DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 294 —


je takodjer i đonjekle moralna dužnost nad vršenjem spomenute naredbe bditi.
Jer napokon što će i najkoristnije naredbe na papiru, ako se u istinu neprovadjaju.
Rakolov je nadalje u mnogih krajevih dosta važno vrielo, nuzužitaka
šumskih, a svakako bi još većim vrielom dohodka bio onda, kad bi se rakolov
racionalno obavljao. Raci bo ne samo da su tečno i zdravo jelo, no oni su i
oblizcem svakoga gourmana, ter se s toga i rado kupuju, a i dobro plaćaju.
Naši lugari mogli bi napokon u tome naći dosta izdašno vrielo, dohodka nuzgrednog.
Mi spomenutih razloga radi, dakle radostno bilježimo spomenuti učin visoke
vlade, a svim našim drugovom polažemo na srce, da nastoje svaki u svom
djelokrugu i kraju oko vršenja iste.


Zakon o utemeljenju zaklade za promicanje gospodarskih
svrhak kraljevinah Hrvatske i Slavonije.


u zborniku zakonah i naredabah valjanih za kralievinu Hrvatsku i Slavoniju,
izdanom i razposlanom due 5. prosinca 1881. nalazimo spomenut i objelodanjen
zakon, koji se u veliko tiče takodjer i šumarstva, u koliko bn se
zaklada za promicanje gospodarskih svrha, bar dielomice takodjer i iz novaca
unišlih za globe, odmjerene radi učina prekršajah proti šumskom zakonu, stvoriti
imade, a napokon i u toliko, što šumarstvo u nas sjegurno medju one gospodarske
grane spade, kojih promicanje nadleži dužnostira domaće vlade. Mi
ćemo stoga prije svega sadržaj spomenutog zakona, kao i svrhu same zaklade
spomenuti; zatim pako reći ćemo koju i o samoj uporabi rečene zaklade.


Spomenuti zakon glasi:


§. 1. Za promicanje pojedinih granah gospodarstva u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji ustrojava se zaklada, pod imenom: „Zaklada za promicanje gospodarskih
svrhah kraljevinah Hrvatske i Slavonije."


§. 2. U tu zakladu prenosi se sva gotovina dosadanje zaklade za zemaljsku
gojitbu, kao temeljna glavnica.


§. 3. Osim toga sve novčane globe, ubrane upravnim putem na temelju
pravomoćnih presudah za prekršaje šumskoga zakona, zakona o
lovu, 0 poljskom redarstvu i u obće zakonah i naredabah, postojećih na zaštitu
i promicanje gospodarstva u zemlji, a isto tako i novčani iznosi, što unidju
od prodanih stvarih, zaplienjenih na temelju ovih zakonah, teku u tu zakladu
i pribijaju se njezinoj glavnici.


§. 4. Kamate zakladne glavnice iniadu služiti svrsi, označenoj u §. 1.


§. 5. Ovom zakladom upravlja kr. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove.


§. 6. Ustanove zakonskoga članka XVni. god. 3870. o lovu i zakona od


14. siečnja 1873. o poljskom redarstvu, u koliko se glede upotrebljenja novca
i novčanih iznosah za prodane zaplienjene stvari ovomu zakonu protive, ukidaju
se. Posliednja alinea §. 28. zakonskoga članka XVni. god. 1870. u pogledu
nagrade prijaviteljah ostaje netaknutom.


ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 295 —
§. 7. Provedba ovoga zakona povjerava ge banu.
To bi bio sadržaj čitavoga toga važnoga zakona. Velimo važnoga, a to
iztičenio prije svega pozivom na ustanove spomermte u §§. 1. i 3.
Prijave o prekršajih proti ustanovam zakona šumskoga iznašaju u mnogih
predjelih naše domovine, na godinu na hiljade. Istina je doduše, da se žali
bože..usljed obstojećih u nas odnošaja, samo vele neznatan dio tih prijava svojedobno
riešava i osudjuje, nu svakakako držimo, da će se ipak vrlo znamenita
svota, godimice u to ime u nas utjerati i dosuditi.
Poznato nam nadalje, da se iz te zemaljske kulturielne zaklade, godimice
vele znamenite svote troše na podmirenje ratarskih potreba, naših raznih gospodarskih
podružnicah. Znamo, da toli zagrebačko koli i osječko gospodarsko
družtvo od zemlje znamenite podpore uživaju, al poznato nam je i to , da je
šumarsko družtvo, do sada uzalud takove podpore molilo, akoprem bi mu takova
sigurno dobro došla. Znamo nadalje, da bi naše obćine vrlo nuždno trebale
kulturnog materijala, t. j . sjemena, biljka itd. za pošumljenje svoga strništa,
plešina i starih sječina.
Znamo da bi naši obćiiiski kotarski šumski uredi trebali inventarnog orudja
i sprava. Znamo, da bi se naše šumarsko, imence i lugarsko osoblje, moglo
u vele bodriti u službi, razpisanjem i dielenjem nagrada i podporah itd. u koliko
nam pako nije ovdje toliko izticati sve one puteve i načine, kojimi bi se
naše šumarstvo, shodnom uporabom gori spomenute zaklade unapredjivati moglo,
već samo do toga da upozorimo u obće na velevažni taj zakon i zakladu njegovu
— a do šumarskoga će družtva, odnosno i upravljajućega mu odbora biti
onda, učiniti shodna, da se zaklada ta, koje velik dio sačinjavaju dohodci, popotieući
od šumskih globa, unišlih uslied prijava revnog i sviestnog lugarskočuvarskoga
osoblja naših šumah, bude takodjer i na promicanje naših šumarskogospodarskih
odnošaja, uporabljivala.


Konačno pako držimo, da bi osobito i naše obćine iz kraških strana, mogle
shodnim načinom oko toga nastojati, da im se iz te zaklade, godimice primjerena
svota izluči, na ime podpore za pošumljivanje tamošnjih goljeti, u koliko
ona, koja se u to ime godimice dopita, jedva dotiče i za podmirenje i najnuždnijih
potrebština pošumljivanja.


Zaključujuć time ta naša razmatranja o spomenutom zakonu, želimo samo,
da se intencije zakonodavca kakove no su iztaknute jasno u §. 1. odnosno i
zaklada sama bude ne samo jednostrano no i zbilja u svrhe unapredjenja svijuh
granah domaćega gospodarstva upotrebljivati.