DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 303 —


U svih se naprednijih zemljah omedjivanju šumah posvećuje osobita pomuja
i važnost, samo kod nas, kano da se ti temelji svakog šumarstva, niti nepoznavaju,
pa ipak bi se omedjivanje šumah, dalo u nas provesti i jeftino i bez
osobitih potežkoćah; samo da naše političke oblasti u smislu gore spomenute
vladine naredbe postupaju. Nu žalibože šumarstvo se u nas, baš od strane
političkih zvaničnika, s ređkimi iznimkami, kano hotomice zapušćava i ignorira.


Šumarsko se osoblje niti sluša niti uvažava, nu k čemu da iztičemo ono,
što nam svima žalibože i predobro znano — ono pako, što u članku tome iztaknusmo,
obzirom na postojeće odnošaje omeđjivanja naših urbarno- obćinskih
šumskih zemljištah — spomenusmo prije svega, da u prahu zaboravnosti potražimo
jednu naredbu, o provedbi koje, u mnogome ovisi, dobrobit i stanje naše urbarno-
šumarske uprave.


Osobito pako bi nas zanimalo ćuti, gdje u kojem se okružju naše domovine
ista provadjala oduosno i danas provađjati daje.


Zaključujemo pako tvrdim uvjerenjem, da je potrebno, hoćemo li jednom
započeti uredjenjem naših obćinsko - šumarskih odnošajah, prije svega urediti
inedje obćinsko - šumskog posjeda, ter time stvoriti temelj racijonalnom šumarenju
u obće.


I z k a z


0 cvatnji i dozrievanju ploda šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.
Bilježeno po Josipu Ettingeru godine 1883.


Od evatuje
Po(5etak Početak do zri


cvatnjo 1= r e đ. m. e t ziijeiija ploda jenjapioda


dana


10. ožujka Kjelviva Sali.K caprea 16. svib. 62
20. ožujka Briest crveni. Ulmus campestris . 20. svib. 54
10. ožujka Topola biela. Fopulus alba . . 25. svib. 75
2. trav. Briest jagnjed. Ulnius suberosa 26. svib. 50
2. trav. Briest bieli. Ulmus cffusa . . 26. svib. 50
18. svib. Dud bieli. Morus alba . . . 16. lipnja 27
20. svib. Dud crni. Morus nigra . . . 20. lipnja ;u)
10. trav. Ogrozd. Kibes gi´ossularia . . 25. lipnja 7()
12. trav. Cfrozdić. Ribes rubi-vim . . . 25. lipnja 74
26. trav. Sremsa. Pruims Padus . . . 28. lipnja (;3
26. trav. Trešnja divlja. Prunus aviunl . 28- lipnja (i4
5. ožuj. Likovac. Daphne mezereum. . 4. srpnja 121
26. trav. Višnja. Prunus cei-asus . . . 6. srpnja 71
14. svib. Zova divlja. Sambucus racemosa 16. srpnja 62
8. svib. Pucahna. Colutea arboresceus . 18. srpnja 70
16. trav. Hudika crna. Viburnom lantana 20. srpnja 96


ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 42     <-- 42 -->        PDF

304


Od cvatnje
Početak Početak do zricvatnje
:E= r e đ. xnL e t zrjjenjai ploda jenja ploda


dana


10. svib. Kozilac. Lonicera xylosteuni
28. srpnja 78
30. svib. Ruj o1)ični. Rhus cotiims
28. srpnja 60
7. svib. Zanoviet. Cjtisus laburnom...... 10. kolov. 94
26. ožuj. Breza, Betula alba
10. „ 136
4. svib. Jasen crni. Fraxinus ornus
14. „ 101
18. svib. Kurko\nia širolista. Evonimus latif. . . . 20. „ 93
28. trav. Jasen bieli. Fraxinus cxelsior
20. „ 114
28. trav. Šljiva bistrica. Prunus domestica . . . . 26. „ 121
11. ožuj. Dren. Cornus mascula
, 26. „ 164
15. ožuj. Ljeska. Corilus avelana
28. „ 165
26. trav. Tcrn žuti. Hippopbae rhainnoides. . . . 4. rujna 131
20. svib. Oskoruša. Sorbus domestica
5. « 109
18. trav. Tisa. Taxus baccata
6. „ 141
2. svib. Zova ili bazga. Sambucus uigra . . . . 8. „ 128
9. svib. Orah. Juglans regia
124
26. svib. Pasjakovina. Rhamnus catbartica . . . .
104
8. svib. Žutika. Berberis vulgaris 10.
126
5. svib. Grab. Carpinus Betulus 10.
135
3.
lip. Svibovina. Cornus sangvinea 10. 100
120
V2. svib. Glog bieli. Mespilus monoginia . . , . 10.


5.
svib. Kesten divlji. Aesculus Hippocastanum . . 10. 129
121
16.
svib. Glogovac. Mespilus oxyacanta 13.
103
3.
lip. Zimolez. Ligustrum vulgare 14. 108
28. svib. Trušljikovina. llhamuus frangula . . . . 14.
125


10. svib. Klokočika. Staphjlea pinata
14.
112


25. svib. Bagrem. Robinia pseudoacacia
15.
139


28. trav. Hrast lužnjak rani Quercus pedunculata . 15.
149


20. trav. Trujina. Prunus spinosa
15.
185


13. ožuj. Jalša biela. Alnus iucana
16.
142


26. trav. Jabuka divlja. Pyrus malus. . . . . . 16.
153


16. trav. Hrast kitnjak rani. Quercus sess. var. ovalifol. 16.
114


14. svib. Jarebika. Sorbus aucuparia
18.
113


26. svib. Kurkovina crna. Evominus verucosus . . 18.
130


10. svib. Cer rani. Quercus austriaca
18.
130


10. svib. Žestika. Acer tartaricum
18.
188


4. svib. Hudika crljena. Viburnum opuius. . . . 20. 96
16. lipnja Pajasen. Ailanthus glandulosa
20.
148


15. svib Brekinja. Pyrus torminalis
20.
146


26. trav. Kruška divlja. Pyrus communis . . . . 20.