. 61 novč.
Subvencija iz autonomnega budgeta za plaće učiteljskog osoblja iznašaše 23267 fr.
Naukovina i ini prihodi iznašahu svotu od 2381 fr. 26 nč. — Koncem godine imao
je višji zavod ukupno 76 slušatelja, od ovih slušalo je šumarstvo njih 51.


Djačko družtvo za podporn ubogih slnšateljah brojilo je 36 podupirajućih i 44
redovita člana. Ukupna glavnica toga družtva iznaša 480 fr. 81 nč. Profesnrah imade
danas na zavodu : za gospodarsku struku njih četiri, za šumarsku struku dva, za matematičku
skupinu dva, za prirodopisnu skupinu dva, uz to jedan asistent i jedan docent
i dva vjeroučitelja.


Šumarski državni izpiti. l!)ne 8. listopada t. g. obdržavani su kod kr. zem.
vlade pismeni, dne 10. listopada i slieđećih đanah pako ustmeni izpiti za samostalnu
šumarsku upravu. Povjerenstvo bijaše, ono isto, koje već od g. 1878. postoji. Kaudi